Kde síd­lia naše slo­ven­ské star­tupy?

Peter Blaho / 17. december 2014 / Tools a produktivita

Kan­ce­lár­skych pries­to­rov je na trhu množ­stvo, no zau­jí­mavé je, že star­tupy sa usíd­lujú v pries­to­roch, ktoré sú predsa len iné, než tie kla­sické v admi­ni­stra­tív­nych budo­vách ako ich poznáme. 

Prečo to tak je?

- Star­tupy nemajú zväčša finan­cie na to, aby si mohli dovo­liť síd­liť v Á-čko­vej admi­ni­stra­tív­nej budove.

- Často­krát hľa­dajú kre­a­tívne pries­tory, v kto­rých to žije.

- Dobrá poloha zohráva dôle­žitú úlohu, keďže množ­stvo ich chodí do práce peši, či na bicykli.

Cowor­kingy. Áno, či Nie?

Cowor­kin­gové pries­tory sú pre star­tupy jed­no­značne zau­jí­mavé a veľmi vyhľa­dá­vané, no len do urči­tého momentu, kedy sa star­tup začne expo­nen­ciálne roz­ras­tať, čo do počtu zamest­nan­cov.

HUB Bra­ti­slava ako jeden z posledne otvo­re­ných cowor­kin­gov v týchto dňoch pri­ví­tal aj star­tup Drop­pie. Aké boli hlavné dôvody, kto­rými ste pri­lá­kali Drop­pie práve k vám? ”Cha­lani hla­dali pries­tory, ktoré budú dosta­točne prie­stranné, repre­zen­ta­tívne, s pek­nou recepč­nou a mož­nos­ťou kom­for­tne zapar­ko­vať,” hovorí Michal Rusek, ria­di­teľ HUB Bra­ti­slava. ”Okrem iného mali cel­kom nezvy­čajnú požia­davku na kva­litný kávo­var, do kto­rého si chcú nosiť slo­ven­skú Power Cof­fee” . :)

Zoznam naj­zná­mej­ších cowor­kin­gov v Bra­ti­slave a star­tu­pov ktoré v nich síd­lia.

The Spot — Edocu, Cloud Fen­der, Divano…

Clus­ter­haus — Sli.do, Ouality Unit, 7seg­ments, Tap­home…

Con­nect - Order­lord, Sufio, Evnt.ee…

Brain­house — Rel­bit, Ves­ti­gen, Fin­viz, Pho­to­neo…

Pridať komentár (0)