Juraj Kováč: Pora­dím ti, ako začať úplne od nuly

Ráchel Matušková / 25. október 2015 / Tools a produktivita

Roz­behni sa, Naj­lepší nápad, Social Impact Award. To sú pro­jekty, na kto­rých pra­cuje Juraj Kováč, bývalý holo­rit­ník. Dnes úspešný roz­bie­hač.

Juraj Kováč, bývalý holo­rit­ník, ako on vraví. O nie­kto­rých Jura­jo­vých pro­jek­toch ste už zrejme počuli. Naj­lepší nápad sa venuje stre­doš­ko­lá­kom. Social Impact Award je pomerne známa súťaž zame­raná na spo­lo­čen­ský pros­pech, z kto­rej aj tento rok vzišli zau­jí­mavé pro­jekty. Cen­trom záujmu Jura­jo­vej čin­nosti je Roz­behni sa!, ktorý pri­náša pre­hľadný návod na to, ako začať pod­ni­kať. Juraj sa zame­riava na nápady, ktoré sú v úpl­ných začiat­koch, na nule. Venuje sa mik­ro­pod­ni­kom aké­ho­koľ­vek druhu, ktoré vôbec nemu­sia mať glo­bálne ambí­cie ako je tomu pri star­tu­poch.

Pri­ná­šame vám roz­ho­vor s Jura­jom Ková­čom o jeho pro­jek­toch a pohľa­doch na pod­ni­ka­nie na Slo­ven­sku.

Čo je pod­sta­tou tvo­jich akti­vít?

Základ­nou myš­lien­kou je to, že chcem ľuďom dať návod, ako začať pod­ni­kať úplne od nuly aj keď nemajú vôbec žiadne skú­se­nosti. Výsled­kom mojej dlho­do­bej práce na tomto cieli je nový pro­dukt Star­teR!. Mojou víziou do budúcna nie je čias­tkovo sa veno­vať nie­koľ­kým pro­jek­tom, ako som to robil dote­raz, ale chcem pro­stred­níc­tvom Star­teR! pomôcť veľ­kému počtu pod­ni­ka­te­ľov naraz. A to je to čo ma baví a čo chcem dosiah­nuť. Od začiatku bolo mojim cie­ľom pri­niesť sys­té­mové rie­še­nie.

Jed­nou z Tvo­jich akti­vít bolo aj nahrá­va­nie pred­ná­šok so zná­mymi oso­bami z pod­ni­ka­nia, ktoré si potom pre­zen­to­val v rámci Roz­behni sa. O čo tu išlo a kde je tento pro­jekt dnes?

S Best­Gu­est pred­náš­kami som začal v roku 2011. Hlav­nou z tém, ktoré sme pre­be­rali bolo začať pod­ni­kať sa nedá, pre­tože nemám peniaze, nemám kon­takty a podobne. Tak sme pri­niesli prí­behy ľudí, ktorí začali sami úplne od nuly. Keď sme ľuďom uká­zali, že začať pod­ni­kať z nuly sa sku­točne dá, tak sa opäť začali pýtať, ako sa to dá, čo kon­krétne mám spra­viť? Tak som začal vymýš­ľať rôzne kurzy a prog­ramy s radami a postupmi ako začať pod­ni­kať.

Pro­jekt Roz­behni sa vzni­kol teda až po Best­Gu­est?

Roz­behni sa! vzniklo súčasne s Best­Gu­est. Pred­nášky v rámci Best­Gu­est boli začiat­kom Roz­behni sa!. Best­Gu­est ako samos­tatný pro­jekt, dnes už nefun­guje, spl­nil svoj účel v danom čase.

Mal si aj vlastný star­tup nie­kedy?

Nie, star­tup vo význame glo­bálna, tech­no­lo­gická, rých­lo­ras­túca spo­loč­nosť som nemal. Ale vždy som vedel, že chcem robiť to čo ma baví, a pri tom ako som roz­bie­hal moje už spo­me­nuté pro­jekty, som načer­pal mnoho infor­má­cií. Moje dom­nienky, nápady, postrehy, skú­se­nosti som kon­zul­to­val s rôz­nymi ľuďmi z pod­ni­ka­nia, vyskú­šal som ich aj na desiat­kach biz­nis nápa­dov, ktoré som kon­zul­to­val. Zis­tené infor­má­cie chcem teraz posú­vať ďalej.

Čo si teda mys­líš o star­tu­poch ako takých?

Slovo star­tup je už všade „napchané“, pove­dal by som, že ja sa venu­jem viac mik­ro­biz­ni­som. Star­tup je pre­važne tech­no­lo­gicky, glo­bálne zame­raný pro­dukt alebo služba a má extrémne rýchlo rásť. Ja pra­cu­jem s ideou, ako si môže Anička z Detvy roz­be­hnúť vlastné pod­ni­ka­nie a bude ju to živiť. A vôbec to nemusí byť tech­no­lo­gické, ani s glo­bál­nymi ambí­ciami. Pokojne to môže byť lokálne, maličké pod­ni­ka­nie, ktoré Aničku a prí­padne jej rodinu uživí.

Nerád by som vystu­po­val, ako star­tu­pista a nie­kto kto pomáha len star­tu­pom, lebo to tak úplne nie je. Ja som člo­vek na voľ­nej nohe, ktorý pomáha ľudom roz­be­hnúť mik­ro­biz­nis. Zame­ria­vam sa na holo­rit­ní­kov, ktorí nemajú vôbec žiadne skú­se­nosti. Pomá­ham pro­jek­tom vytvo­riť biz­nis model, ove­riť nápad, a zís­kať prvých zákaz­ní­kov. Za úče­lom ďal­šieho roz­voja a rastu im potom odpo­ru­čím a dám kon­takty na iných ľudí aj zo star­tu­po­vého pro­stre­dia.

Ako si sa k roz­bie­hačs­kým akti­vi­tám vlastne dopra­co­val? Aký je Tvoj prí­beh?

Na vysokú školu som cho­dil do Ban­skej Bys­trice na Eko­no­mickú fakultu, nič zásadné som vtedy ešte nerie­šil. Dosť aktívny som bol v AIE­SEC, čo mi dalo soft skills, ale veľmi málo hard skills. Moja pôvodná myš­lienka bola, že sa zamest­nám v kor­po­rá­cii a spra­vím kari­éru. No po škole som začal s malým pro­jek­tom nezis­kovky, kto­rému som sa veno­val v rokoch 2006 – 2010. Chcel som pro­stred­níc­tvom tejto nezis­kovky ino­vo­vať sys­tém vyso­koš­kol­ského vzde­lá­va­nia, aby štu­denti po ukon­čení vyso­kej školy vedeli čo chcú robiť, čo chcú dosiah­nuť a ako sa im to môže poda­riť. Nebolo to pod­ni­ka­nie v pra­vom slova zmysle, ale veľa som sa naučil. Uve­do­mil som si však, že ani škola ani štu­denti nie sú ochotní inves­to­vať čas a peniaze viac ako je nutné, tak som s tým skon­čil.

Ďal­ším pro­jek­tom, na kto­rom pra­cu­ješ je Naj­lepší nápad, o čo ide v tomto prí­pade?

Naj­lepší nápad je určený stre­doš­ko­lá­kom, a dote­raz sa veno­val najmä eko-témam. Nový roč­ník bude už ino­vo­vaný, roz­ší­rený na všetky témy, nie len eko.

Ako sú na tom slo­ven­skí stre­doš­ko­láci a ich nápady?

Stre­doš­ko­láci majú také isté nápady ako všetci ostatní. Majú však málo skú­se­ností a na svoje pro­jekty musia „dorásť.“

Social Impact Award je ďalší pro­jekt, na kto­rom pra­cu­ješ. Čo je pod­sta­tou?

Social Impact Award je súťaž určená vyso­koš­ko­lá­kom a zame­raná na social busi­ness. Spo­lo­čen­ský pros­pech musí byť na prvom mieste. Nie je to priamo môj pro­jekt. Roz­behni sa! je drži­te­ľom licen­cie pre Slo­ven­sko.

Máš spo­me­dzi súťa­žia­cich aj obľú­benca?

Nemám jed­ného favo­rita, mne je v pod­state jedno o aký pro­jekt ide pokiaľ má zmy­sel a spo­loč­nosť z neho bude mať nejaký úži­tok. Posled­ným víťa­zom Social Impact Award je Chem­Play, ktorý vymys­leli dvaja stre­doš­ko­láci. (roz­ho­vor so zakla­da­teľmi TU) Je to sto­lová hra na výučbu ché­mie. Nie je to prvo­plá­nový komerčný biz­nis, ale niečo čo má pomôcť a pri­tiah­nuť deti k ché­mii.

Aký naj­väčší prob­lém vidíš medzi roz­bie­hačmi, kto­rých si stre­tol?

Ich biz­nis gra­mot­nosť je veľmi nízka. V prvom rade je nutné ove­riť, či o nápad je záu­jem alebo nie. Netreba hneď rie­šiť aké bude logo, aká bude právna forma. Väč­ši­nou ľudia nemajú žiadnu kon­cep­ciu a rie­šia kopec hlú­posti, ktoré nemajú nič spo­ločné s otes­to­va­ním nápadu.

Spo­mí­naš biz­nis model, také niečo ako kla­sický pod­ni­ka­teľ­ský plán si nespo­me­nul. Aký význam vidíš v modeli, nahra­dil podľa Teba kla­sický plán?

Nemys­lím, že nahra­dil. V banke, aj inves­tori žia­dajú plány, ale to je neskor­šia fáza, ako rie­šim ja. Úvodná fáza, prvá fáza je o hľa­daní biz­nis modelu. Ak je nápad v hlave, je potrebné dať ho na papier, na jednu A4. V tejto fáze, keď exis­tuje len nápad, je úplne zby­točné robiť zlo­žité exce­lov­ské tabuľky, lebo je prav­de­po­dobné, že sa to nie­koľ­ko­krát ešte zmení. Ak má nie­kto ove­rený biz­nis model a potre­buje zís­kať doda­točné finančné zdroje, tak potom je na mieste robiť biz­nis plán.

Nevra­vím buď model alebo plán, ale obi­dva len v rôz­nom čase. Biz­nis model je potrebný určite, a biz­nis plán možno nebude potrebný vôbec.

Juraj figu­ru­ješ aj ako men­tor v Impact Hub, aká je Tvoja úloha tu?

V aktu­ál­nom inku­bá­tore sú dve úrovne pro­jek­tov, advan­ced a idea stage, to je moja par­keta. Men­to­ro­val a pomá­hal som s tým ako do pro­jek­tov zapo­jiť spo­lo­čen­ský pros­pech a prečo to vôbec robiť.

Prečo sa tak zau­jí­maš o spo­lo­čen­sky pros­pešné pro­jekty? 

To je pre mňa dosť jed­no­značné. V social biz­nise je vždy viac pozi­tív­nej ener­gie, sú to pro­jekty, ktoré nerie­šia len zisk, ale aj pri­danú hod­notu pre spo­loč­nosť. Každá jedna minúta také­hoto pro­jektu sa vráti nie­koľ­ko­ná­sobne viac ako pri komerč­nom pro­jekte. Pri­čom komerčné pro­jekty sú úplne v pohode tiež, len v prí­pade social biz­nisu je to akoby dva v jed­nom.

Kto je Tvo­jím vzo­rom čo sa týka Tvo­jich roz­bie­hačs­kých akti­vít alebo aj v osob­nom živote?

Veľmi ma zau­jala knižka Úvahy a pro­jevy od Tomáša Baťu.

Jura­jovi ďaku­jem za roz­ho­vor a jemu aj všet­kým pro­jek­tom želám veľa úspe­chov!

Pridať komentár (0)