Kom­plex­ný mar­ke­tin­go­vý balík pre star­tu­py

Michaela Líšková / 1. apríla 2016 / Business

Naštar­to­vať svoj vlast­ný star­tup urči­te nie je žiad­na hrač­ka. Napriek tomu je star­tu­pov vša­de plno. A mož­no je to aj dob­re, lebo prá­ve vďa­ka tomu, že sa vša­de naoko­lo skú­ša kopec nástro­jov, si aj ty môžeš tro­chu pomôcť pár skve­lý­mi pomôc­ka­mi, kto­ré ti umož­nia vyz­dvi­hnúť ten tvoj.

Tak­to nie­kto­rí začí­na­jú­ci star­tu­pis­ti robia mar­ke­ting: zalo­žia si účet na Twitteri/Facebooku/Snapchate, napí­šu zopár člán­kov a dúfa­jú, že sa všet­ko poda­rí.

Na tom nie je, samoz­rej­me, nič zlé. Všet­ko sú to správ­ne, ak nie nevy­hnut­né, prvé kro­ky. Ale tvo­ja sna­ha by moh­la dosiah­nuť omno­ho vyš­ší efekt vďa­ka pár vychy­táv­kam, kto­ré ti pomô­žu s mar­ke­tin­go­vou stra­té­gi­ou.
Tu sú mar­ke­tin­go­vé nástro­je, kto­ré skrát­ka musíš mať.

1)Hot­jar

Zis­ti, ako náv­štev­ní­ci sku­toč­ne využí­va­jú tvo­ju strán­ku.

hotjar

foto: hotjar.com

Jeden z nástro­jov, kto­rý je pres­ne to, čo kaž­dý mar­ke­tér hľa­dá. Hot­jar ti pomá­ha sku­toč­ne poro­zu­mieť tomu, ako webo­ví a mobil­ní náv­štev­ní­ci využí­va­jú tvo­ju strán­ku.

Vidíš, kam náv­štev­ní­ci na tvo­jej strán­ke kli­ka­jú; mož­né body záuj­mu, kto­ré môžu mať za násle­dok, že zo strán­ky odídu; čo všet­ko tre­ba ešte opti­ma­li­zo­vať a mno­ho ďal­šie­ho.
Naozaj, Hot­jar je nevy­hnut­ný mar­ke­tin­go­vý nástroj pre trac­ko­va­nie a opti­ma­li­zo­va­nie tvoj­ho mar­ke­tin­go­vé­ho úsi­lia.
Hot­jar náj­deš vo free ver­zií, ale je k dis­po­zí­cií aj „pro“ ale­bo „busi­ness“ ver­zia, ak by si mal záu­jem ešte o nie­čo navy­še.

2) Noti­fy

Noti­fy ťa na Slac­ku upo­zor­ní, keď sa o tvo­jom star­tu­pe nie­kto zmie­ni onli­ne.

metahaunt

foto: metahunt.com

Nasta­ve­nie je super jed­no­du­ché. Vytvo­ríš si alert na všet­ko, o čom chceš byť upo­zor­ne­ný. Môžeš sa pozrieť, kedy je naprí­klad nie­kde zmien­ka onli­ne o tvo­jej kon­ku­ren­cií, o špe­ci­fic­kej oso­be, ale­bo nie­kto skrát­ka zmie­ni to, o čom chceš mať viac infor­má­cií.

3) Hey Pre­ss

Bez­plat­ná data­bá­za, kto­rá ti pomô­že nájsť tých správ­nych novi­ná­rov pre tvoj star­tup.

thewall-nacue

foto: thewall.nacue.com

Všet­ko, čo musíš uro­biť, je zadať kľú­čo­vé slo­vo a tada­aa: uvi­díš zoznam novi­ná­rov, kto­rí danú tému pokrý­va­jú – vrá­ta­ne kon­tak­tov. Je zadar­mo, ale ak chceš viac mien a kon­tak­tov, musíš začať pla­tiť. Data­bá­za sa zatiaľ iba roz­má­ha, tak­že nie je isté, či bude veľ­ký výber aj na Slo­ven­sku, ale za pokus nič nedáš.

4) Hemin­gway Edi­tor 2.0

Nástroj na úpra­vu pís­ma – všet­ko, čo napí­šeš, bude výraz­né a jas­né.

1-JyoLzzZ2LhMljFoiwdDjjw

foto: inside.envato.com

Mar­ke­ting si mini­mál­ne zo začiat­ku vyža­du­je aj tro­chu tvoj­ho kre­a­tív­ne­ho písa­nia, či už pre neja­kú tla­čov­ku, člá­nok na blo­gu ale­bo mar­ke­tin­go­vý jazyk na tvo­jej strán­ke. Ak zatiaľ nemáš potreb­né zdro­je na to, aby si pri­jal neja­ké­ho edi­to­ra, Hemin­gway Edi­tor je skve­lý pomoc­ník a všet­ko, čo napí­šeš, bude výraz­nej­šie a jas­nej­šie. Nie je taký doko­na­lý ako ľud­ský edi­tor, tak­že môžeš nara­ziť na pár múch, ale za $9,99 sa opla­tí ho aspoň vyskú­šať.

5) Nar­row

Zvýš fol­lo­wo­wa­nie na Twit­te­ri a sústreď sa na zacie­le­nie tej správ­nej sku­pi­ny.

want-more-effective-content-promotion-choose-from-these-15-tools6

foto: kishormhaskar.com

Ak prá­ve zakla­dáš nový Twit­ter účet pre svoj star­tup, Nar­row môže byť dob­rá pomôc­ka, kto­rá ti pomô­že zís­kať si tých správ­nych fol­lo­we­rov a tiež ich zapo­jiť do dia­nia. Ako vždy, pou­ži kľú­čo­vé slo­vá, hash­ta­gy a loka­li­tu, aby si zau­jal špe­ci­fic­kú sku­pi­nu; pre­zri si vyhľa­dá­va­cie nástro­je, kto­ré ti pomô­žu iden­ti­fi­ko­vať tvo­jich fol­lo­we­rov a zis­ti, čo fun­gu­je a ako opti­ma­li­zo­vať to menej kva­lit­né.
Za túto vychy­táv­ku zapla­tíš mesač­ne 9 dolá­rov, ale v koneč­nom dôsled­ku sa ti to môže opla­tiť.

6) Can­va

Ten naj­jed­no­duch­ší nástroj na úpra­vu gra­fic­ké­ho dizaj­nu, aký kedy pou­ži­ješ.

1-qADGbkeiaPIpprY4XvHzsQ

foto: buzzsumo.com 

Ak si ešte nemô­žeš dovo­liť pri­jať gra­fi­ka, ale chceš, aby tvo­je posty aj neja­ko vyze­ra­li, skús Can­va. Je pre­važ­ne zadar­mo a nie­kto­ré šab­ló­ny ti pomô­žu začať s tým, čo potre­bu­ješ vytvo­riť. Pár fun­kcií môže nie­čo stáť, ale sám uvi­díš, že je to ten naj­jed­no­duch­ší a naj­lep­ší gra­fic­ký nástroj.

7) Cura­ted

Kaž­dý týž­deň zdie­ľaj zau­jí­ma­vý obsah a vybu­duj si tak svo­je obe­cen­stvo.

1-KjlLXCfqJtvxYyQU41fxdA

foto: medium.com

Je to jed­no­du­ché – ak obja­víš obsah, kto­rý sa ti páči, jed­ným kli­kom ho ulo­žíš, pri­dáš popis, bez akej­koľ­vek náma­hy upra­víš zoznam lin­kov, dola­díš vzhľad a môžeš si uží­vať koneč­ný výsle­dok svoj­ho news­let­te­ru.

Ďal­šia super vlast­nosť? Môžeš hľa­dať spon­zo­rov.

Bonus: Mar­ke­ting Stack

Selek­to­va­ný adre­sár mar­ke­tin­go­vých zdro­jov a nástro­jov.

1-c7U9iUrg2aRvrqqc3qClXQ

foto: marketingstack.io

Chceš poznať ešte viac mar­ke­tin­go­vých nástro­jov? Tak si pozri Mar­ke­ting Stack, zro­zu­mi­teľ­ný a selek­to­va­ný adre­sár nie­kto­rých naj­lep­ších zdro­jov a nástro­jov na inter­ne­te.

1-IbfDgUrYPpV9mzFqgFaFBw

foto: marketingstack.io

zdroj: medium.com, titul­ná foto: prweb.com

Pridať komentár (0)