Koniec nedos­tat­ku vody? Ten­to veter­ný vyná­lez doká­že zo vzdu­chu vyro­biť vyše 40 lit­rov vody za deň

interez.sk / 13. októbra 2016 / Eko

Ved­ci vyvi­nu­li novú metó­du výro­by vody zo vzdu­chu. Obrov­skou výho­dou je níz­ka cena, nená­roč­nosť obslu­hy a pomer­ne veľ­ké množ­stvo vyro­be­nej vody. Toto zaria­de­nie tak posky­tu­je nádej množ­stvu ľudí po celom sve­te, kto­rí stá­le nema­jú prí­stup k pit­nej vode.

Aj keď u nás prob­lém s nedos­tat­kom vody nie je, prá­ve naopak, inde vo sve­te je situ­ácia iná. Kým nám sta­čí oto­čiť kohú­ti­kom a môže­me si dopriať v pod­sta­te aké­koľ­vek množ­stvo čis­tej pit­nej vody, vo via­ce­rých roz­vo­jo­vých kra­ji­nách je zaob­sta­ra­nie si prí­de­lu vody na deň priam až exis­tenč­ným posla­ním. Pre­to ved­ci po celom sve­te hľa­da­jú spô­so­by, ako do takých­to regi­ó­nov dostať vodu, kto­rá by pokry­la spot­re­bu miest­nych oby­va­te­ľov. A vyze­rá to tak, že sa koneč­ne našlo uspo­ko­ji­vé rie­še­nie, kto­ré by ten­to prob­lém vyrie­ši­lo.

Water­Se­er je rela­tív­ne jed­no­du­ché zaria­de­nie vyvi­nu­té spo­loč­nos­ťou Vici-Labs v spo­lu­prá­ci s uni­ver­zi­tou v Ber­ke­ley. Cie­ľom spo­lu­prá­ce bolo vytvo­riť finanč­ne nená­roč­né zaria­de­nie, kto­ré by doká­za­lo zabez­pe­čiť zdroj čis­tej pit­nej vody aj v oblas­tiach, kde je zís­ka­nie vody sku­toč­ne prob­lé­mom. Také­to zaria­de­nie by v koneč­nom dôsled­ku doká­za­lo zmier­niť chu­do­bu a pod­po­riť roz­voj aj odľah­lých regi­ó­nov.

Obrov­skou, ba až naj­väč­šou výho­dou toh­to zaria­de­nia je to, že nepot­re­bu­je exter­né napá­ja­nie ener­gi­ou, a takis­to to, že neob­sa­hu­je žiad­ne che­mi­ká­lie potreb­né pre jeho chod. Prí­stroj má svo­ju nadzem­nú a pod­zem­nú časť. V nadzem­nej čas­ti veter­ná tur­bí­na pohá­ňa­ná oko­li­tým vet­rom vhá­ňa vzduch do pod­zem­nej čas­ti, kde voda obsia­hnu­tá vo vzdu­chu skon­den­zu­je a odte­čie do zásob­ní­ka. Násled­ne môže byť voda zo zásob­ní­ka dopra­ve­ná na povrch pomo­cou hadi­ce či čer­pad­la.

waterseer.orgfoto: waterseer.org

Podob­né pro­jek­ty však čas­to stros­ko­ta­li na ich vyso­kej obsta­rá­va­cej cene. To však v prí­pa­de Water­Se­er nehro­zí. Keď­že zaria­de­nie je jed­no­du­ché a nevy­ža­du­je zlo­ži­té tech­no­ló­gie, jeho obsta­rá­va­cia cena by mala byť iba 134 dolá­rov (120 eur).

Vedec­ký tím sa v súčas­nos­ti sna­ží zís­kať pod­po­ro­va­te­ľov, kto­rí by do pro­jek­tu inves­to­va­li a násled­ne by chce­li v rám­ci tes­to­va­nia inšta­lo­vať toto zaria­de­nie pria­mo do domov vybra­ných rodín v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách, kde majú prob­lém so záso­bo­va­ním pit­nou vodou.

Ten­to pro­jekt sa nám veľ­mi páči a pev­ne verí­me, že nena­sta­nú tech­nic­ké či iné prob­lé­my a zaria­de­nia sa začnú čosko­ro vyrá­bať a využí­vať. Vďa­ka nie­čo­mu také­mu by koneč­ne mili­ó­ny ľudí na sve­te nemu­se­li kaž­dý deň rie­šiť zásad­ný exis­tenč­ný prob­lém – kde nájsť vodu pre seba a pre svo­ju rodi­nu. A to by bolo úžas­né.

preze-startitup

zdroj: ineterez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: interez.sk/koshland-science-museum.org

Pridať komentár (0)