Kick­re­sume: Odštar­tujte kari­éru štý­lovo

Michal Tomek / 6. marec 2014 / Tools a produktivita

Ak si hľa­dáte prácu, určite nepre­hliad­nite nový web na tvorbu CV. Pekný dizajn, ľahké ovlá­da­nie a efektný výsle­dok. Čo viac môžete chcieť?

Čo nás vždy učili na works­ho­poch o hľa­daní si práce? Zákla­dom je správny živo­to­pis. Ak ten neso­loví, ostatné je v háji. V prvom rade musí byť napl­nený tými správ­nymi cer­ti­fi­kátmi, vedo­mos­ťami a skú­se­nos­ťami. Prečo by ale nemo­hol aj pekne vyze­rať?

Na to, aby ste mali pekný živo­to­pis, potre­bu­jete isté skilly v dizajne. Niečo naozaj pekné nevyt­vo­ríte len vo Worde. Taký Pho­tos­hop je už o ničom inom. To by ale zna­me­nalo, že pekný živo­to­pis môžu mať len šikovní gra­fici. Omyl. Na inter­nete náj­dete web s náz­vom Kick­re­sume.

Kick­re­sume je por­tál, ktorý umož­ňuje kaž­dému vytvo­riť si dizaj­novo zau­jí­mavý živo­to­pis. A to len behom pár minút. V máji 2013 ho spus­tila dvo­j­ica cha­la­nov – Peter Ďuriš a Tomáš Ondrejka. Peter je hlav­ným dizaj­né­rom pro­jektu a venuje sa všet­kým tem­pla­tom. Tomáš je komu­ni­kač­ným mana­žé­rom. Na jeseň minu­lého roku sa do tímu pri­dal aj Samo Láska, deve­lo­per.

V súčas­nosti fun­guje por­tál v beta ver­zii, stále sa vychy­tá­vajú chyby a nedo­ko­na­losti. Napriek tomu už o ňom sti­hol napí­sať Star­tup­Tu­nes alebo Times Of India. Fun­guje veľmi jed­no­du­cho – vybe­riete si dizajn, vypl­níte údaje a ulo­žíte v pdf. Neskôr sa k nemu môžete vrá­tiť a upra­vo­vať ho. Služba je ponú­kaná zadarmo. Kick­re­sume je štu­dent­ský pro­jekt, a tak neboli potrebné žiadne externé finan­cie. Do budúc­nosti však zakla­da­te­lia túto mož­nosť nevy­lu­čujú. Ako jeden zo spô­so­bov spo­mí­najú stále popu­lár­nejší cro­wd­fun­ding.

V blíz­kej budúc­nosti budú práce na webe pokra­čo­vať, pri­pra­vujú sa drobné vylep­še­nia aj nové dizajny. Tie by ste mohli na stránke nájsť už za pár dní. Okrem exis­tu­jú­cich šies­tich jazy­ko­vých mutá­cií sa web roz­šíri o ďal­šie. 

Hľa­dáte prácu? Môžte začať práve na Kick­re­sume. 

Pridať komentár (0)