Klo­pať pred­tým než vstú­pite do domu? Nuda!

Martin Kráľ / 25. januára 2015 / Tech a inovácie

Range-R je nový radar, ktorý dokáže cez stenu roz­poz­nať dýcha­nie člo­veka alebo pohyb. Stojí 6000 dolá­rov, zmestí sa do ruky a ame­rické orgány pre­sa­dzo­va­nia ”práva” ich nakú­pili asi 200. Verej­nosť s tým má ale prob­lém, pre­tože sa bojí mož­ného zne­uži­tia.

FBI, US Mars­hals Ser­vice a ďal­šie útvary ho pou­ží­vajú už mini­málne dva roky na to, aby aj bez vstupu do budovy spoz­nali, či sa vnútri nena­chá­dza nejaký pácha­teľ. Rada­rový sig­nál prejde cez všetky možné druhy múrov a má dosah až 15 met­rov. Dosť na to, aby mohol nie­kto pre­skú­mať dom rovno z ulice.

Podľa ame­ric­kých záko­nov a roz­hod­nu­tia súdu musia orgány pred pou­ži­tím radaru naj­skôr zís­kať súdne povo­le­nie na pre­hliadku domu.

Toto je cel­kom úsmevné :)

Zaria­de­nie totiž pri­márne slúži prí záťa­hoch na zlo­činca, ktorí sa môžu scho­vá­vať v taj­ných piv­ni­ciach alebo iných ukry­tých čas­tiach domu. Dôkazy zís­kané rada­rom bez povo­le­nia (teda nele­gál­nym spô­so­bom) by potom na súde neob­stáli.

Ame­rická verej­nosť sa ale bojí zne­uži­tia aj kvôli banál­nym (neopod­stat­ne­ným) prí­pa­dom. Spätne sa nedá zis­tiť, že bol radar pou­žitý, a orgá­nom prak­ticky nič neb­ráni v tom, aby si nimi uľah­čo­vali prácu aj bez vyba­ve­ných papie­rov. Rov­nakú tech­no­ló­giu mimo­cho­dom pou­ží­vala armáda počas vojny v Afga­nis­tane a Iraku.

zdroj: indys­tar

Pridať komentár (0)