Kde zís­kať cro­wd­fun­ding v stred­nej a východ­nej Európe?

Lukáš Gašparík jr. / 16. februára 2015 / Startupy

Ak chcete zís­kať nejaký cro­wd­fun­ding alebo si chcete spra­viť iba pre­hľad o mož­nos­tiach cro­wd­fun­dingu v regi­óne CEE, je fajn hodiť očko na túto info­gra­fiku.

Cro­wd­fun­ding je pomerne mladý spô­sob náj­de­nia inves­tí­cie pre váš nápad, ktorý sa teší obľube medzi pod­ni­ka­teľmi, ale aj mla­dými kre­a­tív­cami. S pomo­cou masy ľudí, tak môžete roz­be­hnúť svoj biz­nis, zre­a­li­zo­vať svoj nápad alebo vyro­biť prvý pro­to­typ ešte pred tým, ako vám to začne sku­točne zará­bať. Asi každý z vás pozná dva naj­väč­šie cro­wd­fun­din­gové por­tály na svete, Kicks­tar­ter a Indie­gogo. Ale koľko z vás pozná cro­wd­fun­din­gové por­tály čisto z regi­ónu CEE?

Preto pri­ná­šame zoznam 39-tich cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem.

zdroj: inventures.eu

Pridať komentár (0)