Kde sa pivo varí, tam sa star­tu­pom darí

Harry Gavendová / 30. december 2014 / Tools a produktivita

Ísť na pivo s kamošmi je fajn, no čo by ste pove­dali na to, keby ich pozvete k sebe domov, na vaše vlastné domáce pivo? No dobre, dobre… len kto by vám ho pri­pra­vil, však? Nuž, dote­raz vás to mohlo trá­piť, no teraz nastu­puje na scénu Indie­gogo so star­tu­pom Bre­wie. Je to zaria­de­nie, kde si zla­tistý mok nie len sami pri­pra­víte, ale dokonca si môžete vymýš­ľať naj­rôz­nej­šie chute podľa vlast­nej fan­tá­zie!

Pre žiad­neho Slo­váka iste nebude prek­va­pe­ním, že Bre­wie sa poda­rilo nie len zís­kať poža­do­vanú sumu, ale cie­ľový balík i pre­ko­nať. Bre­wie je skrátka šikovné zaria­de­nie, ktoré slúži ako váš malý domáci pivo­var a nápoj vám kom­pletne pri­praví počas 5 — 14 dní. Naj­skôr pár hodín vare­nia, potom už len musíte nie­koľko dní počkať na čas kva­se­nia v súvis­losti s typom piva. 

Bre­wie ponúka dokonca mož­nosti podľa vašich pivo­var­níc­kych schop­ností. Ak s vare­ním piva začí­nate, potom je možno vhodné skú­siť naj­skôr set pre začia­toč­ní­kov. Ten pozos­táva z vrecka, v kto­rom je rovno namie­šaný pomer chmeľu, sladu a kvas­níc. Pred­prip­ra­ve­ných zmesí je pri­tom via­cero a vybrať si môžete dokonca i známe plzen­ské pivo.

Okrem toho si však môžete zaob­sta­rať i ingre­dien­cie samotné a osobne variť, čo vás napadne. No ak si priamo netrú­fate zavo­lať par­tiu pria­te­ľov a nech­tiac netra­fiť tie správne prí­sady, je tu pre istotu k dis­po­zí­cii asi 200 auto­ma­tic­kých recep­tov, ktoré by vás mali zba­viť piv­ného faux-pas. Pat­ria sem bel­gické recepty, ale aj také, kto­rých výsled­kom sú obľú­bené tmavé pivá.

Bre­wie je tu i s apli­ká­ciou na iOS, Android a Win­dows Phone, ktoré vás upo­zor­nia, že pivo je k vašim služ­bám. Tento malý pivo­var sa dokonca sám pre­čistí a je pri­pra­vený na ďal­šiu várku. Ak sa pýtate na cenu prí­stroja, tá je 1,599 dolá­rov. Vo vše­obec­nosti ide o naj­lac­nejší mini-pivo­var svojho druhu. V prie­mere za 33 cl pohá­rik zapla­títe asi 23 cen­tov, čo robí Bre­wie ešte zau­jí­ma­vej­ším.

Zdroj: Indie­gogo 

Pridať komentár (0)