Kamera Girop­tic je ako GoPro pre vir­tu­álnu rea­litu

Rudolf Nečas / 18. decembra 2015 / Tech a inovácie

Videá z GoPro sú síce super, ale dáke vylep­še­nie by sa určite dalo nájsť. Naprí­klad pou­ži­tím vir­tu­ál­nej rea­lity, ktorá ťa vtiahne do scény tak, že všetky oby­čajné videá budú oproti nej vyze­rať nudne.

Fran­cúz­sky star­tup Girop­tic zís­kal inves­tí­ciu vo výške 4,5 mili­óna dolá­rov pre nový druh akč­nej kamery. Girop­tic je svo­jim spô­so­bom podobná ako GoPro, ale ukrýva v sebe až tri kamery. 360cam zachytí všetko okolo seba, čo z nej robí ide­álnu kameru pre vir­tu­álnu rea­litu.

360cam-1

Mnoho spo­loč­ností sa zame­riava na head­sety, ale vytvo­re­nie obsahu pre vir­tu­álnu rea­litu je rov­nako dôle­ži­tou súčas­ťou. Nie­ktoré ako CCP Games robia video­hry pre tieto head­sety. A iní, ako naprí­klad Video­S­titch, vytvá­rajú soft­vé­rové nástroje na výrobu 360 stup­ňo­vého videa v reál­nom čase alebo v post-pro­duk­cii.

Girop­tic je zau­jí­mavý hráč na poli vir­tu­ál­nej rea­lity, pre­tože spo­loč­nosť vyrába vlastnú kameru, spolu s rie­še­ním spá­ja­nia obrazu. Okrem spo­mí­na­nej inves­tí­cie Girop­tic vyzbie­ral 1,4 mili­óna dolá­rov v kam­pani na Kicks­tar­teri. Tí, ktorí sa zapo­jili do kam­pane obdr­žia svoje kamery v decem­bri a janu­ári.Kameru si môžeš teraz pre­dob­jed­nať za 499 dolá­rov na web­stránke spo­loč­nosti. Vyzerá to, že Girop­tic napo­dob­ňuje GoPro a vydáva drahú kameru pre kaž­dého, kto má záu­jem. A to je kľú­čové — 360cam nie je len pre pro­fe­si­oná­lov. Je pre kaž­dého, kto chce vytvo­riť video pre vir­tu­álnu rea­litu. 360cam v pra­chu a vode odol­nom tele ukrýva Wi-Fi, GPS, 3 mik­ro­fóny, dokáže sní­mať video v roz­lí­šení 2K a fotiť v 4K. Zau­jí­ma­vým dopl­n­kom je úchyt do závitu pre žia­rovku. Okrem toho sa kamera dá pri­pev­niť samoz­rejme aj na sta­tív.

Ak sa z vir­tu­ál­nej rea­lity stane mains­tre­a­mová zále­ži­tosť, Girop­tic bude v dob­rej pozí­cii, aby doká­zal pre­dať kamery mili­ó­nom poten­ciál­nych zákaz­ní­kov.

LAS VEGAS, NV - JANUARY 04: The Giroptic 360cam, a full HD 360 degree camera, is displayed during a press event at the Mandalay Bay Convention Center for the 2015 International CES on January 4, 2015 in Las Vegas, Nevada. The camera has three 185-degree fish-eye lenses with sensors able to simultaneously capture and stitch images in real time. It can stream video and still photos over Wi-Fi in real time as well. CES, the world's largest annual consumer technology trade show, runs from January 6-9 and is expected to feature 3,600 exhibitors showing off their latest products and services to about 150,000 attendees. Ethan Miller/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

V porov­naní s inými podob­nými kame­rami, Girop­tic spája video v reál­nom čase. Tím strá­vil roky prá­cou na 360 stup­ňo­vých sním­kach nehnu­teľ­ností a forenz­ných prí­pa­dov. V porov­naní s tým je zame­ra­nie na bež­ných zákaz­ní­kov novin­kou.

V posled­nom kole inves­to­vali do Girop­tic-u spo­loč­nosti Par­tech Ven­tu­res, 360 Capi­tal Par­tners, SOSV, Finorpa a busi­ness angels, ako je Oleg Tschelt­zoff, Pas­cal Cagni a Aloe Blacc. Spo­loč­nosť teraz plá­nuje pre­dať svoju kameru v obchode, aby boli pri­pra­vení, keď prvé head­sety s vir­tu­ál­nou rea­li­tou dora­zia do obcho­dov.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)