Kan­ce­lá­ria v kto­rej je stolný tenis firem­ným špor­tom

Šandi / 30. apríla 2014 / Tools a produktivita

Opti­mi­zely je spo­loč­nosť, ktorá sa venuje soft­véru pre opti­ma­li­zá­ciu webo­vých strá­nok. Spo­loč­nosť dosiahla v posled­ných rokoch od svojho uve­de­nia na trh impo­zantný rast a poda­rilo sa jej etab­lo­vať v doslova netra­dič­ných kan­ce­lár­skych pries­to­roch, ktoré svo­jou prie­stran­nos­ťou a nápa­di­tos­ťou vytvá­rajú per­fektné pra­covné pro­stre­die pre všet­kých zames­tan­cov Opti­ma­zely.

V cen­trále Opti­ma­zely náj­dete aj jeden veľký pries­tor pre zábavu a relax. Zatiaľ čo mnoho začí­na­jú­cich star­tu­pov má k dis­po­zí­cií len jeden ping-pon­gový stôl, Opti­mi­zely ich má hneď nie­koľko, ktoré sa často využí­vajú na po pra­covné tur­naje. K dis­po­zí­cii je aj špe­ciálne miesto pre For­rest Gump štýl sólo­vej prak­ti­zo­va­nie.

K dis­po­zí­cii je tiež pries­tor, ktorý Opti­mi­zely pre­me­nil na vlastnú “kniž­nicu”, kde zamest­nanci nájdu pokoj pre svoju prácu. Nehľa­dajte v nej žiadnu knihu, jedná sa o digi­tálnu miest­nosť. Určite si video pozrite dokonca, čaká vás jedno hudobné prek­va­pe­nie.

Ďal­šie star­tu­pové netra­dičné kan­ce­lá­rie náj­dete tu.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)