Kim Dot­com ide po Skype

Luky Gašparík Sr. / 29. decembra 2014 / Tools a produktivita

Žijúca inter­ne­tová legenda Kim Dot­com príde čoskoro s novou enkryp­to­va­nou “video call” služ­bou a pojde rovno po krku Skypu.

Kim Dot­com dnes ráno ohlá­sil, že jeho spo­loč­nosť Mega výjde s novou plne enkryp­to­va­nou video call služ­bou. Okrem kla­sic­kého videa by mala nová služba obsa­ho­vať aj mož­nosť highs­pe­e­do­vého pre­nosu súbo­rov a chat. Práve pre­nos dát nie je zrovna veľ­kým prek­va­pe­ním, keďže sa Kim pre­slá­vil dobre zná­mym MegaUp­lou­dom, za ktorý si aj chvíľu pose­del — najprv v chládku a potom v domá­com väzení na Novom Zélande (aj keď väze­ním sa to zrovna nazvať nedalo).

Aj z tohto dôvodu sídli jeho nová firma Mega na Novom Zélande a nie v USA. Podľa Kima totiž ame­rické firmy posky­tu­júce webové služby nemôžu garan­to­vať zákaz­ní­kom ochranu súkro­mia a bez­peč­nosť ich dát. “Tieto firmy musia či chcú alebo nie, spo­lu­pra­co­vať s ame­ric­kou vlá­dou a taj­nými služ­bami”, pove­dal Kim už skor­šom inter­view.

Naj­lepší bol však tweet od Dot­coma. Ten sa rovno roz­lú­čil so svo­jim budú­cim kon­ku­ren­tom Sky­pom :).

Veľa ľudí už netr­pez­livo čaká aj na nový chat, ktorý má ísť hneď po krku Skypu. Hlavne jeho enkryp­cia bude veľ­kým trhá­kom. Ako poznáme Kima, ten veci nikdy nerobí v malom a vyzerá to tak, že niečo podobné má naplá­no­vané aj s touto novin­kou. Zákaz­ní­kov si určite nájde, nakoľko v Ame­rike je mnoho use­rov, ktorí sa stra­chujú o svoje súkro­mie

Zdroj: Venturebeat.com

Pridať komentár (0)