Július Ven­cel – mladý cha­lan, ktorý začí­nal ako váš­nivý hráč a špor­to­vec, dnes tvorí hry na sve­to­vej úrovni

Veronika Horváthová / 26. októbra 2016 / Rozhovory

Július Ven­cel už od malička zbož­ňo­val počí­ta­čové hry a aktívne sa veno­val športu. Jeho vášne ho pri­viedli až do slo­ven­ského her­ného štú­dia PowerP­lay Stu­dio, kde sa stará o mar­ke­ting a copy­wri­ting. Štú­dio bez aké­ho­koľ­vek inves­tora vytvára špor­tové hry, ktoré ľudia milujú. V týchto dňoch spúš­ťajú novú hru Ten­nis Mania, kto­rej ofi­ciál­nou tvá­rou je naj­lepší slo­ven­ský teni­sový hráč Mar­tin Kli­žan.

Hneď na začiatku ma zau­jíma jasná otázka. Prečo tenis a nie naprí­klad hokej?

Ahoj Vero­nika. Všet­kému ešte úplne na začiatku pred­chá­dza ana­lýza, kde zis­ťu­jeme kto­rým sme­rom sa ube­rať, aký štýl hry využiť, aká bude téma hry, či je to dobrý nápad, aké sú prí­nosy, nega­tíva, ako vyzerá kon­ku­ren­cia atď. Odpo­veď na tvoju otázku sme teda vedeli už viac ako rok dozadu. Z prin­cípu sme upred­nost­nili tenis pred hoke­jom hneď z nie­koľ­kých hlav­ných dôvo­dov.

Dote­raz väč­šinu našich zdro­jov tvo­rila čoskoro dvoj­ročná zimná biat­lo­nová hra Biat­hlon Mania. Ako sme zis­tili, táto hra má svoju sezón­nosť podobne ako zimné športy. Nový pro­jekt mal pre­dov­šet­kým vykryť letné obdo­bie, v kto­rom Biat­hlon Mania stag­no­vala. Navyše v blíz­kej budúc­nosti plá­nu­jeme hoke­jovú hru a pre tenis sa nám črtala aj spo­lu­práca s Mar­ti­nom Kli­ža­nom. Tú sme samoz­rejme využili a preto je Ten­nis Mania na svete.

Začí­nali ste ako entu­zias­tickí gameri, no dnes ste si na tom posta­vili biz­nis. Ako vám to vôbec napadlo?

Väč­šina ľudí u nás pred­sta­vuje game­rov a výnimku netvo­ria ani traja zakla­da­te­lia spo­loč­nosti. Na začiatku všet­kého boli dnes už star­šie mana­žér­ske hry typu MIFA či Hatt­rick. Všetci, ktorí boli pri zalo­žení firmy, boli zapá­lení hráči práve takýchto hier. Kedže však mali vlastné pred­stavy a nápady, ako by taká hra mala vyze­rať, roz­hodli sa v roku 2007 vytvo­riť svoju vlastnú hru — PowerP­lay Mana­ger, čo je vlastne hoke­jová mana­žér­ska hra, ktorá dodnes fun­guje.

Aj keď osobne upred­nost­ňu­jem kom­pe­te­tívne mains­tre­a­mové hry, je to v zásade jedno. Pokiaľ máte k hrám kladný vzťah, tak všetko v tomto odvetví ide ľah­šie. Často­krát pri hraní hier príde inšpi­rá­cia pre vlastný pro­jekt.

tennismania6

Koľko vám trvalo, kým ste vytvo­rili takú ver­ziu hry, s kto­rou ste mohli ísť na trh?

Prvú zmienku o Ten­nis Manii sme regis­tro­vali už nie­kedy v prie­behu jari 2015 a prvé príp­ravné práce začali hneď v máji toho istého roku. Hra­teľné ver­zie, ktoré sme boli schopní tes­to­vať na reál­nych hrá­čoch v rôz­nych kra­ji­nách pro­stred­níc­tvom nie­koľ­kých soft laun­chov a beta ver­zie hry, sa obja­vili až v lete 2016. Plná ver­zia hry, s ktoru sme išli na glo­bálny trh uzrela svetlo sveta až teraz kon­com októbra 2016. Takže trvalo to niečo vyše 1,5 roka.

A čo bolo pre vás naj­ťaž­šie?

Ľudia vždy hovo­ria, že naj­ťaž­šie je začať. Pre nás však boli naj­ťaž­šie posledné týždne pred finál­nym spus­te­ním hry. Vedeli sme, že hra ešte vôbec nie je v ide­ál­nom stave. Nachá­dzalo sa tu nespo­četné množ­stvo bugov a vecí, ktoré bolo potrebné vyla­diť. Navyše tes­to­va­cie soft­laun­che obja­vili ďal­šie skryté chyby a zásadný prob­lém tvo­rila aj samotná reten­cia hrá­čov. Tla­čil nás však dead­line, kto­rým boli TV kam­pane v prie­behu októbra.

Vo firme preto nastala mobi­li­zá­cia a všetky odde­le­nia pra­co­vali na plné obrátky, často­krát aj do večer­ných hodín a počas víken­dov. Úplne všetci v štú­diu si zaslú­žia veľký rešpekt, pre­tože bez zby­toč­ných rečí sa naozaj makalo. Každý vedel, aká je jeho úloha a čo všetko je v stávke. Ak by sme nemali taký per­fektný tím, prav­de­po­dobne by sme to nestihli. Hra už je síce vonku, ale práca na nej ani zďa­leka nekončí.

tennismania3

Doká­žete sa tvor­bou hier uži­viť alebo musíte mať ešte druhú prácu?

V hrách sa sna­žíme sústre­diť na čo naj­lepší záži­tok pre hrá­čov. Vždy sa preto nájde nie­kto, kto nás za to pod­porí. Takže áno, zatiaľ nás to uži­viť dokáže.

Napo­kon je to biz­nis ako každý iný, teda ak by sa to neo­pla­tilo, potom by to nikto nero­bil. Herný prie­my­sel je však jeden z naj­rých­lej­šie sa menia­cich prie­mys­lov na svete. Je ovplyv­ňo­vaný novými tech­no­ló­giami a mno­hým ďal­ším. Preto, ak sa spo­loč­nosť nebude vedieť pris­pô­so­biť menia­cim sa pod­mien­kam, prav­de­po­dobne nepre­žije.

Hru púš­ťate v týchto dňoch do sveta, kde vidíte naj­väčší poten­ciál, že by sa hra mohla skvelo uchy­tiť?

S urči­tos­ťou to neviem pove­dať. Odha­du­jeme, že to budú sil­nej­šie tier 1 a tier 2 kra­jiny, ktoré sú viac ochotné pla­tiť a záro­veň by to mohli byť kra­jiny, v kto­rých je tenis popu­lárny (Nemecko, USA, Fran­cúz­sko, Dán­sko…).

Sústre­ďu­jete sa viac na domáci trh či zahra­ničný?

Určite glo­bálny trh. Náš trh je v porov­naní s glo­bál­nym veľmi zaned­ba­teľ­ným. Našimi hráčmi sú síce Slo­váci aj Česi, ak by sme sa však sústre­dili len na nich, prav­de­po­dobne by sme nepre­žili. Pre­važnú väč­šinu preto tvorí zahra­ni­čie.

Aj keď máme Európu veľmi dobre pokrytú, so serv­rami umiest­ne­nými v Prahe, pro­stred­níc­tvom CDN (Con­tent deli­very network) sa chys­táme vyrie­šiť možné prob­lémy s načí­ta­va­ním hry z rôz­nych kútov pla­néty, kon­krétne obme­dze­ním vzdia­le­nosti, ktorú musia dáta prejsť k danému uží­va­te­ľovi. Čochvíľa sa budú dáta ľah­šie dis­tri­bu­ovať naprí­klad aj pre Ame­riku, či Aus­trá­liu.

tennismania1

Plá­nu­jete spus­tiť kam­paň aj na Euro­sporte. Prečo ste sa roz­hodli hneď takto zo začiatku pre takúto nákladnú reklamu?

Áno, kam­pane na Euro­sporte a v iných tele­ví­ziach nám už bežia v plnom prúde. Je to len jeden z mno­hých zdro­jov, ktorý využí­vame na akvi­zí­ciu hrá­čov. Nie kaž­dému samoz­rejme TV kam­paň fun­guje, nám sa však osved­čila.

Euro­sport práve preto, nakoľko je ide­álny pre našu cie­ľovú sku­pinu (muži 25+). Ide o špor­tový kanál vysie­la­júci aj v zahra­ničí. Nie­lenže zasiah­neme tak­mer všetky európ­ske kra­jiny, ale doká­žeme tu aj cie­liť pre čo naj­lep­šie výsledky. Spoty umiest­ňu­jeme najmä počas teni­so­vých tur­na­jov. Neho­vo­riac ani o tom, že ide o pré­mi­ový kanál, teda o sol­ven­tnej­šiu sku­pinu uží­va­te­ľov, práve o ktorú nám ide.

Je hra tak reálne posta­vená, že keď sa dosta­nem na off­li­nový teni­sový kurt, využi­jem, čo som sa naučila pri hre? :)

No úplne nie tak cel­kom. Hra­nie tejto hry z teba prav­de­po­dobne Wil­liam­sovú na kurte nespraví, ale mini­málne roz­ší­riš svoje zna­losti a vedo­mosti o tomto športe, naprí­klad aj pro­stred­níc­tvom kvízu — jed­nej z množ­stva mini­hier.

Celý svet sa pobláz­nil hrami ako je naprí­klad Candy Crush. Člo­vek ani nevie, ale keď ma chvíľku čas, jed­no­du­cho vytiahne tele­fón a hrá sa. Čím to je?

Osobne si mys­lím, že v dneš­nom komerč­nom ulie­ta­nom svete sa ľudia za všet­kým prí­liš ženú. Tlak je na nich vyví­janý z kaž­dej strany, či už v pra­cov­nom alebo osob­nom živote. Stres je potom len otázka času.

Ľudia chcú vypad­núť z kaž­do­den­nej rea­lity, vypnúť aspoň na chvíľku a uvoľ­niť sa. Hry im to samoz­rejme umož­ňujú. Žiadny stres, odre­a­go­va­nie sa a navyše zažijú množ­stvo zábavy. Ľudia sa jed­no­du­cho radi hrajú, najmä my, muži :)

tennismania5

Má teda podľa vás Ten­nis Mania poten­ciál stať sa takto virál­nou?

Otázka je, čo môžeme pova­žo­vať za takto virál­nou? Porov­ná­vať sa s Candy Crus­hom nedá, nakoľka sa ide o úplne odlišný štýl hry a odlišnú plat­formu. Naša cie­ľová sku­pina je tiež odlišná. Aj keď to nie je pra­vid­lom, sú to pre­važne špor­toví nad­šenci. Nesna­žíme sa bez­hlavo zasia­hnúť masu ľudí. Preto “takto virál­nou” cel­kom nie. Svoje pub­li­kum si však hra určite našla a dokonca hra baví aj totál­nych špor­to­vých lai­kov.

Nako­niec sa vás spý­tam, ako často hrá­vate tenis?

Úprimne abso­lútne vôbec, hral som ho len pár­krát v živote, dokonca aj ako šport mi príde neat­rak­tívny. Tie “kla­sické” športy mi prí­liš nevo­ňajú, venu­jem sa najmä posilke a elek­tro­nic­kým špor­tom (e-sports), v minu­losti to boli aj bojové športy. Takže ak tenis, tak jedine cez Ten­nis Maniu, ktorá je oveľa zábav­nej­šia :)

Zdroj fotky: archív J.Vencela

Pridať komentár (0)