Kim: Rafi­no­vaný hac­ker!

Kika Besedičová / 2. december 2014 / Tools a produktivita

Severná Kórea neod­mieta špe­ku­lá­cie, že sa zapo­jila do hac­ker­ského útoku na Sony Pic­tu­res. Odo­hral sa krátko pred zve­rej­ne­ním kome­diál­nej snímky o líd­rovi komu­nis­tic­kého režimu Kim Čong-unovi. Už v júni si Pch­jong­jang sťa­žo­val, že snímka pod­ne­cuje k tero­rizmu a jeho zve­rej­ne­nie bude pova­žo­vať za napad­nu­tie.


Neznámi hac­keri napadli počí­tače firmy Sony Pic­tu­res a množ­stvo zatiaľ neuve­rej­ne­ných fil­mov dali na inter­net k vol­nému stia­hnu­tiu. Komé­dia The Inter­view medzi nimi zrejme nebola. Aká náhoda :)

Den­ník The Wall Street Jour­nal uvie­dol, že kód malwaru, ktorý ana­ly­zo­vali bez­peč­nostní špe­cia­listi, je prak­ticky iden­tický s víru­som, ktorý vlani úto­čil na juho­kó­rej­sky počí­tač a kto­rého pôvod v KĽDR bol viac než prav­de­po­dobný.

Takže, zrejme sme boli sved­kami cyber-útoku z dieľne KLDR ”Pic­tu­res”. :) O to väč­šiu chuť máme teraz The Inter­view vidieť.

Kim — Milov­ník Apple

Zdroj: WSJ

Pridať komentár (0)