Július Ven­cel – mla­dý cha­lan, kto­rý začí­nal ako váš­ni­vý hráč a špor­to­vec, dnes tvo­rí hry na sve­to­vej úrov­ni

Veronika Horváthová / 26. októbra 2016 / Rozhovory

Július Ven­cel už od malič­ka zbož­ňo­val počí­ta­čo­vé hry a aktív­ne sa veno­val špor­tu. Jeho váš­ne ho pri­vied­li až do slo­ven­ské­ho her­né­ho štú­dia PowerP­lay Stu­dio, kde sa sta­rá o mar­ke­ting a copy­wri­ting. Štú­dio bez aké­ho­koľ­vek inves­to­ra vytvá­ra špor­to­vé hry, kto­ré ľudia milu­jú. V tých­to dňoch spúš­ťa­jú novú hru Ten­nis Mania, kto­rej ofi­ciál­nou tvá­rou je naj­lep­ší slo­ven­ský teni­so­vý hráč Mar­tin Kli­žan.

Hneď na začiat­ku ma zau­jí­ma jas­ná otáz­ka. Pre­čo tenis a nie naprí­klad hokej?

Ahoj Vero­ni­ka. Všet­ké­mu ešte úpl­ne na začiat­ku pred­chá­dza ana­lý­za, kde zis­ťu­je­me kto­rým sme­rom sa ube­rať, aký štýl hry využiť, aká bude téma hry, či je to dob­rý nápad, aké sú prí­no­sy, nega­tí­va, ako vyze­rá kon­ku­ren­cia atď. Odpo­veď na tvo­ju otáz­ku sme teda vede­li už viac ako rok doza­du. Z prin­cí­pu sme upred­nost­ni­li tenis pred hoke­jom hneď z nie­koľ­kých hlav­ných dôvo­dov.

Dote­raz väč­ši­nu našich zdro­jov tvo­ri­la čosko­ro dvoj­roč­ná zim­ná biat­lo­no­vá hra Biat­hlon Mania. Ako sme zis­ti­li, táto hra má svo­ju sezón­nosť podob­ne ako zim­né špor­ty. Nový pro­jekt mal pre­dov­šet­kým vykryť let­né obdo­bie, v kto­rom Biat­hlon Mania stag­no­va­la. Navy­še v blíz­kej budúc­nos­ti plá­nu­je­me hoke­jo­vú hru a pre tenis sa nám črta­la aj spo­lu­prá­ca s Mar­ti­nom Kli­ža­nom. Tú sme samoz­rej­me využi­li a pre­to je Ten­nis Mania na sve­te.

Začí­na­li ste ako entu­zias­tic­kí game­ri, no dnes ste si na tom posta­vi­li biz­nis. Ako vám to vôbec napad­lo?

Väč­ši­na ľudí u nás pred­sta­vu­je game­rov a výnim­ku netvo­ria ani tra­ja zakla­da­te­lia spo­loč­nos­ti. Na začiat­ku všet­ké­ho boli dnes už star­šie mana­žér­ske hry typu MIFA či Hatt­rick. Všet­ci, kto­rí boli pri zalo­že­ní fir­my, boli zapá­le­ní hrá­či prá­ve takých­to hier. Kedže však mali vlast­né pred­sta­vy a nápa­dy, ako by taká hra mala vyze­rať, roz­hod­li sa v roku 2007 vytvo­riť svo­ju vlast­nú hru — PowerP­lay Mana­ger, čo je vlast­ne hoke­jo­vá mana­žér­ska hra, kto­rá dodnes fun­gu­je.

Aj keď osob­ne upred­nost­ňu­jem kom­pe­te­tív­ne mains­tre­a­mo­vé hry, je to v zása­de jed­no. Pokiaľ máte k hrám klad­ný vzťah, tak všet­ko v tom­to odvet­ví ide ľah­šie. Často­krát pri hra­ní hier prí­de inšpi­rá­cia pre vlast­ný pro­jekt.

tennismania6

Koľ­ko vám trva­lo, kým ste vytvo­ri­li takú ver­ziu hry, s kto­rou ste moh­li ísť na trh?

Prvú zmien­ku o Ten­nis Manii sme regis­tro­va­li už nie­ke­dy v prie­be­hu jari 2015 a prvé príp­rav­né prá­ce zača­li hneď v máji toho isté­ho roku. Hra­teľ­né ver­zie, kto­ré sme boli schop­ní tes­to­vať na reál­nych hrá­čoch v rôz­nych kra­ji­nách pro­stred­níc­tvom nie­koľ­kých soft laun­chov a beta ver­zie hry, sa obja­vi­li až v lete 2016. Plná ver­zia hry, s kto­ru sme išli na glo­bál­ny trh uzre­la svet­lo sve­ta až teraz kon­com októb­ra 2016. Tak­že trva­lo to nie­čo vyše 1,5 roka.

A čo bolo pre vás naj­ťaž­šie?

Ľudia vždy hovo­ria, že naj­ťaž­šie je začať. Pre nás však boli naj­ťaž­šie posled­né týžd­ne pred finál­nym spus­te­ním hry. Vede­li sme, že hra ešte vôbec nie je v ide­ál­nom sta­ve. Nachá­dza­lo sa tu nespo­čet­né množ­stvo bugov a vecí, kto­ré bolo potreb­né vyla­diť. Navy­še tes­to­va­cie soft­laun­che obja­vi­li ďal­šie skry­té chy­by a zásad­ný prob­lém tvo­ri­la aj samot­ná reten­cia hrá­čov. Tla­čil nás však dead­li­ne, kto­rým boli TV kam­pa­ne v prie­be­hu októb­ra.

Vo fir­me pre­to nasta­la mobi­li­zá­cia a všet­ky odde­le­nia pra­co­va­li na plné obrát­ky, často­krát aj do večer­ných hodín a počas víken­dov. Úpl­ne všet­ci v štú­diu si zaslú­žia veľ­ký rešpekt, pre­to­že bez zby­toč­ných rečí sa naozaj maka­lo. Kaž­dý vedel, aká je jeho úlo­ha a čo všet­ko je v stáv­ke. Ak by sme nema­li taký per­fekt­ný tím, prav­de­po­dob­ne by sme to nestih­li. Hra už je síce von­ku, ale prá­ca na nej ani zďa­le­ka nekon­čí.

tennismania3

Doká­že­te sa tvor­bou hier uži­viť ale­bo musí­te mať ešte dru­hú prá­cu?

V hrách sa sna­ží­me sústre­diť na čo naj­lep­ší záži­tok pre hrá­čov. Vždy sa pre­to náj­de nie­kto, kto nás za to pod­po­rí. Tak­že áno, zatiaľ nás to uži­viť doká­že.

Napo­kon je to biz­nis ako kaž­dý iný, teda ak by sa to neo­pla­ti­lo, potom by to nikto nero­bil. Her­ný prie­my­sel je však jeden z naj­rých­lej­šie sa menia­cich prie­mys­lov na sve­te. Je ovplyv­ňo­va­ný nový­mi tech­no­ló­gia­mi a mno­hým ďal­ším. Pre­to, ak sa spo­loč­nosť nebu­de vedieť pris­pô­so­biť menia­cim sa pod­mien­kam, prav­de­po­dob­ne nepre­ži­je.

Hru púš­ťa­te v tých­to dňoch do sve­ta, kde vidí­te naj­väč­ší poten­ciál, že by sa hra moh­la skve­lo uchy­tiť?

S urči­tos­ťou to neviem pove­dať. Odha­du­je­me, že to budú sil­nej­šie tier 1 a tier 2 kra­ji­ny, kto­ré sú viac ochot­né pla­tiť a záro­veň by to moh­li byť kra­ji­ny, v kto­rých je tenis popu­lár­ny (Nemec­ko, USA, Fran­cúz­sko, Dán­sko…).

Sústre­ďu­je­te sa viac na domá­ci trh či zahra­nič­ný?

Urči­te glo­bál­ny trh. Náš trh je v porov­na­ní s glo­bál­nym veľ­mi zaned­ba­teľ­ným. Naši­mi hráč­mi sú síce Slo­vá­ci aj Česi, ak by sme sa však sústre­di­li len na nich, prav­de­po­dob­ne by sme nepre­ži­li. Pre­važ­nú väč­ši­nu pre­to tvo­rí zahra­ni­čie.

Aj keď máme Euró­pu veľ­mi dob­re pokry­tú, so serv­ra­mi umiest­ne­ný­mi v Pra­he, pro­stred­níc­tvom CDN (Con­tent deli­ve­ry network) sa chys­tá­me vyrie­šiť mož­né prob­lé­my s načí­ta­va­ním hry z rôz­nych kútov pla­né­ty, kon­krét­ne obme­dze­ním vzdia­le­nos­ti, kto­rú musia dáta prejsť k dané­mu uží­va­te­ľo­vi. Čochví­ľa sa budú dáta ľah­šie dis­tri­bu­ovať naprí­klad aj pre Ame­ri­ku, či Aus­trá­liu.

tennismania1

Plá­nu­je­te spus­tiť kam­paň aj na Euro­spor­te. Pre­čo ste sa roz­hod­li hneď tak­to zo začiat­ku pre takú­to náklad­nú rekla­mu?

Áno, kam­pa­ne na Euro­spor­te a v iných tele­ví­ziach nám už bežia v plnom prú­de. Je to len jeden z mno­hých zdro­jov, kto­rý využí­va­me na akvi­zí­ciu hrá­čov. Nie kaž­dé­mu samoz­rej­me TV kam­paň fun­gu­je, nám sa však osved­či­la.

Euro­sport prá­ve pre­to, nakoľ­ko je ide­ál­ny pre našu cie­ľo­vú sku­pi­nu (muži 25+). Ide o špor­to­vý kanál vysie­la­jú­ci aj v zahra­ni­čí. Nie­len­že zasiah­ne­me tak­mer všet­ky európ­ske kra­ji­ny, ale doká­že­me tu aj cie­liť pre čo naj­lep­šie výsled­ky. Spo­ty umiest­ňu­je­me naj­mä počas teni­so­vých tur­na­jov. Neho­vo­riac ani o tom, že ide o pré­mi­ový kanál, teda o sol­ven­tnej­šiu sku­pi­nu uží­va­te­ľov, prá­ve o kto­rú nám ide.

Je hra tak reál­ne posta­ve­ná, že keď sa dosta­nem na off­li­no­vý teni­so­vý kurt, využi­jem, čo som sa nauči­la pri hre? :)

No úpl­ne nie tak cel­kom. Hra­nie tej­to hry z teba prav­de­po­dob­ne Wil­liam­so­vú na kur­te nespra­ví, ale mini­mál­ne roz­ší­riš svo­je zna­los­ti a vedo­mos­ti o tom­to špor­te, naprí­klad aj pro­stred­níc­tvom kví­zu — jed­nej z množ­stva mini­hier.

Celý svet sa pobláz­nil hra­mi ako je naprí­klad Can­dy Crush. Člo­vek ani nevie, ale keď ma chvíľ­ku čas, jed­no­du­cho vytiah­ne tele­fón a hrá sa. Čím to je?

Osob­ne si mys­lím, že v dneš­nom komerč­nom ulie­ta­nom sve­te sa ľudia za všet­kým prí­liš ženú. Tlak je na nich vyví­ja­ný z kaž­dej stra­ny, či už v pra­cov­nom ale­bo osob­nom živo­te. Stres je potom len otáz­ka času.

Ľudia chcú vypad­núť z kaž­do­den­nej rea­li­ty, vypnúť aspoň na chvíľ­ku a uvoľ­niť sa. Hry im to samoz­rej­me umož­ňu­jú. Žiad­ny stres, odre­a­go­va­nie sa a navy­še zaži­jú množ­stvo zába­vy. Ľudia sa jed­no­du­cho radi hra­jú, naj­mä my, muži :)

tennismania5

Má teda pod­ľa vás Ten­nis Mania poten­ciál stať sa tak­to virál­nou?

Otáz­ka je, čo môže­me pova­žo­vať za tak­to virál­nou? Porov­ná­vať sa s Can­dy Crus­hom nedá, nakoľ­ka sa ide o úpl­ne odliš­ný štýl hry a odliš­nú plat­for­mu. Naša cie­ľo­vá sku­pi­na je tiež odliš­ná. Aj keď to nie je pra­vid­lom, sú to pre­važ­ne špor­to­ví nad­šen­ci. Nesna­ží­me sa bez­hla­vo zasia­hnúť masu ľudí. Pre­to “tak­to virál­nou” cel­kom nie. Svo­je pub­li­kum si však hra urči­te našla a dokon­ca hra baví aj totál­nych špor­to­vých lai­kov.

Nako­niec sa vás spý­tam, ako čas­to hrá­va­te tenis?

Úprim­ne abso­lút­ne vôbec, hral som ho len pár­krát v živo­te, dokon­ca aj ako šport mi prí­de neat­rak­tív­ny. Tie “kla­sic­ké” špor­ty mi prí­liš nevo­ňa­jú, venu­jem sa naj­mä posil­ke a elek­tro­nic­kým špor­tom (e-sports), v minu­los­ti to boli aj bojo­vé špor­ty. Tak­že ak tenis, tak jedi­ne cez Ten­nis Maniu, kto­rá je ove­ľa zábav­nej­šia :)

Zdroj fot­ky: archív J.Vencela

Pridať komentár (0)