Klá­ve­so­vé skrat­ky, kto­ré radi pou­ží­va­me

MUDR. Nudl, thinkapple.sk / 25. septembra 2016 / Lifehacking

Veľ­mi rád by som v tom­to člán­ku pre­bral prob­le­ma­ti­ku pou­ží­va­nia myši. Kon­krét­ne ide o čas, kto­rý kaž­dý potre­bu­je na klik­nu­tie a namie­re­nie kur­zo­rom na správ­ne mies­ta. Ten­to čas sa dá skrá­tiť nauče­ním sa správ­nych kom­bi­ná­cií klá­ve­so­vých skra­tiek.

Prvou mož­nos­ťou, ako sa učiť, je odsle­do­vať si klá­ve­so­vú skrat­ku vo vyska­ko­va­cích ponu­kách apli­ká­cie v hor­nej čas­ti obra­zov­ky. Pred­na­sta­ve­né skrat­ky sa nachá­dza­jú úpl­ne vpra­vo od pri­slú­cha­jú­ce­ho prí­ka­zu, ako mož­no vidieť na nasle­du­jú­com obráz­ku.

Zdroj: thinkapple.sk

foto: thinkapple.sk

Dru­hou mož­nos­ťou je čítať člán­ky, ako je ten­to, a ukla­dať si ich do Zálo­žiek ale­bo Obľú­be­ných vo svo­jom inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či.

Ďal­ším rie­še­ním je bez­plat­ná apli­ká­cia s náz­vom hot­ke­y­EVE, o kto­rej som písal v tom­to člán­ku.

Klá­ve­so­vé skrat­ky, kto­ré pozná­me

Kom­bi­ná­cie klá­ve­so­vých skra­tiek zväč­ša obsa­hu­jú špe­ciál­ne klá­ve­sy cmd ⌘, shift ⇧, alt ⌥, ctrl ⌃,caps lock ⇪, esc ⎋, tabu­lá­tor ⇥, šíp­ky ←↑↓→ a iné. Kaž­dá apli­ká­cia môže mať roz­diel­ne skrat­ky, tak­že sa budem sna­žiť uviesť tie najv­še­obec­nej­šie, kto­ré býva­jú vša­de rov­na­ké. Pre čita­te­ľov s klá­ves­ni­ca­mi, kto­ré nebo­li pri­már­ne urče­né pre ope­rač­ný sys­tém macOS je dôle­ži­tá infor­má­cia, že cmd klá­ves so zna­kom ⌘ budú hľa­dať már­ne. Netre­ba však zúfať, pre­to­že klá­ves so zna­kom Win­do­ws poslú­ži rov­na­ko dob­re.

Zoznam základ­ných klá­ve­so­vých skra­tiek

medzer­ník Rých­ly náhľad
⌘+⇥ Pre­pí­na­nie medzi otvo­re­ný­mi apli­ká­cia­mi
⌘+A Vyzna­čiť všet­ko
⌘+C Kopí­ro­vať
⌘+X Vystri­hnúť
⌘+V Pri­le­piť
⌘+Z Krok spať
⌘+S Ulo­žiť
⌘+F Hľa­dať v apli­ká­cii
⌘+medzer­ník Hľa­dať pomo­cou Spot­light
⌘+T Nová kar­ta
⌘+W Zatvo­riť kar­tu ale­bo okno v pop­re­dí
⌘+Q Ukon­čiť apli­ká­ciu
⌘+⌥+⎋ Vynú­te­né ukon­če­nie apli­ká­cie
⌘+M Mini­ma­li­zo­vať okno v pop­re­dí
⌘+N Nové okno ale­bo nový doku­ment
⌘+O Otvo­riť
⌘+P Vytla­čiť
⌘+⇧+3 Vytvo­riť sním­ku obra­zov­ky
⇧+→ Ozna­čiť ďal­ší znak v tex­te
⇧+⌥+→ Ozna­čiť celé ďal­šie slo­vo v tex­te
⌘+⇧+→ Ozna­čiť text medzi kur­zo­rom a kon­com riad­ka
⌘+B Zvý­raz­niť ozna­če­ný text tuč­ným pís­mom
⌘+I Zvý­raz­niť ozna­če­ný text kur­zí­vou
⌘+U Zvý­raz­niť ozna­če­ný text pod­čiark­nu­tím
⌘+⌥+⇧+V Pri­le­piť a pris­pô­so­biť štý­lu ostat­né­ho tex­tu
⌥+R Napí­sať znak pre menu euro
⌘+E Odpo­jiť ozna­če­né médiá / obra­zy dis­kov / zaria­de­nia
⌘+R Uká­zať súbor v okne apli­ká­cie fin­der
⌘+I Zobra­ziť infor­má­cie o súbo­re
⌘+↑ Zobra­ziť nad­ra­de­ný prie­či­nok

MacOS umož­ňu­je pokro­či­lej­ším pou­ží­va­te­ľom nasta­ve­nie vlast­ných klá­ve­so­vých skra­tiek pre celý ope­rač­ný sys­tém ale­bo pre kon­krét­nu apli­ká­ciu v závis­los­ti od vôle pou­ží­va­te­ľa.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)