Kon­fe­ren­cia Word­Camp v októbri aj v Žiline

Zuzana Kotuliaková / 25. októbra 2016 / Zo Slovenska

WordP­ress spája ľudí na celom svete. Každý rok sa vo via­ce­rých väč­ších či men­šich mes­tách orga­ni­zuje obľú­bená WordP­ress kon­fe­ren­cia, ktorá nesie názov Word­Camp a dopĺňa ju názov mesta, v kto­rom sa koná. Samoz­rejme, Slo­ven­sko nie je výnim­kou. WordP­ress je open source sys­tém. Vzni­kol, ras­tie a neus­tále sa zdo­ko­na­ľuje vďaka komu­nite ľudí, ktorí sa dob­ro­voľne podie­ľajú či už na jeho vývoji, pre­klade alebo na tom, že WordP­ress šíria ďalej.

Kon­fe­ren­cia Word­Camp je dnes pre mno­hých nad­šen­cov IT jed­ným z naj­výz­nam­nej­ších podu­jatí roka. Čísla hovo­ria za všetko. Kaž­do­ročne sa tejto kon­fe­ren­cie zúčastní nie­koľko desia­tok tisíc WordP­ress nad­šen­cov.

Po úspeš­ných Word­Cam­poch Slo­ven­sko a Bra­ti­slava sa stret­nu­tie nad­šen­cov WordP­ress Word­Camp usku­toční v októbri aj v Žiline.

29. októbra 2016 na pôde Žilin­skej uni­ver­zity v Žiline zaznie výber pred­ná­šok kva­li­fi­ko­va­ných spe­ak­rov zo sveta WordP­ress. Word­Camp Žilina bude záro­veň skve­lou prí­le­ži­tos­ťou stret­núť sa s ďal­šími nad­šen­cami WordP­ress, pora­diť sa s prob­lé­mami pri pou­ží­vaní, či dozve­dieť sa o novin­kách vo WordP­ress.

1-6

foto: shutterstock.com

Na Word­Camp Žilina sa pred­staví 7 pred­ná­ša­jú­cich so 7 zau­jí­ma­vými témami:

  1. Peter Nemčok: Ako skĺbiť biz­nis a WordP­ress komu­nitu
  2. Karol Vörös: Návrh webu, jeho tvorba a ria­de­nie pro­jektu
  3. Marek Kučák: WordP­ress ako nástroj mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie
  4. Peter Belko: 3 veci, ktoré môžu skom­pli­ko­vať člen­ský web aj e-shop
  5. Kata­rína Novotná: Ako na rýchly web
  6. Mar­tin Krcho: WP Cron a Rest API
  7. Roman Hraška: Sprav si WordP­ress plu­gin

Pod­robné infor­má­cie o prog­rame Word­Camp Žilina náj­dete na: https://2016.zilina.wordcamp.org/.

Lís­tky sú v pre­daji do 27. októbra 2016 za cenu 10 €, v cene je vstup a malé občerstve­nie.

Regis­tro­vať sa môžete na https://2016.zilina.wordcamp.org/registracia/ .

Tešíme sa na vás na Word­Camp Žilina už v októbri!

Pridať komentár (0)