Jozef si nechcel brať hypotéku na drahý byt. Postavil si unikátny dom na kolesách za super cenu

Linda Cebrová / 25. januára 2019 / Architektúra

  • Mladý Čech tú­žil na­vr­hnúť dom na ko­le­sách, s kto­rým ľu­dia viac ne­budú via­zaný na bý­va­nie na jed­nom mieste
  • Jeho dom­ček s náz­vom Ma­genta si po­sta­víš za me­nej ako 10-ti­síc eur
zdroj: pinuphouses.com
  • Mladý Čech tú­žil na­vr­hnúť dom na ko­le­sách, s kto­rým ľu­dia viac ne­budú via­zaný na bý­va­nie na jed­nom mieste
  • Jeho dom­ček s náz­vom Ma­genta si po­sta­víš za me­nej ako 10-ti­síc eur

Český ar­chi­tekt Jo­zef Valda pred­sta­vil pro­to­typ úspor­ného mo­bil­ného dom­čeka. Dre­vo­stavba vy­ba­vená ku­chy­ňou, su­chým zá­cho­dom, elek­tri­nou a pe­cou na tuhé pa­livá, vy­chá­dza spolu na 9 720 eur. Pro­jekt po­jazd­ného domu Ma­genta bol zo strany ar­chi­tekta mys­lený pre­dov­šet­kým ako ma­ni­fest ne­zá­vis­lého bý­va­nia a ako apel proti za­dl­žo­va­niu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

Jeho cie­ľom je tak­tiež pod­nie­tiť dis­ku­siu o al­ter­na­tí­vach k sta­veb­ným úve­rom a hy­po­té­kam. Jo­zef je toho ná­zoru, že v dneš­nej dobe je mnoho aj mla­dých ľudí za­ťa­že­ných hy­po­té­kou, ktorá v mno­hých prí­pa­doch ne­bola pre nich cel­kom nutná.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

Svoj dre­vený po­jazdný dom po­me­no­val Ma­genta Tiny House, ktorý je pro­to­ty­pom. Ten vzni­kol ako sú­časť jeho pre­bie­ha­jú­ceho vý­skumu, kto­rým chce ove­riť mož­nosti po­ten­ciál­nej sé­ri­ovej vý­roby ma­lých do­mov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

Dom je po­sta­vený na plo­chom prí­vese. Ide o te­pelne izo­lo­vanú dre­venú kon­štruk­ciu. V dome je roz­kla­da­cia po­hovka , vy­ku­ro­va­cie kachle, che­mická to­aleta a malý ku­chyn­ský kút. Dom je malý a preto je skla­do­vací pries­tor umiest­nený pre­važne v sta­va­ných ná­byt­koch. Dô­le­ži­tým prv­kom in­te­ri­éru sú na­tia­hnuté siete, ktoré sa po­u­ží­vajú na ukla­da­nie vecí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

Dom má tak­tiež funkčné ve­de­nie. Prí­ves mô­žeš pri­po­jiť k sieti po­mo­cou kábla. Za­bez­pe­čené je aj osvet­le­nie, náj­deš tu jedno von­kaj­šie svetlo – dve v hlav­nej miest­nosti, jedno v to­alete a ku­chyni. K dis­po­zí­cii sú aj 3 elek­trické zá­suvky. Ku­chyňa je vy­ba­vená ná­dr­žou na vodu, ply­no­vým spo­rá­kom a nie­koľ­kými zá­suv­kami. Tento dom­ček síce nie je ur­čený na ce­lo­ročné bý­va­nie, no ur­čite by sa ho­dil ces­to­va­teľ­ským du­šian, ktoré radi vy­ra­zia na road trip.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

V rámci plat­formy Pin-Up Hou­ses tak­tiež Jo­zef zbiera skú­se­nosti s ná­vrhmi a vý­ro­bou ma­lých dre­vo­sta­vieb. Za­oberá sa aj pre­da­jom ná­vo­dov na ich stavbu a pí­sa­ním te­ma­ticky za­me­ra­nej tech­nic­kej li­te­ra­túry.

O ta­kéto dom­čeky je však zá­u­jem pre­dov­šet­kým v Spo­je­ných štá­toch. Česká ale aj slo­ven­ská spo­loč­nosť je to­tižto na roz­diel od Ame­ri­ča­nov viac via­zaná na miesto byd­liska. Mo­bilné dom­čeky tak zrejme budú ešte ur­čitý čas vní­mané ako al­ter­na­tíva, po kto­rej siahne len malé per­cento ľudí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (12)
zdroj: pi­nup­hou­ses.com

Pro­jek­to­va­niu ma­lých ro­din­ných dom­če­kov a ne­skôr dre­vo­sta­vieb sa Valda ve­nuje od roku 2011. Ta­kéto stavby sa tak­tiež stali ná­me­tom jeho di­zer­tač­nej práce. Je­den z pr­vých dom­če­kov po­sta­vil na juhu Prahy.

Pridať komentár (0)