Kde zís­kať cro­wd­fun­ding v stred­nej a východ­nej Euró­pe?

Lukáš Gašparík jr. / 16. februára 2015 / Lifehacking

Ak chce­te zís­kať neja­ký cro­wd­fun­ding ale­bo si chce­te spra­viť iba pre­hľad o mož­nos­tiach cro­wd­fun­din­gu v regi­ó­ne CEE, je fajn hodiť očko na túto info­gra­fi­ku.

Cro­wd­fun­ding je pomer­ne mla­dý spô­sob náj­de­nia inves­tí­cie pre váš nápad, kto­rý sa teší obľu­be medzi pod­ni­ka­teľ­mi, ale aj mla­dý­mi kre­a­tív­ca­mi. S pomo­cou masy ľudí, tak môže­te roz­be­hnúť svoj biz­nis, zre­a­li­zo­vať svoj nápad ale­bo vyro­biť prvý pro­to­typ ešte pred tým, ako vám to začne sku­toč­ne zará­bať. Asi kaž­dý z vás pozná dva naj­väč­šie cro­wd­fun­din­go­vé por­tá­ly na sve­te, Kicks­tar­ter a Indie­go­go. Ale koľ­ko z vás pozná cro­wd­fun­din­go­vé por­tá­ly čis­to z regi­ó­nu CEE?

Pre­to pri­ná­ša­me zoznam 39-tich cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem.

zdroj: inventures.eu

Pridať komentár (0)