Kame­ra Girop­tic je ako GoP­ro pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu

Rudolf Nečas / 18. decembra 2015 / Tech a inovácie

Videá z GoP­ro sú síce super, ale dáke vylep­še­nie by sa urči­te dalo nájsť. Naprí­klad pou­ži­tím vir­tu­ál­nej rea­li­ty, kto­rá ťa vtiah­ne do scé­ny tak, že všet­ky oby­čaj­né videá budú opro­ti nej vyze­rať nud­ne.

Fran­cúz­sky star­tup Girop­tic zís­kal inves­tí­ciu vo výš­ke 4,5 mili­ó­na dolá­rov pre nový druh akč­nej kame­ry. Girop­tic je svo­jim spô­so­bom podob­ná ako GoP­ro, ale ukrý­va v sebe až tri kame­ry. 360cam zachy­tí všet­ko oko­lo seba, čo z nej robí ide­ál­nu kame­ru pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu.

360cam-1

Mno­ho spo­loč­nos­tí sa zame­ria­va na head­se­ty, ale vytvo­re­nie obsa­hu pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu je rov­na­ko dôle­ži­tou súčas­ťou. Nie­kto­ré ako CCP Games robia video­h­ry pre tie­to head­se­ty. A iní, ako naprí­klad Video­S­titch, vytvá­ra­jú soft­vé­ro­vé nástro­je na výro­bu 360 stup­ňo­vé­ho videa v reál­nom čase ale­bo v post-pro­duk­cii.

Girop­tic je zau­jí­ma­vý hráč na poli vir­tu­ál­nej rea­li­ty, pre­to­že spo­loč­nosť vyrá­ba vlast­nú kame­ru, spo­lu s rie­še­ním spá­ja­nia obra­zu. Okrem spo­mí­na­nej inves­tí­cie Girop­tic vyzbie­ral 1,4 mili­ó­na dolá­rov v kam­pa­ni na Kicks­tar­te­ri. Tí, kto­rí sa zapo­ji­li do kam­pa­ne obdr­žia svo­je kame­ry v decem­bri a janu­ári.Kame­ru si môžeš teraz pre­dob­jed­nať za 499 dolá­rov na web­strán­ke spo­loč­nos­ti. Vyze­rá to, že Girop­tic napo­dob­ňu­je GoP­ro a vydá­va dra­hú kame­ru pre kaž­dé­ho, kto má záu­jem. A to je kľú­čo­vé — 360cam nie je len pre pro­fe­si­oná­lov. Je pre kaž­dé­ho, kto chce vytvo­riť video pre vir­tu­ál­nu rea­li­tu. 360cam v pra­chu a vode odol­nom tele ukrý­va Wi-Fi, GPS, 3 mik­ro­fó­ny, doká­že sní­mať video v roz­lí­še­ní 2K a fotiť v 4K. Zau­jí­ma­vým dopl­n­kom je úchyt do závi­tu pre žia­rov­ku. Okrem toho sa kame­ra dá pri­pev­niť samoz­rej­me aj na sta­tív.

Ak sa z vir­tu­ál­nej rea­li­ty sta­ne mains­tre­a­mo­vá zále­ži­tosť, Girop­tic bude v dob­rej pozí­cii, aby doká­zal pre­dať kame­ry mili­ó­nom poten­ciál­nych zákaz­ní­kov.

LAS VEGAS, NV - JANUARY 04: The Giroptic 360cam, a full HD 360 degree camera, is displayed during a press event at the Mandalay Bay Convention Center for the 2015 International CES on January 4, 2015 in Las Vegas, Nevada. The camera has three 185-degree fish-eye lenses with sensors able to simultaneously capture and stitch images in real time. It can stream video and still photos over Wi-Fi in real time as well. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs from January 6-9 and is expected to feature 3,600 exhibitors showing off their latest products and services to about 150,000 attendees. Ethan Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

V porov­na­ní s iný­mi podob­ný­mi kame­ra­mi, Girop­tic spá­ja video v reál­nom čase. Tím strá­vil roky prá­cou na 360 stup­ňo­vých sním­kach nehnu­teľ­nos­tí a forenz­ných prí­pa­dov. V porov­na­ní s tým je zame­ra­nie na bež­ných zákaz­ní­kov novin­kou.

V posled­nom kole inves­to­va­li do Girop­tic-u spo­loč­nos­ti Par­tech Ven­tu­res, 360 Capi­tal Par­tners, SOSV, Finor­pa a busi­ness angels, ako je Oleg Tschelt­zoff, Pas­cal Cag­ni a Aloe Blacc. Spo­loč­nosť teraz plá­nu­je pre­dať svo­ju kame­ru v obcho­de, aby boli pri­pra­ve­ní, keď prvé head­se­ty s vir­tu­ál­nou rea­li­tou dora­zia do obcho­dov.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)