Kon­fe­ren­cia Word­Camp v októb­ri aj v Žili­ne

Zuzana Kotuliaková / 25. októbra 2016 / Zo Slovenska

WordP­ress spá­ja ľudí na celom sve­te. Kaž­dý rok sa vo via­ce­rých väč­ších či men­šich mes­tách orga­ni­zu­je obľú­be­ná WordP­ress kon­fe­ren­cia, kto­rá nesie názov Word­Camp a dopĺňa ju názov mes­ta, v kto­rom sa koná. Samoz­rej­me, Slo­ven­sko nie je výnim­kou. WordP­ress je open sour­ce sys­tém. Vzni­kol, ras­tie a neus­tá­le sa zdo­ko­na­ľu­je vďa­ka komu­ni­te ľudí, kto­rí sa dob­ro­voľ­ne podie­ľa­jú či už na jeho vývo­ji, pre­kla­de ale­bo na tom, že WordP­ress šíria ďalej.

Kon­fe­ren­cia Word­Camp je dnes pre mno­hých nad­šen­cov IT jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších podu­ja­tí roka. Čís­la hovo­ria za všet­ko. Kaž­do­roč­ne sa tej­to kon­fe­ren­cie zúčast­ní nie­koľ­ko desia­tok tisíc WordP­ress nad­šen­cov.

Po úspeš­ných Word­Cam­poch Slo­ven­sko a Bra­ti­sla­va sa stret­nu­tie nad­šen­cov WordP­ress Word­Camp usku­toč­ní v októb­ri aj v Žili­ne.

29. októb­ra 2016 na pôde Žilin­skej uni­ver­zi­ty v Žili­ne zaznie výber pred­ná­šok kva­li­fi­ko­va­ných spe­ak­rov zo sve­ta WordP­ress. Word­Camp Žili­na bude záro­veň skve­lou prí­le­ži­tos­ťou stret­núť sa s ďal­ší­mi nad­šen­ca­mi WordP­ress, pora­diť sa s prob­lé­ma­mi pri pou­ží­va­ní, či dozve­dieť sa o novin­kách vo WordP­ress.

1-6

foto: shutterstock.com

Na Word­Camp Žili­na sa pred­sta­ví 7 pred­ná­ša­jú­cich so 7 zau­jí­ma­vý­mi téma­mi:

  1. Peter Nemčok: Ako skĺbiť biz­nis a WordP­ress komu­ni­tu
  2. Karol Vörös: Návrh webu, jeho tvor­ba a ria­de­nie pro­jek­tu
  3. Marek Kučák: WordP­ress ako nástroj mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie
  4. Peter Bel­ko: 3 veci, kto­ré môžu skom­pli­ko­vať člen­ský web aj e-shop
  5. Kata­rí­na Novot­ná: Ako na rých­ly web
  6. Mar­tin Krcho: WP Cron a Rest API
  7. Roman Hraš­ka: Sprav si WordP­ress plu­gin

Pod­rob­né infor­má­cie o prog­ra­me Word­Camp Žili­na náj­de­te na: https://2016.zilina.wordcamp.org/.

Lís­t­ky sú v pre­da­ji do 27. októb­ra 2016 za cenu 10 €, v cene je vstup a malé občerstve­nie.

Regis­tro­vať sa môže­te na https://2016.zilina.wordcamp.org/registracia/ .

Teší­me sa na vás na Word­Camp Žili­na už v októb­ri!

Pridať komentár (0)