Kan­ce­lá­ria v kto­rej je stol­ný tenis firem­ným špor­tom

Šandi / 30. apríla 2014 / Lifehacking

Opti­mi­ze­ly je spo­loč­nosť, kto­rá sa venu­je soft­vé­ru pre opti­ma­li­zá­ciu webo­vý­ch strá­nok. Spo­loč­nosť dosiah­la v posled­ný­ch roko­ch od svoj­ho uve­de­nia na trh impo­zan­tný rast a poda­ri­lo sa jej etab­lo­vať v doslo­va netra­dič­ný­ch kan­ce­lár­sky­ch pries­to­ro­ch, kto­ré svo­jou prie­stran­nos­ťou a nápa­di­tos­ťou vytvá­ra­jú per­fekt­né pra­cov­né pro­stre­die pre všet­ký­ch zames­tan­cov Opti­ma­ze­ly.

V centrále Optimazely nájdete aj jeden veľký priestor pre zábavu a relax. Zatiaľ čo mnoho začínajúcich startupov má k dispozícií len jeden ping-pongový stôl, Optimizely ich má hneď niekoľko, ktoré sa často využívajú na po pracovné turnaje. K dispozícii je aj špeciálne miesto pre Forrest Gump štýl sólovej praktizovanie.

K dispozícii je tiež priestor, ktorý Optimizely premenil na vlastnú "knižnicu", kde zamestnanci nájdu pokoj pre svoju prácu. Nehľadajte v nej žiadnu knihu, jedná sa o digitálnu miestnosť. Určite si video pozrite dokonca, čaká vás jedno hudobné prekvapenie.

Ďalšie startupové netradičné kancelárie nájdete tu.

Zdroj: techcrunch

 

Pridať komentár (0)