Kom­plexný mar­ke­tin­gový balík pre star­tupy

Michaela Líšková / 1. apríla 2016 / Business

Naštar­to­vať svoj vlastný star­tup určite nie je žiadna hračka. Napriek tomu je star­tu­pov všade plno. A možno je to aj dobre, lebo práve vďaka tomu, že sa všade naokolo skúša kopec nástro­jov, si aj ty môžeš tro­chu pomôcť pár skve­lými pomôc­kami, ktoré ti umož­nia vyz­dvi­hnúť ten tvoj.

Takto nie­ktorí začí­na­júci star­tu­pisti robia mar­ke­ting: zalo­žia si účet na Twitteri/Facebooku/Snapchate, napíšu zopár člán­kov a dúfajú, že sa všetko podarí.

Na tom nie je, samoz­rejme, nič zlé. Všetko sú to správne, ak nie nevy­hnutné, prvé kroky. Ale tvoja snaha by mohla dosiah­nuť omnoho vyšší efekt vďaka pár vychy­táv­kam, ktoré ti pomôžu s mar­ke­tin­go­vou stra­té­giou.
Tu sú mar­ke­tin­gové nástroje, ktoré skrátka musíš mať.

1)Hot­jar

Zisti, ako náv­štev­níci sku­točne využí­vajú tvoju stránku.

hotjar

foto: hotjar.com

Jeden z nástro­jov, ktorý je presne to, čo každý mar­ke­tér hľadá. Hot­jar ti pomáha sku­točne poro­zu­mieť tomu, ako weboví a mobilní náv­štev­níci využí­vajú tvoju stránku.

Vidíš, kam náv­štev­níci na tvo­jej stránke kli­kajú; možné body záujmu, ktoré môžu mať za násle­dok, že zo stránky odídu; čo všetko treba ešte opti­ma­li­zo­vať a mnoho ďal­šieho.
Naozaj, Hot­jar je nevy­hnutný mar­ke­tin­gový nástroj pre trac­ko­va­nie a opti­ma­li­zo­va­nie tvojho mar­ke­tin­go­vého úsi­lia.
Hot­jar náj­deš vo free ver­zií, ale je k dis­po­zí­cií aj „pro“ alebo „busi­ness“ ver­zia, ak by si mal záu­jem ešte o niečo navyše.

2) Notify

Notify ťa na Slacku upo­zorní, keď sa o tvo­jom star­tupe nie­kto zmieni online.

metahaunt

foto: metahunt.com

Nasta­ve­nie je super jed­no­du­ché. Vytvo­ríš si alert na všetko, o čom chceš byť upo­zor­nený. Môžeš sa pozrieť, kedy je naprí­klad nie­kde zmienka online o tvo­jej kon­ku­ren­cií, o špe­ci­fic­kej osobe, alebo nie­kto skrátka zmieni to, o čom chceš mať viac infor­má­cií.

3) Hey Press

Bez­platná data­báza, ktorá ti pomôže nájsť tých správ­nych novi­ná­rov pre tvoj star­tup.

thewall-nacue

foto: thewall.nacue.com

Všetko, čo musíš uro­biť, je zadať kľú­čové slovo a tadaaa: uvi­díš zoznam novi­ná­rov, ktorí danú tému pokrý­vajú – vrá­tane kon­tak­tov. Je zadarmo, ale ak chceš viac mien a kon­tak­tov, musíš začať pla­tiť. Data­báza sa zatiaľ iba roz­máha, takže nie je isté, či bude veľký výber aj na Slo­ven­sku, ale za pokus nič nedáš.

4) Hemin­gway Edi­tor 2.0

Nástroj na úpravu písma – všetko, čo napí­šeš, bude výrazné a jasné.

1-JyoLzzZ2LhMljFoiwdDjjw

foto: inside.envato.com

Mar­ke­ting si mini­málne zo začiatku vyža­duje aj tro­chu tvojho kre­a­tív­neho písa­nia, či už pre nejakú tla­čovku, člá­nok na blogu alebo mar­ke­tin­gový jazyk na tvo­jej stránke. Ak zatiaľ nemáš potrebné zdroje na to, aby si pri­jal neja­kého edi­tora, Hemin­gway Edi­tor je skvelý pomoc­ník a všetko, čo napí­šeš, bude výraz­nej­šie a jas­nej­šie. Nie je taký doko­nalý ako ľud­ský edi­tor, takže môžeš nara­ziť na pár múch, ale za $9,99 sa oplatí ho aspoň vyskú­šať.

5) Nar­row

Zvýš fol­lo­wo­wa­nie na Twit­teri a sústreď sa na zacie­le­nie tej správ­nej sku­piny.

want-more-effective-content-promotion-choose-from-these-15-tools6

foto: kishormhaskar.com

Ak práve zakla­dáš nový Twit­ter účet pre svoj star­tup, Nar­row môže byť dobrá pomôcka, ktorá ti pomôže zís­kať si tých správ­nych fol­lo­we­rov a tiež ich zapo­jiť do dia­nia. Ako vždy, použi kľú­čové slová, hash­tagy a loka­litu, aby si zau­jal špe­ci­fickú sku­pinu; pre­zri si vyhľa­dá­va­cie nástroje, ktoré ti pomôžu iden­ti­fi­ko­vať tvo­jich fol­lo­we­rov a zisti, čo fun­guje a ako opti­ma­li­zo­vať to menej kva­litné.
Za túto vychy­távku zapla­tíš mesačne 9 dolá­rov, ale v koneč­nom dôsledku sa ti to môže opla­tiť.

6) Canva

Ten naj­jed­no­duchší nástroj na úpravu gra­fic­kého dizajnu, aký kedy pou­ži­ješ.

1-qADGbkeiaPIpprY4XvHzsQ

foto: buzzsumo.com 

Ak si ešte nemô­žeš dovo­liť pri­jať gra­fika, ale chceš, aby tvoje posty aj nejako vyze­rali, skús Canva. Je pre­važne zadarmo a nie­ktoré šab­lóny ti pomôžu začať s tým, čo potre­bu­ješ vytvo­riť. Pár fun­kcií môže niečo stáť, ale sám uvi­díš, že je to ten naj­jed­no­duchší a naj­lepší gra­fický nástroj.

7) Cura­ted

Každý týž­deň zdie­ľaj zau­jí­mavý obsah a vybu­duj si tak svoje obe­cen­stvo.

1-KjlLXCfqJtvxYyQU41fxdA

foto: medium.com

Je to jed­no­du­ché – ak obja­víš obsah, ktorý sa ti páči, jed­ným kli­kom ho ulo­žíš, pri­dáš popis, bez akej­koľ­vek námahy upra­víš zoznam lin­kov, dola­díš vzhľad a môžeš si uží­vať konečný výsle­dok svojho news­let­teru.

Ďal­šia super vlast­nosť? Môžeš hľa­dať spon­zo­rov.

Bonus: Mar­ke­ting Stack

Selek­to­vaný adre­sár mar­ke­tin­go­vých zdro­jov a nástro­jov.

1-c7U9iUrg2aRvrqqc3qClXQ

foto: marketingstack.io

Chceš poznať ešte viac mar­ke­tin­go­vých nástro­jov? Tak si pozri Mar­ke­ting Stack, zro­zu­mi­teľný a selek­to­vaný adre­sár nie­kto­rých naj­lep­ších zdro­jov a nástro­jov na inter­nete.

1-IbfDgUrYPpV9mzFqgFaFBw

foto: marketingstack.io

zdroj: medium.com, titulná foto: prweb.com

Pridať komentár (0)