KFC otvorilo v Bratislave novú prevádzku. Prekvapila najmä dizajnovými priestormi

Redakcia / 1. marca 2019 / Food biznis

 • KFC včera ofi­ciálne ot­vo­rilo svoju novú pre­vádzku v bra­ti­slav­skom Au­parku
 • Nový kon­cept pre­vádzky zaujme štý­lo­vým pre­ve­de­ním aj vlast­ným pries­to­rom na se­de­nie, a to aj na­priek tomu, že sa na­chá­dza vo fo­od­courte
 • KFC včera ofi­ciálne ot­vo­rilo svoju novú pre­vádzku v bra­ti­slav­skom Au­parku
 • Nový kon­cept pre­vádzky zaujme štý­lo­vým pre­ve­de­ním aj vlast­ným pries­to­rom na se­de­nie, a to aj na­priek tomu, že sa na­chá­dza vo fo­od­courte

KFC (Ken­tucky Fried Chic­ken) je naj­po­pu­lár­nejší re­ťa­zec re­štau­rá­cií s ku­ra­cím mä­som na svete. Špe­cia­li­zuje sa pre­dov­šet­kým na slávne Ori­gi­nal Re­cipe® sma­žené kurča. Prvá pre­vádzka KFC na Slo­ven­sku bola ot­vo­rená v roku 2006 v Tr­nave. Ďal­šie sa na­chá­dzajú v Ban­skej Bys­trici a Bra­ti­slave. Naj­nov­šie pri­budla pre­vádzka KFC aj v bra­ti­slav­skom Au­parku, a to priamo vo fo­od­courte. Prek­va­pila na­ozaj štý­lo­vými a veľ­kými pries­tormi. Plu­som je aj sa­mos­tatne se­de­nie v štýle KFC.


KFC na Slo­ven­sku (ako aj v Ra­kúsku) pô­sobí pod záš­ti­tou spo­loč­nosti Qu­e­en­sway Res­tau­rants Slo­va­kia, s.r.o., ktorá podľa Fins­tatu v roku 2017 zvý­šila stratu o 145 % na -787 814 eur a tržby jej na­rástli o 6 % na 3,395 mi­li­óna eur.

His­tó­ria vy­prá­ža­ného ku­raťa, ktoré si pod­ma­nilo svet

Všetko to za­čalo s jed­ným ku­chá­rom, ktorý vy­tvo­ril skvelý re­cept pred viac ako 75 rokmi z taj­nej zmesi z 11 dru­hov by­lín a ko­re­nín. Ten ku­chár bol plu­kov­ník Co­lo­nel Har­land San­ders.

 • 1930: Prvú re­štau­rá­ciu na­zvanú „San­ders Court & Café“ v Cor­bineSan­ders ot­vo­ril upro­stred hos­po­dár­skej krízy v ame­ric­kom štáte Ken­tucky.
 • 1937: V tomto roku už mala San­der­sova re­štau­rá­cia viac ako 140 miest na se­de­nie.
 • 1939: Oheň zni­čil San­der­sov „Court & Café“, ale re­štau­rá­cia bola opra­vená a opäť ot­vo­rená. Vďaka vy­náj­de­niu tla­ko­vého hr­nca za­čal San­ders svoje kur­čatá vy­prá­žať a za­bez­pe­čil tak rých­lej­šie a kva­lit­nej­šie ob­slú­že­nie svo­jich zá­kaz­ní­kov.
 • 1940: Presne v tomto roku sa zro­dil iko­nický „Ori­gi­nal Re­cipe“, kto­rého taj­nou prí­sa­dou je zmes 11 dru­hov by­lín a ko­rení.

 • 1952: Za­čína sa boj o vý­hradné práva na pre­daj ku­re­niec. Pr­vým, kto zís­kal právo na ich pre­daj bol Pete Har­man zo Salt lake City. San­der­sovi zmluva ga­ran­to­vala 5 cen­tov za každý pre­daný kus kur­čaťa.
 • 1964: KFC má viac ako 600 fran­chí­sin­go­vých pre­vá­dzok v Spo­je­ných štá­toch a v Ka­nade a ot­vára svoju prvú pre­vádzku v An­glicku.
 • 1979: Pod hla­vič­kou KFC je pri­pra­vo­va­ných 2.7 mi­liárd kús­kov kur­čiat a svete je 6 000 KFC re­štau­rá­cii s trž­bami väč­šími ako 2 mi­liardy ame­ric­kých do­lá­rov.
 • 1980: Co­lo­nel Har­land San­ders sa do­žil 90 ro­kov a stal sa sym­bo­lom kva­lity po­tra­vi­nár­skeho prie­myslu.

zdroj: kfc­slo­va­kia.sk, Fa­ce­book

Pridať komentár (0)