Konec kurý­rů? Pro­jekt Wing od Goog­le má vel­ké ambi­ce

Peter Kováč / 29. augusta 2014 / Tech a inovácie

Mezi Ama­zo­nem a Goog­lem se mož­ná brzy roz­ho­ří nová vál­ka. Goog­le na pod­po­ru své služ­by Shop­ping Express (kte­rá je zatím dostup­ná pou­ze v loka­li­tách San Fran­cis­ca a Sili­con Val­ley), kte­rá má za cíl doru­čo­vat zbo­ží z míst­ních obcho­dů zákaz­ní­kům ješ­tě v ten den, vyví­jí v rám­ci pro­jek­tu Wing vlast­ní auto­ma­ti­zo­va­né dro­ny.

Prá­vě rych­lé doru­čo­vá­ní nakou­pe­né­ho zbo­ží se zdá být novou oblas­tí, kde si vel­cí hrá­či změří své síly a kde vidí vel­ký zis­ku. Jde zej­mé­na o doru­čo­vá­ní potra­vin, dro­ge­rie a dal­ší­ho zbo­ží, při kte­rých je vel­ká šan­ce, že by si za ně naku­pu­jí­cí mohl chtít při­pla­tit — za vel­mi rych­lé doru­če­ní.

Při­chá­zí vál­ka dro­nů?

Mezi průkop­ní­ky v této oblas­ti patří Ama­zon se služ­bou Pri­me a už loni v lis­to­pa­du Ama­zon před­sta­vil svůj pro­jekt Pri­me Air — doru­čo­vá­ní zbo­ží pomo­cí auto­ma­ti­zo­va­ných dro­nů. I když tato myš­len­ka vzbu­di­la znač­ný zájem, reál­ně ani Ama­zon zatím nepo­čí­tá, že by byla uve­de­na do pra­xe dří­ve, než za něko­lik let.

Toho se prav­děpo­dob­ně sna­ží využít Goog­le a sám pro­to pood­ha­lil vel­mi podob­ný pro­jekt s náz­vem Wing. Na něm pra­cu­jí údaj­ně už dva roky věd­ci z Goog­le X labo­ra­to­ří, kde se zro­di­ly tře­ba i smart brý­le Goog­le Glass. Goog­le sli­bu­je, že dro­ny budou schop­ny doru­čit objed­na­né zbo­ží z lokál­ních obcho­dů během pár minut a má jít pod­le jeho zástup­ců o revo­lu­ci v inter­ne­to­vém naku­po­vá­ní. Prá­vě Goog­le i Ama­zon jsou při­tom nato­lik sil­ní hrá­či, že oprav­du mají mož­nost změnit celý trh a nový model doru­čo­vá­ní zbo­ží úspěš­ně pro­sa­dit. Obchod­ní poten­ciál auto­ma­ti­zo­va­ných dro­nů je při­tom téměř neko­neč­ný.

Pro­jekt Wing má už reál­né obry­sy.

Goog­le zatím neupřes­nil, kdy by měly být jeho dro­ny přip­ra­ve­ny pro reál­né nasa­ze­ní, pro­to­že exis­tu­je množ­ství růz­ných nezod­po­věze­ných otá­zek — jako je napří­klad bez­peč­nost ve vzdu­chu, sta­bi­li­ta dro­nů ve vel­mi nepříz­ni­vých pově­tr­nost­ních pod­mín­kách či ochra­na těch­to zaří­ze­ní před van­da­lis­mem. Ome­zu­jí­cím fak­to­rem je i veli­kost zbo­ží, jaké dron může nést.

Nic­mé­ně to, že dro­ny od Goog­lu nej­sou jen vizí na papí­ře, potvr­zu­je i násle­du­jí­cí video, kte­ré zachy­cu­je dron v létě a uka­zu­je jeho mož­nos­ti, včet­ně způso­bu, jakým by mohl zákaz­ní­kům dodá­vat zbo­ží.

Goog­le ros­te a ros­te. Jeho eko­no­mic­ká síla je v sou­čas­nos­ti vět­ší než eko­no­mi­ky něk­te­rých men­ších stá­tů. Ve zkrat­ce, nevím se doč­kat když Goog­le začne vyrá­bět i zácho­do­vé mísy. :)

Zdroj: tech­ne­ws

Pridať komentár (0)