Klá­ve­sové skratky, ktoré radi pou­ží­vame

MUDR. Nudl, thinkapple.sk / 25. septembra 2016 / Tools a produktivita

Veľmi rád by som v tomto článku pre­bral prob­le­ma­tiku pou­ží­va­nia myši. Kon­krétne ide o čas, ktorý každý potre­buje na klik­nu­tie a namie­re­nie kur­zo­rom na správne miesta. Tento čas sa dá skrá­tiť nauče­ním sa správ­nych kom­bi­ná­cií klá­ve­so­vých skra­tiek.

Prvou mož­nos­ťou, ako sa učiť, je odsle­do­vať si klá­ve­sovú skratku vo vyska­ko­va­cích ponu­kách apli­ká­cie v hor­nej časti obra­zovky. Pred­na­sta­vené skratky sa nachá­dzajú úplne vpravo od pri­slú­cha­jú­ceho prí­kazu, ako možno vidieť na nasle­du­jú­com obrázku.

Zdroj: thinkapple.sk

foto: thinkapple.sk

Dru­hou mož­nos­ťou je čítať články, ako je tento, a ukla­dať si ich do Zálo­žiek alebo Obľú­be­ných vo svo­jom inter­ne­to­vom pre­hlia­dači.

Ďal­ším rie­še­ním je bez­platná apli­ká­cia s náz­vom hot­ke­y­EVE, o kto­rej som písal v tomto článku.

Klá­ve­sové skratky, ktoré poznáme

Kom­bi­ná­cie klá­ve­so­vých skra­tiek zväčša obsa­hujú špe­ciálne klá­vesy cmd ⌘, shift ⇧, alt ⌥, ctrl ⌃,caps lock ⇪, esc ⎋, tabu­lá­tor ⇥, šípky ←↑↓→ a iné. Každá apli­ká­cia môže mať roz­dielne skratky, takže sa budem sna­žiť uviesť tie najv­še­obec­nej­šie, ktoré bývajú všade rov­naké. Pre čita­te­ľov s klá­ves­ni­cami, ktoré neboli pri­márne určené pre ope­račný sys­tém macOS je dôle­žitá infor­má­cia, že cmd klá­ves so zna­kom ⌘ budú hľa­dať márne. Netreba však zúfať, pre­tože klá­ves so zna­kom Win­dows poslúži rov­nako dobre.

Zoznam základ­ných klá­ve­so­vých skra­tiek

medzer­ník Rýchly náhľad
⌘+⇥ Pre­pí­na­nie medzi otvo­re­nými apli­ká­ciami
⌘+A Vyzna­čiť všetko
⌘+C Kopí­ro­vať
⌘+X Vystri­hnúť
⌘+V Pri­le­piť
⌘+Z Krok spať
⌘+S Ulo­žiť
⌘+F Hľa­dať v apli­ká­cii
⌘+medzer­ník Hľa­dať pomo­cou Spot­light
⌘+T Nová karta
⌘+W Zatvo­riť kartu alebo okno v pop­redí
⌘+Q Ukon­čiť apli­ká­ciu
⌘+⌥+⎋ Vynú­tené ukon­če­nie apli­ká­cie
⌘+M Mini­ma­li­zo­vať okno v pop­redí
⌘+N Nové okno alebo nový doku­ment
⌘+O Otvo­riť
⌘+P Vytla­čiť
⌘+⇧+3 Vytvo­riť snímku obra­zovky
⇧+→ Ozna­čiť ďalší znak v texte
⇧+⌥+→ Ozna­čiť celé ďal­šie slovo v texte
⌘+⇧+→ Ozna­čiť text medzi kur­zo­rom a kon­com riadka
⌘+B Zvý­raz­niť ozna­čený text tuč­ným pís­mom
⌘+I Zvý­raz­niť ozna­čený text kur­zí­vou
⌘+U Zvý­raz­niť ozna­čený text pod­čiark­nu­tím
⌘+⌥+⇧+V Pri­le­piť a pris­pô­so­biť štýlu ostat­ného textu
⌥+R Napí­sať znak pre menu euro
⌘+E Odpo­jiť ozna­čené médiá / obrazy dis­kov / zaria­de­nia
⌘+R Uká­zať súbor v okne apli­ká­cie fin­der
⌘+I Zobra­ziť infor­má­cie o súbore
⌘+↑ Zobra­ziť nad­ra­dený prie­či­nok

MacOS umož­ňuje pokro­či­lej­ším pou­ží­va­te­ľom nasta­ve­nie vlast­ných klá­ve­so­vých skra­tiek pre celý ope­račný sys­tém alebo pre kon­krétnu apli­ká­ciu v závis­losti od vôle pou­ží­va­teľa.

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)