Kha­lil Rafati: Z nar­ko­mana mili­oná­rom

Simona Hanzelová / 24. októbra 2016 / Business

Ešte pred tri­nás­timi rokmi sa bez­ná­dejne pre­tĺkal živo­tom – bol bez­dom­com závis­lým na hero­íne, bez jedi­ného sve­tielka nádeje. Boh, ves­mír, či ako­koľ­vek to nazveš, s ním mal ale iné plány, a jeho život sa oto­čil o sto­osem­de­siat stup­ňov. Dnes je mili­oná­rom, ktorý vlastní reťa­zec orga­nic­kých džú­so­vých barov, a snaží sa medzi ľudí šíriť lásku a zdravý životný štýl.

Dnes 46-ročný Kha­lil Rafati, zakla­da­teľ džú­so­vého impé­ria Sun­Life Orga­nics, už iba spo­mína na časy, keď sa oci­tol na naj­väč­šom dne. Všetko sa začalo, keď s vidi­nou svet­lej­šej budúc­nosti utie­kol zo svojho rod­ného mesta do slneč­ného Los Ange­les, aby uni­kol sexu­ál­nemu zne­uží­va­niu. Tam však upa­dol do ešte väč­šieho zúfals­tva, z kto­rého nebola cesta späť – začal pre­dá­vať drogy a on sám sa stal nevy­lie­či­teľne závis­lým. Z tohto neko­neč­ného kolo­toča plného drog sa napo­kon roz­ho­dol vystú­piť sám – úmy­selne sa pre­dáv­ko­val, a tak­mer zomrel. Ani po úspeš­nom absol­vo­vaní liečby sa však necí­til byť sám sebou. Zvy­kol vyfaj­čiť aj balí­ček ciga­riet denne, nezdravo sa stra­vo­val a nanaj­výš trpel dep­re­siami a chro­nic­kou úna­vou.
k9zdroj: static01.nyt.com

Všetko sa však od zákla­dov zme­nilo, keď ho pria­teľ zasvä­til do čara orga­nic­kých štiav a zdra­vého jedla. Výsledky sa dosta­vili čoskoro, a on sa konečne cítil plný života ako ešte nikdy pred­tým. Zdravé jedlo s jeho telom a dušou uro­bilo hotový zázrak – všetky dep­re­sie, ktoré ho pred­tým sužo­vali, zrazu zmizli, a nahra­dila ich chuť do života. Z nar­ko­mana závis­lého na tvr­dých dro­gách sa stal pozi­tívny člo­vek závislý na zdra­vom jedle a život­nom štýle. Prí­lev ener­gie ho úplne pohl­til a začal byť posad­nutý vyhľa­dá­va­ním tých naj­lep­ších orga­nic­kých potra­vín.

Expe­ri­men­to­va­nie s chu­ťami ho zaviedlo až do ďale­kej Indie, Indo­né­zie či Stred­nej Ame­riky. Všetky tieto exo­tické cesty ho len utvr­dili v tom, že to, čo nám staré mamy zvykli roz­prá­vať, je naozaj pravda – naj­lep­ším lie­kom na všetko je sama matka prí­roda. Žiadna západná medi­cína nena­hradí to, čo nám ponúka čerstvé ovo­cie a zele­nina.
khalil2zdroj: koláž static01.nyt.com/hr0ah34zbrtz43ik40i9ko1c.wpengine.netdna-cdn.com

Aby aj s ostat­nými zdie­ľal zázrak, ktorý zažil na vlast­nej koži, otvo­ril v roku 2011 v kali­forn­skom Malibu svoju prvú pre­vádzku s jed­no­du­chým cie­ľom – milo­vať, lie­čiť a inšpi­ro­vať. Jeho víziou bolo nie­len pre­dá­vať zdravé džúsy, smo­ot­hies a šaláty, ale tak­tiež vytvo­riť akési miesto na poz­dvi­hnu­tie duše, kde sa ľudia stretnú a medzi sebou poroz­prá­vajú bez smart­fó­nov a sociál­nych sietí. Tak, ako to bývalo kedysi.
k11zdroj: locallove805.com

Možno je to práve prí­va­lom čis­tej a pozi­tív­nej ener­gie, že pred jeho pre­vádz­kou čakajú dlhé zástupy ľudí, aby mohli dostať svoj Eli­xír života alebo Šťas­tie – ako Kha­lil svoje štav­naté nápoje pome­no­val. V súčas­nosti má spo­loč­nosť Sun­Life Orga­nics otvo­rené dvere pre všet­kých nad­šen­cov vita­mí­no­vých bomb už na šies­tich mies­tach v Spo­je­ných štá­toch. Vo všet­kých pre­vádz­kach Sun­Life Orga­nics pra­cujú ľudia s neľah­kým osu­dom, kto­rým Kha­lil okrem sta­bil­ného zamest­na­nia ponú­kol niečo, čo on sám kedysi tak zúfalo potre­bo­val – pomocnú ruku na nový začia­tok.

zdroj článku: dailymail.co.uk zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž foodhealsnation.com/media.glassdoor.com

Pridať komentár (0)