Keď sa umenie, dizajn a nové technológie rozprávajú s architektúrou

TS / 13. septembra 2018 / Architektúra

zdroj: Lisa Rastl/Adrien Frappat
  • Ume­nie a ar­chi­tek­túra pat­ria od ne­pa­mäti k sebe
  • Biela noc je je­den z mála fes­ti­va­lov, ktorý sa in­ten­zívne ve­nuje ve­rej­nému pries­toru a pre­zen­tuje ume­nie vsu­nuté do ar­chi­tek­túry
  • Ne­bude tomu inak ani tento rok

Hlav­ným par­tne­rom fes­ti­valu je už po dru­hý­krát spo­loč­nosť J&T REAL ES­TATE, ktorá vý­razne pris­pela k for­mo­va­niu bra­ti­slav­ského náb­re­žia. Tento rok si bu­dete môcť užiť fes­ti­va­lovú vodnú trasu bez áut, ktorá Vám ok­rem iného pri­ne­sie aj ta­kéto high­lighty.

Do­časná pre­liezka pre ma­lých aj veľ­kých ob­sadí Zuc­ker­man­del

Net Blow je dielo pre­stíž­nych ar­chi­tek­tov Nu­men/ For Use, ktorí sa ve­nujú rôz­nym do­čas­ným ar­chi­tek­tú­ram vsu­nu­tých do exis­tu­jú­ceho mest­ského pro­stre­dia. NET je ob­rov­ský na­fu­ko­vací le­vi­tu­júci mrak, kto­rého „in­te­riér“ po­zos­táva z via­ce­rých vrs­tiev fle­xi­bil­ných sietí za­ve­se­ných vo vzdu­chu. Jed­not­livé vrstvy sietí sa na­vzá­jom spá­jajú a vy­tvá­rajú tak akúsi plá­va­júci kra­jinu – pružnú pa­vu­činu na ktorú mô­žete vy­liezť a fy­zicky ju pre­skú­mať. Vý­sled­kom je po­zo­ru­hodný, opticky bo­hato štruk­tú­ro­vaný troj­roz­merný pries­tor, ktorý mô­žete do­ne­ko­nečna pre­lie­zať z jed­nej strany na druhú, zdola na­hor. Ur­čite ne­pre­meš­kajte vstup do pa­ra­lel­nej čier­no­bie­lej kra­jiny a vy­chut­najte si tak ne­ob­vyklé po­city a nové per­spek­tívy po­hľa­dov.

Vodné Graf­fiti v Ri­ver Parku

Pod­sta­tou je jed­no­du­chá, no bri­lantná myš­lienka fran­cúz­skeho umelca An­to­nina Four­neau. Úče­lom Wa­ter­light Graf­fiti je pre­zen­to­vať nový druh re­ak­tív­neho ma­te­riálu, na ktorý je možné kres­liť alebo vpi­so­vať po­mi­nu­teľné sve­telné správy, ktorý ume­lec vy­ví­jal po­čas nie­koľ­kých ro­kov. Vďaka in­te­rak­tív­nej in­šta­lá­cii môže ho­cikto vy­tvo­riť graf­fiti na sve­telnú stenu po­mo­cou jed­no­du­chého rozp­ra­šo­vača, štetca alebo špon­gie. Kres­le­nie po­mo­cou vody, ktorá nemá ani tvar ani farbu, je ma­gic­kým zá­žit­kom pre ma­lých aj veľ­kých. Táto mož­nosť sa v ko­neč­nom dô­sledku stáva no­vým dru­hom in­te­rak­cie s mest­skou ar­chi­tek­tú­rou a kde inde ako v Ri­ver parku, na náb­reží Du­naja? Tým, že sa kom­bi­nuje prí­rodný pr­vok s tech­no­ló­giou, sa mô­žeš vy­hrať na­prí­klad s po­ča­sím alebo s rých­los­ťou vy­pa­ro­va­nia. Po­čas daž­di­vých dní zo­hráva Wa­ter­light Graf­fiti prek­va­pivú úlohu, kde dážď mení LED stenu na no­vo­dobý sve­telný oh­ňos­troj.

Pers­tro­fa­rebné telá vás pre­vedú no­vou štvr­ťou Eurov­rea City!

Staň sa tu­ris­tom vo vlast­nom meste! Pre­stížny ra­kúsky cho­re­o­graf Willi Dor­ner v Bra­ti­slave pre­mi­é­rovo pred­staví svoju fy­zickú pre­chádzku ar­chi­tek­tú­rou, špe­ciálne vy­tvo­renú pre no­vo­vznik­nutú štvrť Euro­vea City. Re­ťa­zec zá­sa­hov do mest­ského pro­stre­dia pre­behne rýchlo a len na krátky čas, čo umožní di­vá­kovi vní­mať rov­naký pries­tor alebo miesto v no­vom svetle, úplne inak. Ide o po­hy­bu­júci sa sprie­vod, vy­tvo­rený zo sku­piny lo­kál­nych ta­neč­ní­kov, ak­ro­ba­tov, bre­ak­dan­ce­rov či ho­ro­lez­cov, ktorí po­vedú di­vá­kov cez vy­brané časti ve­rej­ných a po­lo­ve­rej­ných pries­to­rov. Pes­tro­fa­rebné telá tak na pár oka­mi­hov zme­nia po­hľad na oko­litú ar­chi­tek­túru a ukážu ne­tra­dičný dia­lóg s ve­rej­ným pries­to­rom. Jej cie­ľom je po­u­ká­zať na mest­skú in­fra­štruk­túru, jej mož­nosti, li­mity, na­ru­šiť ste­re­otyp, pra­vidlá a kon­ven­cie. Oko­lo­idúci sú tak na chvíľu vy­ru­šení z bež­ného po­hybu a ru­tiny a zá­ro­veň vy­zvaní, aby uva­žo­vali o svo­jom mest­skom okolí, o ich po­hy­bo­vom sprá­vaní a zvy­koch.

Hyp­no­tická pro­jek­cia v uni­kát­nom pries­tore na náb­reží Du­naja

Vy­uži uni­kátnu prí­le­ži­tosť nav­ští­viť in­dus­triálny pries­tor Sklad č. 7 pri Euro­vei, kde uvi­díš  na mieru šitú hyp­no­tickú in­šta­lá­ciu Pêle-Mêle od fran­cúz­skeho umelca Oli­viera Rat­siho v sve­to­vej prie­mi­ére. Pêle-Mêle v pre­klade „Ko­láž“ sú dva „na­ma­po­vané“ ob­jekty vi­di­teľné z rôz­nych per­spek­tív. Chvíľu sa vy­ná­rajú z tmy a ná­sledne miznú. Pro­stred­níc­tvom ver­ti­kál­nych a vo­do­rov­ných sve­tel­ných čiar me­niaci sa pries­tor na­do­budne ilú­ziu hĺbky, pri kto­rej na chvíľu za­bud­nete, kde sa vlastne na­chá­dzate. Ne­chajte sa po­hl­tiť ab­s­trakt­nou at­mo­sfé­rou site-spe­ci­fic diela a ob­javte čaro no­vého pries­toru!

Mra­ko­drap – Bra­ti­slava bu­dúc­nosti

Ne­ko­nečný ver­ti­kálny pries­tor vy­tvo­rený po­mo­cou zrka­diel je optic­kou ilú­ziou sta­rou ako zrkadlá samé. V kon­texte pries­toru, kde čo­skoro uzrie svetlo sveta naj­vyš­šia stavba kra­jiny – prvý slo­ven­ský mra­ko­drap, sa táto zrkad­lová hra stáva expe­ri­men­tál­nou for­mou ar­chi­tek­to­nic­kej vi­zu­ali­zá­cie – akousi ana­ló­go­vou „AR“ (roz­ší­re­nou re­a­li­tou). Ani­má­cia ver­ti­kál­nych sve­tel­ných tru­bíc vy­tvára efe­mérny zá­ži­tok za­lo­žený na ar­chi­tek­túre za­tiaľ ne­exis­tu­jú­cej bu­dovy, ktorý umoc­ňuje fu­tu­ris­tická au­tor­ská hudba z dielne Dead Ja­ni­tora. Náv­štev­ník má tak na pár oka­mi­hov mož­nosť priamo na mieste zhliad­nuť v zá­bles­koch ma­jes­tát­nosť stavby blíz­kej bu­dúc­nosti.

Pa­no­rama City sa pre­mení na at­mo­s­fe­rickú Oázu

Oáza je di­gi­tálny „zo­sil­ňo­vač“ prí­rod­ných pro­ce­sov v srdci mest­ského pro­stre­dia. Kým bežne v meste do­mi­nujú hra­naté tvary bu­dov a hluk áut, in­šta­lá­cia vy­z­dvi­huje krivky zvl­ne­ného te­rénu, po­hyb vetra po­hrá­va­júci sa s ve­ge­tá­ciou, či zvuk svrč­kov. Prí­roda je v ur­ba­ni­zo­va­nom pro­stredí zväčša vy­tla­čená na okraj, do me­nej frek­ven­to­va­ných kú­tov, kde vy­čkáva na vhodné pod­mienky pre rast a expan­ziu. V imer­zív­nej in­šta­lá­cii Oáza je tento po­mer ob­rá­tený – štruk­túry vy­tvo­rené člo­ve­kom sú vy­tla­čené až na úplný okraj vní­ma­nia di­váka, ktorý tak môže pre­cí­tiť do­mi­nu­júcu prí­rodu  – v zná­so­be­nej po­dobe za po­moci tech­no­ló­gií.

Ga­ran­tu­jeme, že ne­zas­píte!

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)