Kha­lil Rafa­ti: Z nar­ko­ma­na mili­oná­rom

Simona Hanzelová / 24. októbra 2016 / Business

Ešte pred tri­nás­ti­mi rok­mi sa bez­ná­dej­ne pre­tĺkal živo­tom – bol bez­dom­com závis­lým na hero­í­ne, bez jedi­né­ho sve­tiel­ka náde­je. Boh, ves­mír, či ako­koľ­vek to nazveš, s ním mal ale iné plá­ny, a jeho život sa oto­čil o sto­osem­de­siat stup­ňov. Dnes je mili­oná­rom, kto­rý vlast­ní reťa­zec orga­nic­kých džú­so­vých barov, a sna­ží sa medzi ľudí šíriť lás­ku a zdra­vý život­ný štýl.

Dnes 46-roč­ný Kha­lil Rafa­ti, zakla­da­teľ džú­so­vé­ho impé­ria Sun­Li­fe Orga­nics, už iba spo­mí­na na časy, keď sa oci­tol na naj­väč­šom dne. Všet­ko sa zača­lo, keď s vidi­nou svet­lej­šej budúc­nos­ti utie­kol zo svoj­ho rod­né­ho mes­ta do slneč­né­ho Los Ange­les, aby uni­kol sexu­ál­ne­mu zne­uží­va­niu. Tam však upa­dol do ešte väč­šie­ho zúfals­tva, z kto­ré­ho nebo­la ces­ta späť – začal pre­dá­vať dro­gy a on sám sa stal nevy­lie­či­teľ­ne závis­lým. Z toh­to neko­neč­né­ho kolo­to­ča plné­ho drog sa napo­kon roz­ho­dol vystú­piť sám – úmy­sel­ne sa pre­dáv­ko­val, a tak­mer zomrel. Ani po úspeš­nom absol­vo­va­ní lieč­by sa však necí­til byť sám sebou. Zvy­kol vyfaj­čiť aj balí­ček ciga­riet den­ne, nezdra­vo sa stra­vo­val a nanaj­výš trpel dep­re­sia­mi a chro­nic­kou úna­vou.
k9zdroj: static01.nyt.com

Všet­ko sa však od zákla­dov zme­ni­lo, keď ho pria­teľ zasvä­til do čara orga­nic­kých štiav a zdra­vé­ho jed­la. Výsled­ky sa dosta­vi­li čosko­ro, a on sa koneč­ne cítil plný živo­ta ako ešte nikdy pred­tým. Zdra­vé jed­lo s jeho telom a dušou uro­bi­lo hoto­vý zázrak – všet­ky dep­re­sie, kto­ré ho pred­tým sužo­va­li, zra­zu zmiz­li, a nahra­di­la ich chuť do živo­ta. Z nar­ko­ma­na závis­lé­ho na tvr­dých dro­gách sa stal pozi­tív­ny člo­vek závis­lý na zdra­vom jed­le a život­nom štý­le. Prí­lev ener­gie ho úpl­ne pohl­til a začal byť posad­nu­tý vyhľa­dá­va­ním tých naj­lep­ších orga­nic­kých potra­vín.

Expe­ri­men­to­va­nie s chu­ťa­mi ho zavied­lo až do ďale­kej Indie, Indo­né­zie či Stred­nej Ame­ri­ky. Všet­ky tie­to exo­tic­ké ces­ty ho len utvr­di­li v tom, že to, čo nám sta­ré mamy zvyk­li roz­prá­vať, je naozaj prav­da – naj­lep­ším lie­kom na všet­ko je sama mat­ka prí­ro­da. Žiad­na západ­ná medi­cí­na nena­hra­dí to, čo nám ponú­ka čerstvé ovo­cie a zele­ni­na.
khalil2zdroj: koláž static01.nyt.com/hr0ah34zbrtz43ik40i9ko1c.wpengine.netdna-cdn.com

Aby aj s ostat­ný­mi zdie­ľal zázrak, kto­rý zažil na vlast­nej koži, otvo­ril v roku 2011 v kali­forn­skom Mali­bu svo­ju prvú pre­vádz­ku s jed­no­du­chým cie­ľom – milo­vať, lie­čiť a inšpi­ro­vať. Jeho vízi­ou bolo nie­len pre­dá­vať zdra­vé džú­sy, smo­ot­hies a šalá­ty, ale tak­tiež vytvo­riť aké­si mies­to na poz­dvi­hnu­tie duše, kde sa ľudia stret­nú a medzi sebou poroz­prá­va­jú bez smart­fó­nov a sociál­nych sie­tí. Tak, ako to býva­lo kedy­si.
k11zdroj: locallove805.com

Mož­no je to prá­ve prí­va­lom čis­tej a pozi­tív­nej ener­gie, že pred jeho pre­vádz­kou čaka­jú dlhé zástu­py ľudí, aby moh­li dostať svoj Eli­xír živo­ta ale­bo Šťas­tie – ako Kha­lil svo­je štav­na­té nápo­je pome­no­val. V súčas­nos­ti má spo­loč­nosť Sun­Li­fe Orga­nics otvo­re­né dve­re pre všet­kých nad­šen­cov vita­mí­no­vých bomb už na šies­tich mies­tach v Spo­je­ných štá­toch. Vo všet­kých pre­vádz­kach Sun­Li­fe Orga­nics pra­cu­jú ľudia s neľah­kým osu­dom, kto­rým Kha­lil okrem sta­bil­né­ho zamest­na­nia ponú­kol nie­čo, čo on sám kedy­si tak zúfa­lo potre­bo­val – pomoc­nú ruku na nový začia­tok.

zdroj člán­ku: dailymail.co.uk zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž foodhealsnation.com/media.glassdoor.com

Pridať komentár (0)