Kaš­lite na smart watch, kúpte si smart pen!

Tina Stremeňová / 29. mája 2015 / Tech a inovácie

Aj v oblasti sty­lu­sov a “smart” pier sa pokroku nevyh­neme. Opäť je tu nový pro­dukt, ktorý sa snaží uro­biť z písania a kres­le­nia na tab­lete pri­ro­dze­nej­šiu vec. S Phree sa nemusíte trápiť na malej plo­che vášho zaria­de­nia a písať môžete prak­ticky kde­koľ­vek. Všetko sa vám pri­tom zobrazí tam kde má — vo vašom telefóne.

Kedysi sme si zvy­kali na hardvérové klávesnice, neskôr ich nahra­dili tie doty­kové a teraz sa opäť snažíme prejsť k písaniu, ako nás ho učili v škole. Phree k tomu pris­pieva fak­tom, že robí takýto druh písania oveľa pohodlnejší, aspoň vzhľadom na predošlé pokusy s perami a mobilmi. Hlav­nou výhodou je, že sa nemusíte obme­dzo­vať veľkosťou obra­zovky vášho mobilného zaria­de­nia, neprepínate si nech­tiac aplikáciu opieraním ruky o disp­lej, ani si nezacláňate vo výhľade na text či na vaše ume­lecké dielo mačky v klobúku.

Pero pomo­cou 3D lejz­ro­vej technológie zaznamenáva presný pohyb ruky používateľa a vstupné údaje posiela mobilnému zaria­de­niu cez blu­e­to­oth.

Phree však neostáva len pri písaní a dá sa pove­dať, že sa snaží nahra­diť telefón. Áno, čítate dobre. Máme tu ďalšie smart zaria­de­nie, cez ktoré si prečítate a napíšete správy, emaily a dokonca aj pre­vez­mete hovor. Možno vám ďalšia ver­zia začne merať tep a sle­do­vať počet kro­kov.

Na pere nájdete malý doty­kový disp­lej s menu a hodin­kami. Dúfam, že máte dobrý zrak, lebo presne na tomto disp­leji by ste si mali čítať svoje správy a emaily. Pero je kom­pa­ti­bilné s plat­for­mami iOS, Android a dokonca aj Win­dows Phone, začo majú u mňa autori plu­sové body. Môžete si ho kúpiť za $168 (lacnejšie varianty sú vypre­dané) na Kicks­tar­teri, kde len nedávno tento pro­dukt odštartoval svoju kam­paň.


Každopádne si myslím, že takéto jed­no­du­ché písanie “na čokoľvek” je skvelý nápad. Avšak zvyšná fun­kci­ona­lita pre mňa až taká lákavá nie je. Ako používateľovi mi úplne stačí, že Phree zvláda zazna­me­na­nie môjho kres­le­nia, bez toho aby som si každú chvíľu nech­tiac prepínala nástroje, alebo vypínala aplikáciu. Popri telefóne, note­bo­oku a hodinkách nepot­re­bu­jem ďalšie zaria­de­nie, ktoré mi bude vyzváňať pri prichádzajúcom hovore. Ale prav­de­po­dobne som jediná s takýmto zmýšľaním, keďže pro­dukt na Kics­tar­teri ďaleko pre­sia­hol svoj finančný cieľ.

A čo vy? Chceli by ste si takto počas kres­le­nia zate­le­fo­no­vať? 

zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)