Kon­ten­tino — spravte si poria­dok v social media

Ľubomír Tereš / 4. februára 2015 / Startupy

Myš­lienka Kon­ten­tina vznikla najprv z vlast­nej potreby pre zefek­tív­ne­nie práce v Triade. Až neskôr sa roz­hodli vyjsť von a Kon­ten­tino ponúk­nuť aj ostat­ným. Tento pro­jekt nás veľmi zau­jal a preto sme si pove­dali, že by bolo fajn vyspo­ve­dať Zuzanu Tva­roš­kovú, ktorá je člen­kou tímu.

Môžete nám v krát­kosti opí­sať, ako vlastne Kon­ten­tino fun­guje a k čomu slúži?

Kon­ten­tino je pre­hľadný kalen­dár a plá­no­vač postov na Face­book. Slúži na veľmi jed­no­du­ché a intu­itívne plá­no­va­nie a sch­va­ľo­va­nie postov. Podľa toho, akú zohrá­vate úlohu pri príp­rave postu, máte pri­ra­denú fun­kciu (admin, mana­žér, kli­ent, gra­fik a pre­kla­da­teľ). Ako social media mana­žér môžete v Kon­ten­tine vytvá­rať a plá­no­vať posty pre stránky, ktoré spra­vu­jete, spo­lu­pra­co­vať na príp­rave postov s gra­fikmi alebo pre­kla­da­teľmi.

Hlav­nou fun­kciou a aj dôvo­dom, prečo sme sa do Kon­ten­tina pus­tili, je spre­hlad­ne­nie sch­va­ľo­va­nia postov kli­en­tom. Kli­ent vidí navr­hnuté face­book posty v úplne rov­na­kom lay­oute, ako budú zve­rej­nené na Face­bo­oku. Môže ich pri­po­mien­ko­vať alebo schvá­liť. Sna­žili sme sa, aby v Kon­ten­tine nebolo viac fun­kcií, aby sa ho kli­enti “nebáli” pou­ží­vať.

Pra­cu­jete na tomto pro­jekte už dlho?

Pro­jekt vzni­kol zhruba pred rokom v Triade a spo­čiatku slú­žil na interné potreby. Con­tent sme posie­lali kli­en­tom buď v zlo­ži­tých google spre­ads­he­ets, kde si neve­deli pred­sta­viť, ako bude samotný post vyze­rať alebo v Powerpoint/PDF pre­zen­tá­ciach, ktoré tiež nepl­nili svoj účel. Potre­bo­vali sme zjed­no­du­šiť komu­ni­ká­ciu a sch­va­ľo­va­cie pro­cesy s kli­entmi, ale aj medzi sebou. Chý­bal nám nástroj, ktorý by bol jed­no­du­chý, intu­itívny a mal len tie fun­kcie, ktoré sku­točne potre­bu­jeme.

Nástroje, ktoré sme tes­to­vali, rie­šili síce aj náš prob­lém, ale boli prí­liž veľké, kom­plexné a drahé. Fun­kcie Kon­ten­tina sú teda zalo­žené na potre­bách našich social media špe­cia­lis­tov a našich kli­en­tov. V posled­nom čase sme sa začali stre­tá­vať so záuj­mom oko­lia o Kon­ten­tino, preto sme sa roz­hodli ho pokúk­nuť verej­nosti. :)

Prečo by mali zákaz­níci využí­vať Kon­ten­tino? Aká je podľa vás, vaša naj­väč­šia kon­ku­renčná výhoda?

Naj­väč­šia kon­ku­renčná výhoda oproti ostat­ným social media toolom je hlavne v jeho jed­no­du­chosti. Podľa nás obsa­huje všetky potrebné a prak­tické fun­kcie pre plá­no­va­nie a sch­va­ľo­va­nie face­book postov a záro­veň je aj veľmi jed­no­du­chý pre kli­en­tov, ktorí nemajú čas štu­do­vať nároč­nej­šie nástroje. Jediné čo vidia, je reálne vyze­ra­jáci face­book post a mož­nosť pri­po­mien­ko­vať ho alebo schvá­liť.

Na akých trhoch v súčas­nosti pôso­bíte alebo na aké by ste sa chceli v búdúc­nosti zame­rať?

V súčast­nosti sme ešte v pod­state na začiatku, zbie­rame hlavne veľa feed­backu od prvých kli­en­tov a pris­pô­so­bu­jeme pro­dukt požia­dáv­kam zvonka. Začiat­kom feb­ru­ára plá­nu­jeme začať s komu­ni­ká­ciou, aby sa základňa kli­en­tov roz­ší­rila. Keďže sme len v štar­to­va­cej fáze, Kon­ten­tino je zatiaľ využí­vané len na slo­ven­skom a čes­kom trhu, ale plá­nu­jeme pre­nik­núť aj do zahra­ni­čia.

Mohli by ste nám pre­zra­diť, kto všetko stojí za týmto nápa­dom?

Kon­ten­tino vzniklo v TRIADe. Stoja za ním via­cerí šikovní ľudia z agen­túry, tažko pove­dať, kto pris­pel k dneš­nému pro­duktu naj­viac. Zo začiatku mal Kon­ten­tino na sta­rosti náš šéf Marek Mrá­zik, odkedy sme sa ale roz­hodli, že s ním chceme ísť von, vytvo­rili sme interný tím ľudí, ktorí sa o Kon­ten­tino sta­rajú. Komu­ni­ká­ciu a vede­nie celého pro­jektu mám dnes na sta­rosti ja.

Teraz možno trošku osob­nej­šie. Čo je pre vás a váš tím naj­väč­šou moti­vá­ciou pri práci?

Našou moti­vá­ciou je hlavne pocit robiť na nie­čom, čo nám veľmi zjed­no­du­šilo a spre­hľad­nilo našu vlastnú prácu a vidíme, že by to mohlo zjed­no­du­šiť prácu aj daľ­ším ľuďom. A samoz­rejme to, že sa stre­tá­vame s veľmi pozi­tív­nymi reak­ci­ami oko­lia a kli­en­tov, ktorí Kon­ten­tino pou­ží­vajú. Tak vieme, že to má zmy­sel.

A na záver, aké sú vaše ciele do budúcna, pove­dzme v hori­zonte pia­tich rokov?

Pred pia­timi rokmi bolo social media úplne na začiatku. Mys­lím, že ani neexis­to­vala pozí­cia social media špe­cia­listu. O päť rokov bude social media a hlavne Face­book úplne inde. Ťažko teda pove­dať, čo bude s Kon­ten­ti­nom, ale dúfam, že dovtedy ovlád­neme svet social media! ;) Ale nie, naším cie­ľom je samoz­rejme, aby Kon­ten­tino zís­kalo čo naj­viac spo­koj­ných pou­ží­va­te­ľov, či už u nás alebo v zahra­ničí. Vieme, že podob­ných toolov je vo svete naozaj veľa, ale žiadny z nich nám úplne nevy­ho­vo­val. Určite je takých ľudí tam vonku viac :)

Hlavné fea­tu­res:

- posty vyze­rajú rov­nako ako na Face­bo­oku

- posty sú uspo­ria­dané do pre­hľad­ného kalen­dára

- mož­nosť pri­ra­de­nia fun­kcie admin, mana­žér, kli­ent, gra­fik a pre­kla­da­teľ

- mož­nosť komen­to­vať a pri­po­mien­ko­vať posty

- ozna­čo­va­nie postov pomo­cou tagov podľa témy

- emai­lové noti­fiá­cie o pri­po­mien­kách k postom

export postov priamo na vašu Face­book stránku

- plá­no­va­nie bud­getu ku kon­rét­nemu postu

- mož­nosť pri­dať pre­klad k postu

- a mnoho ďal­ších..

Pridať komentár (0)