Konec kurýrů? Pro­jekt Wing od Google má velké ambice

Peter Kováč / 29. augusta 2014 / Tech a inovácie

Mezi Ama­zo­nem a Goog­lem se možná brzy roz­hoří nová válka. Google na pod­poru své služby Shop­ping Express (která je zatím dostupná pouze v loka­li­tách San Fran­cisca a Sili­con Val­ley), která má za cíl doru­čo­vat zboží z míst­ních obchodů zákaz­ní­kům ještě v ten den, vyvíjí v rámci pro­jektu Wing vlastní auto­ma­ti­zo­vané drony. 

Právě rychlé doru­čo­vání nakou­pe­ného zboží se zdá být novou oblastí, kde si velcí hráči změří své síly a kde vidí velký zisku. Jde zej­ména o doru­čo­vání potra­vin, dro­ge­rie a dal­šího zboží, při kte­rých je velká šance, že by si za ně naku­pu­jící mohl chtít při­pla­tit — za velmi rychlé doru­čení.

Při­chází válka dronů?

Mezi průkop­níky v této oblasti patří Ama­zon se služ­bou Prime a už loni v lis­to­padu Ama­zon před­sta­vil svůj pro­jekt Prime Air — doru­čo­vání zboží pomocí auto­ma­ti­zo­va­ných dronů. I když tato myš­lenka vzbu­dila značný zájem, reálně ani Ama­zon zatím nepo­čítá, že by byla uve­dena do praxe dříve, než za něko­lik let.

Toho se prav­děpo­dobně snaží využít Google a sám proto pood­ha­lil velmi podobný pro­jekt s náz­vem Wing. Na něm pra­cují údajně už dva roky vědci z Google X labo­ra­toří, kde se zro­dily třeba i smart brýle Google Glass. Google sli­buje, že drony budou schopny doru­čit objed­nané zboží z lokál­ních obchodů během pár minut a má jít podle jeho zástupců o revo­luci v inter­ne­to­vém naku­po­vání. Právě Google i Ama­zon jsou při­tom nato­lik silní hráči, že opravdu mají mož­nost změnit celý trh a nový model doru­čo­vání zboží úspěšně pro­sa­dit. Obchodní poten­ciál auto­ma­ti­zo­va­ných dronů je při­tom téměř neko­nečný.

Pro­jekt Wing má už reálné obrysy.

Google zatím neupřes­nil, kdy by měly být jeho drony přip­ra­veny pro reálné nasa­zení, pro­tože exis­tuje množ­ství růz­ných nezod­po­věze­ných otá­zek — jako je napří­klad bez­peč­nost ve vzdu­chu, sta­bi­lita dronů ve velmi nepříz­ni­vých pově­tr­nost­ních pod­mín­kách či ochrana těchto zaří­zení před van­da­lis­mem. Ome­zu­jí­cím fak­to­rem je i veli­kost zboží, jaké dron může nést.

Nic­méně to, že drony od Googlu nej­sou jen vizí na papíře, potvr­zuje i násle­du­jící video, které zachy­cuje dron v létě a uka­zuje jeho mož­nosti, včetně způsobu, jakým by mohl zákaz­ní­kům dodá­vat zboží.

Google roste a roste. Jeho eko­no­mická síla je v sou­čas­nosti větší než eko­no­miky něk­te­rých men­ších států. Ve zkratce, nevím se doč­kat když Google začne vyrá­bět i zácho­dové mísy. :)

Zdroj: tech­news

Pridať komentár (0)