Kon­cer­tom v Sta­rej trž­ni­ci je koniec kvô­li neto­le­rant­né­mu oby­va­te­ľo­vi Bra­ti­sla­vy

Marianna Mikešová / 16. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: Dáša Šimeková, facebook.com/Muzikus.cz

Mož­no si aj ty spo­mí­naš na nie­kto­rý z neza­bud­nu­teľ­ných hudob­ných zážit­kov v pries­to­roch bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­ni­ce. Tak si ho zapa­mä­taj, pre­to­že ho už zrej­me neza­ži­ješ.

Po tom, čo vše­obec­ne záväz­né naria­de­nie v Bra­ti­sla­ve mier­ne obme­dzi­lo noč­ný život v mes­te, pri­chá­dza ďal­šia “skve­lá” sprá­va. Cen­trum Bra­ti­sla­vy musí stích­nuť, a to doslo­va. Ano­nym­ný oby­va­teľ mes­ta sa totiž sťa­žo­val na hluk šíria­ci sa z pries­to­rov Sta­rej trž­ni­ce v čase nie­kto­ré­ho z obľú­be­ných kon­cer­tov. Hlas­ná hud­ba vraj obme­dzo­va­la via­ce­rých oby­va­te­ľov Ned­ba­lo­vej uli­ce.

Napriek tomu, že sťaž­nosť podal ten­to neto­le­rant­ný oby­va­teľ mes­ta ešte vla­ni, dote­raz na fun­go­va­nie trž­ni­ce nema­la veľ­ký vplyv. Hygie­ni­ci však dosta­li za úlo­hu zme­rať hluč­nosť spor­ných akcií. V mar­ci dosta­la Sta­rá trž­ni­ca finál­ny ver­dikt. „Dosta­li sme roz­hod­nu­tie, kto­ré nám neumož­ňu­je robiť regu­lár­ne kon­cer­ty ako dote­raz,“ pove­dal event mana­žér Sta­rej trž­ni­ce Pavol Murín pre Den­ník N, kto­rý túto infor­má­ciu media­li­zo­val.

Kým dovte­dy Sta­rá trž­ni­ca zor­ga­ni­zo­va­la nie­koľ­ko neza­bud­nu­teľ­ných hudb­ných akcií vrá­ta­ne kon­cer­tu Jany Kir­schner, Kor­ben Dal­las, Jose Gon­za­lez, Macy Gray, Yan­na Tier­se­na či Nou­ve­le Vague, mar­co­vý kon­cert sku­pi­ny The Klez­ma­tics už muse­la pre­su­núť do iných pries­to­rov, do Ate­li­é­ru Baby­lon. Zme­nu mies­ta kona­nia odô­vod­ni­li tech­nic­ký­mi prí­či­na­mi a nič bliž­šie neko­men­to­va­li. Mno­hí pre­to dote­raz netu­ši­li, že ďal­ších kon­cer­tov sa už v uni­kát­nych pries­to­roch Sta­rej trž­ni­ce nedoč­ka­jú.

Zre­kon­štru­ova­né pries­to­ry, kto­ré dýcha­li vzduš­nos­ťou, mini­ma­liz­mom a indus­triál­nym štý­lom, mali sku­toč­ne nie­čo do seba a boli ide­ál­nym mies­tom pre aké­koľ­vek kul­túr­ne podu­ja­tie od biz­nis kon­fe­ren­cie cez piv­ný fes­ti­val po kon­cer­ty kapiel so zvuč­ný­mi mena­mi. Len málo­kde v cen­tre Bra­ti­sla­vy si také­to nie­čo môžeš vychut­nať v takej kva­li­te a krás­nom pries­to­re. Pod­ľa skú­se­nos­tí náv­štev­ní­kov bol kon­cer­ty naozaj zážit­kom, boli skve­lo nazvu­če­né a nasvet­le­né s jedi­neč­nou atmo­sfé­rou.

Je zará­ža­jú­ce, že jed­na sťaž­nosť doká­že vyvo­lať také­to záve­ry a že nie­čo, čo obo­ha­cu­je kul­túr­ny život v mes­te a láka nie­len domá­cich, ale aj turis­tov, musí obme­dziť svo­je akti­vi­ty pre tro­chu hlu­ku, kto­rý sa nevoj­de do aké­ho­si limi­tu. Podo­tý­kam, že kon­cer­ty v Sta­rej trž­ni­ci sku­toč­ne nebo­li na den­nom poriad­ku a kona­li sa skôr spo­ra­dic­ky, no s o to väč­šou pará­dou. Tak­mer všet­ky však boli napl­ne­né na prask­nu­tie a nepo­chyb­ne boli pre trž­ni­cu finanč­nou pomo­cou. A nikdy netrva­li do noci.


S hák­li­vos­ťou a neto­le­ran­ci­ou nie­kto­rý­mi star­ší­mi oby­va­teľ­mi Sta­ré­ho mes­ta sme sa však už stret­li viac­krát. Sta­čí spo­me­núť naprí­klad nie­kdaj­ší pro­jekt lod­ných kon­taj­ne­rov na Šaf­ku, kto­rý bol naozaj uni­kát­ny. Vďa­ka nie­koľ­kým miest­nym oby­va­te­ľom a nevô­li sta­ros­tu však musel svo­ju čin­nosť ukon­čiť. Rov­na­ko to bolo s kon­cert­mi na Duna­ji, kto­ré ruši­li kvô­li hlu­ku. Bra­ti­sla­ve tiež hro­zil váž­ny zásah do noč­né­ho živo­ta vo for­me obme­dze­nia otvá­ra­cích hodín pod­ni­kov. Nako­niec to našťas­tie dopad­lo cel­kom dob­re a zme­ny nebo­li veľ­ké.

Pre­čo sa však musí­me stá­le obe­rať o to dob­ré, čo v Bra­ti­sla­ve máme? Ino­ke­dy sa sťa­žu­je­me na úpa­dok kul­tú­ry, no keď neja­ký dob­rý kul­túr­ny pro­jekt, kto­rý síce mož­no neza­pa­dá do pred­stáv “sta­rých Bra­ti­slav­ča­nov” vznik­ne, ide­me sa pro­ti nemu búriť? Veď his­to­ric­ké cen­trum by malo žiť prá­ve kul­tú­rou, noč­ným živo­tom a hud­bou, veď to je to, pre­čo sem turis­ti, ale aj Slo­vá­ci z iných miest cho­dia. Ak chce nie­kto ticho a nudu, nech sa pre­sťa­hu­je na okraj mes­ta či na dedi­nu.

Napriek tomu, že nás táto sprá­va mier­ne pobú­ri­la, verí­me, že akti­vi­ty Sta­rej trž­ni­ce to výraz­ne nena­ru­ší a ďalej bude pokra­čo­vať v skve­lých even­toch, kto­ré máme (tak­mer) všet­ci tak radi. :)

Pridať komentár (0)