Kampus bratislavskej VŠVU sa zmení na nepoznanie. Takto to tam bude vyzerať

Linda Cebrová / 7. februára 2019 / Architektúra

  • Sú známe vý­sledky ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťaže na do­stavbu kam­pusu Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení (VŠVU)
  • Tá je ozna­čo­vaná aj ako Art­cam­pus
  • Naj­lepší ná­vrh podľa po­roty pred­sta­vila nie veľmi známa kan­ce­lá­ria SLLA
zdroj: SLLA
  • Sú známe vý­sledky ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťaže na do­stavbu kam­pusu Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení (VŠVU)
  • Tá je ozna­čo­vaná aj ako Art­cam­pus
  • Naj­lepší ná­vrh podľa po­roty pred­sta­vila nie veľmi známa kan­ce­lá­ria SLLA

Po­čas ok­tóbra 2018 až ja­nu­ára 2019 pre­behla ve­rejná ano­nymná ar­chi­tek­to­nicko-ur­ba­nis­tická sú­ťaž ná­vrhov na in­ter­nát s je­dál­ňou a tech­no­lo­gický pa­vi­lón v are­áli Vy­so­kej školy vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave na Dro­tár­skej ceste. V sil­nej me­dzi­ná­rod­nej kon­ku­ren­cii sa pre­sa­dila kan­ce­lá­ria SLLA.

Po­rota na tomto ná­vrhu oce­ňuje, že nad­vä­zuje na pô­vodné ar­chi­tek­to­nické rie­še­nie lo­ka­lity a vhodne do­pĺňa ne­do­sta­vané mo­duly školy prof. Du­šana Kuzmu. Za­cho­váva kon­text s vý­hľadmi do oko­lia a ne­za­sta­va­ním úze­mia za ško­lou po­núka veľmi dobré vy­uži­tie ta­moj­šej prí­rod­nej sce­né­rie.

V pr­vej fáze ná­vrh de­fi­nuje vstupný ot­vo­rený pries­tor me­dzi roz­ší­re­ním exis­tu­jú­cej školy o tech­no­lo­gické cen­trum a uby­to­va­cie za­ria­de­nie ako ot­vo­rené ná­mes­tie, ktoré sa stáva no­vým vstu­pom a ve­rej­ným pries­to­rom školy.

„Po­rota jed­no­značne od­po­rúča vy­hla­so­va­te­ľovi za­dať pro­jekt au­to­rom ví­ťaz­ného ná­vrhu a zá­ro­veň na­vrhuje, aby sa do do­pra­co­va­nej štú­die za­hr­nulo aj za­stre­še­nie pries­toru me­dzi exis­tu­jú­cimi bu­do­vami z dru­hej fázy pro­jektu, čím by vznikla pa­sáž ako žia­daný ak­tívny so­ciálny pries­tor ate­li­é­rov školy s ich pria­mym pre­po­je­ním do no­vého tech­no­lo­gic­kého cen­tra,” píše sa na ofi­ciál­nej stránke sú­ťaže.

Vy­soká škola vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave (VŠVU) vznikla v roku 1949 a je naj­väč­šou ume­lecko-vzde­lá­va­cou in­šti­tú­ciou svojho druhu na Slo­ven­sku. V roku bol 1981 pri­jatý a ne­skôr aj sčasti zre­a­li­zo­vaný ná­vrh prof. Du­šana Kuzmu na vý­stavbu no­vého kom­plexu VŠVU.

Hlavná vý­uč­bová bu­dova je tor­zom mo­der­nis­tic­kého mo­no­litu pô­vod­ného ná­vrhu – jej tretí blok sa ne­po­da­rilo po­sta­viť, rov­nako aj ďal­šie bu­dovy a sú­časti aka­de­mic­kého kam­pusu. Kon­com 20. sto­ro­čia bolo nutné pri­stú­piť k nad­stavbe bu­dovy, pro­jekt bol ve­dený pe­da­gó­gom prof. akad. arch. Ing. arch. Já­nom Bah­nom a Mgr. art. Igo­rom Pal­čom.

Dnes už hlavná vý­uč­bová bu­dova ne­vyt­vára do­sta­točné pre­vádz­kové pod­mienky pre udr­ža­nie in­ter­dis­cip­li­na­rity štú­dia či in­te­rak­cie v rámci tvo­ri­vých pro­ce­sov me­dzi jed­not­li­vými ka­ted­rami, ne­pri­náša do­sta­tok ko­mu­ni­kač­ných prí­le­ži­tostí me­dzi členmi aka­de­mic­kej obce a ne­vyt­vára mož­nosti pre fle­xi­bilnú or­ga­ni­zá­ciu vý­uč­bo­vých pro­ce­sov.

Au­to­rmi sú­ťaž­ného ná­vrhu je Mi­chal Sulo spo­ločne s Mi­riam Liš­ko­vou. Na ná­vrhu spo­lu­pra­co­vali s Vik­tó­riou Sa­ba­do­šo­vou, Ja­nou Na­gy­o­vou, Do­mi­ni­kom Ha­via­rom, Len­kou Ban­ko­vou, Bo­ri­som Ru­si­ňá­kom a Zu­za­nou Jan­če­ko­vou.

Pridať komentár (0)