Juraj Karovič z Goodfridays: Di­zajn je in­ves­tí­cia s vy­so­kou ná­vrat­nos­ťou

  • Aj v digitálnej dobe, ktorú žijeme, je možné presadiť sa bez masívnej komunikácie na Facebooku či Instagrame
  • Túto cestu - robiť si svoju prácu poctivo a dobre, razí aj agentúra Goodfridays, ktorej zakladateľom je Juraj Karovič
  • Okrem bežných klientských spoluprác sa zameriava aj na startupy, ktorým dokáže doladiť finálny nápad či komunikáciu
Goodfridays
  • Aj v digitálnej dobe, ktorú žijeme, je možné presadiť sa bez masívnej komunikácie na Facebooku či Instagrame
  • Túto cestu - robiť si svoju prácu poctivo a dobre, razí aj agentúra Goodfridays, ktorej zakladateľom je Juraj Karovič
  • Okrem bežných klientských spoluprác sa zameriava aj na startupy, ktorým dokáže doladiť finálny nápad či komunikáciu

Ako dlho je Goodfridays na trhu?

Good Fridays som založil hneď ako som dovŕšil 18 rokov. Už ako 13-ročný som začal s programovaním a dizajnovaním webstránok. Ich vizuál som si zo začiatku kreslil vo Photoshope a keďže vtedy sa spojenie grafický dizajn používalo na Slovensku veľmi zriedkavo, ani som nevedel, či si nevyrábam práce naviac, že to robím celé takýmto spôsobom.

Aké služby ponúkate svojim klientom?

Jednoducho povedané, di­zaj­nu­jeme a prog­ra­mu­jeme  – mo­bilné ap­li­ká­cie, we­bové ap­li­ká­cie či gra­fické ro­z­hra­nia pre smart­home rie­še­nia. Dalo by sa po­ve­dať, že naša práca zjed­no­du­šuje ľu­ďom prácu s po­čí­ta­čom. Pre na­šich kli­en­tov sme vy­tvo­rili aj nie­koľko star­tu­pov, v rámci kto­rých išlo o do­la­de­nie ná­padu, až po vy­tvo­re­nie cel­ko­vého pro­duktu či ko­mu­ni­ká­cie ce­lého pro­jektu.

Pre akých klientov v súčasnosti pracujete?

Ne­dávno sme di­zaj­no­vali nový portál imhd.sk, ktorý zjednoduší prepravu verejnou dopravou viac ako štvr­ť­mi­li­ónu Slo­vá­kov. Ok­rem toho sme dizajnovali webstránku a identitu pre FUERGY. Je to hardvér, ktorý dokáže udržiavať energiu zo solárnych panelov a tú môžete následne predávať okolitým domácnostiam. Celá technológia beží na vlastnej kryptomene FUERGY. Tiež stojíme za vizualnym štýlom ico presale BETHEREUM, ktoré vyzbieralo 6000 ETH, čo bolo v tom čase okolo 3,5 milióna dolárov.

Momentálne môžete aj v Bratislave vidieť bilbordy pre značku Czechoslovakia Vodka, tu sme sa podieľali na webdizajne. Dokončujeme redizajn pre komunikátor SILENTEL, ktorý je jednotkou medzi bezpečnostnými komunikátormi na svete a rovnako vznikol na Slovensku.

Ako ich získavate?

Ak budete robiť skvelú prácu, skvelí klienti vás budú nasledovať. Veľkým vedľajším efektom je, že títo klienti s vami skutočne chcú pracovať, čo často vedie k fantastickým výsledkom, ako aj k veľkým klientským vzťahom, ktoré idú nad rámec pôvodnej projektovej schémy.

Pre koho ste pracovali v minulosti?

Posledné roky sme sa sústredili hlavne na startupy. To sú totiž veci, ktoré nás bavia najviac. Spomenúť môžem projekty Sportender, Lurity, Promobay, Sourcecall alebo Hellenski. Čo sa týka klientských prác, tak môžem spomenúť 365 banku, KPMG, J&T, Mini, BMW, Nordsee, Karloff, EMM, Adidas, T-Mobile, Orange, Napapijri a mnoho ďalších. V portfóliu máme od klasických bannerov všetko až po dizajn private jetu.

Máte v portfóliu aj zahraničné mená?

Zatiaľ sa sústredíme hlavne na slovenský trh, no mali sme aj niekoľko zahraničných projektov. Veľa zo slovenských projektov aj vďaka nášmu dizajnu expandovalo a presadilo sa v zahraničí. Momentálne máme jeden office aj v New Yorku, prostredníctvom ktorého outsourcujeme prácu tu na Slovensku.

Na akom najväčšom projekte ste pracovali doteraz?

Pracovali sme na viacerých projektoch, ktoré sa rozrastajú ale neviem presne povedať, ktorý bol najväčší. Máme široké portfólio klientov a každý projekt má inú cieľovku. Veľký potenciál má startup Sourcecall, o ktorom zatiaľ viac nemôžem prezradiť.

Na akom sa vám naopak pracovalo najlepšie a všetko išlo ako po masle?

Dobre sa nám robí so všetkými klientami, pretože im chceme pomocť a nie proti nim bojovať.

Koľko má Goodfridays aktuálne zamestnancov?

Momentálne nás je v štúdiu 10, plus pes Lana.

Na internete je vcelku náročné sa o vás niečo dozvedieť a pritom pracujete na veľkých veciach. Ako je to možné v tejto digitálnej dobe?

Vždy som mal jed­no­du­chý kon­cept. Ro­biť skvelú prácu a zvy­šok bude na­sle­do­vať. Ale čoskoro budete môcť naše portfólio vidieť na našom webe
www.goodfridays.sk, zatial nás môžete sledovať na Instagrame.

Čím sa odlišujete od ostatných agentúr na Slovensku?

Veľa dob­rých vý­tvo­rov ne­vznikne preto, že di­zaj­néri sú kúzelnici alebo vý­ni­močne ta­len­to­vaní a už vô­bec nie kvôli zna­losti Pho­tos­hopu, ale preto, že sa ne­us­po­koja na prvý a ani na druhý raz. Pro­fe­si­onálny di­zajn vy­tvára roz­diel me­dzi skve­lým zá­žit­kom a otras­ným zá­žit­kom. A to v kaž­dom jed­nom kon­takte zá­kaz­níka s pro­duk­tom, služ­bou alebo znač­kou. V každom jednom projekte uplatnujeme dlhoročné skúsenosti a firmy si musia uve­do­miť, že di­zajn nie je ná­klad. Di­zajn je in­ves­tí­cia a to s vy­so­kou ná­vrat­nos­ťou. Vráti sa vám z krát­ko­do­bého aj dl­ho­do­bého hľa­diska. Keď sa podieľame na projektoch, pozeráme sa na to, ako keby sme to tvorili pre seba.

V čom je vaša konkurenčná výhoda?

Od­li­šu­jeme sa tým, že sa ne­za­me­ria­vame iba na dizajn. Po­má­hame kli­en­tom vy­lep­šiť pod­ni­ka­nie rôznymi merateľnými technikami. Pro­stred­níc­tvom di­zaj­no­vých a biz­ni­so­vých prin­cí­pov po­má­hame kli­en­tom do­siah­nuť ich ciele. V neposlednom rade je tu naša pracovná vytvalosť, ktorá sa niekedy nezlučuje so zivotom bežných ľudí.

Čo je pre teba najväčšou inšpiráciou?

Sú to veci, ktoré s di­zaj­nom na prvý po­hľad ne­majú nič spo­ločné. Je to ži­vot na­okolo, ľu­dia, veci, miesta. Vy­stú­piť z kom­fort­nej zóny a ne­stre­tá­vať sa len s ľuďmi, ktorí majú rov­naké zá­ľuby, ná­zory na ži­vot alebo za­mest­na­nie. Keď vy­zerá, že ne­pra­cu­jem, vtedy zvyk­nem pra­co­vať naj­viac, lebo čer­pám in­špi­rá­ciu. In­špi­rá­cia je na­ozaj niečo, čo si ne­mô­žete vy­nú­tit, ale mô­žete sa postaviť do po­zí­cie, kde vás in­špi­rá­cia s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou za­siahne.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech