Kon­ten­ti­no — sprav­te si poria­dok v social media

Ľubomír Tereš / 4. februára 2015 / Lifehacking

Myš­lien­ka Kon­ten­ti­na vznik­la najprv z vlast­nej potre­by pre zefek­tív­ne­nie prá­ce v Tria­de. Až neskôr sa roz­hod­li vyjsť von a Kon­ten­ti­no ponúk­nuť aj ostat­ným. Ten­to pro­jekt nás veľ­mi zau­jal a pre­to sme si pove­da­li, že by bolo fajn vyspo­ve­dať Zuza­nu Tva­roš­ko­vú, kto­rá je člen­kou tímu.

Môže­te nám v krát­kos­ti opí­sať, ako vlast­ne Kon­ten­ti­no fun­gu­je a k čomu slú­ži?

Kon­ten­ti­no je pre­hľad­ný kalen­dár a plá­no­vač postov na Face­bo­ok. Slú­ži na veľ­mi jed­no­du­ché a intu­itív­ne plá­no­va­nie a sch­va­ľo­va­nie postov. Pod­ľa toho, akú zohrá­va­te úlo­hu pri príp­ra­ve postu, máte pri­ra­de­nú fun­kciu (admin, mana­žér, kli­ent, gra­fik a pre­kla­da­teľ). Ako social media mana­žér môže­te v Kon­ten­ti­ne vytvá­rať a plá­no­vať posty pre strán­ky, kto­ré spra­vu­je­te, spo­lu­pra­co­vať na príp­ra­ve postov s gra­fik­mi ale­bo pre­kla­da­teľ­mi.

Hlav­nou fun­kci­ou a aj dôvo­dom, pre­čo sme sa do Kon­ten­ti­na pus­ti­li, je spre­hlad­ne­nie sch­va­ľo­va­nia postov kli­en­tom. Kli­ent vidí navr­hnu­té face­bo­ok posty v úpl­ne rov­na­kom lay­ou­te, ako budú zve­rej­ne­né na Face­bo­oku. Môže ich pri­po­mien­ko­vať ale­bo schvá­liť. Sna­ži­li sme sa, aby v Kon­ten­ti­ne nebo­lo viac fun­kcií, aby sa ho kli­en­ti “nebá­li” pou­ží­vať.

Pra­cu­je­te na tom­to pro­jek­te už dlho?

Pro­jekt vzni­kol zhru­ba pred rokom v Tria­de a spo­čiat­ku slú­žil na inter­né potre­by. Con­tent sme posie­la­li kli­en­tom buď v zlo­ži­tých goog­le spre­ads­he­ets, kde si neve­de­li pred­sta­viť, ako bude samot­ný post vyze­rať ale­bo v Powerpoint/PDF pre­zen­tá­ciach, kto­ré tiež nepl­ni­li svoj účel. Potre­bo­va­li sme zjed­no­du­šiť komu­ni­ká­ciu a sch­va­ľo­va­cie pro­ce­sy s kli­ent­mi, ale aj medzi sebou. Chý­bal nám nástroj, kto­rý by bol jed­no­du­chý, intu­itív­ny a mal len tie fun­kcie, kto­ré sku­toč­ne potre­bu­je­me.

Nástro­je, kto­ré sme tes­to­va­li, rie­ši­li síce aj náš prob­lém, ale boli prí­liž veľ­ké, kom­plex­né a dra­hé. Fun­kcie Kon­ten­ti­na sú teda zalo­že­né na potre­bách našich social media špe­cia­lis­tov a našich kli­en­tov. V posled­nom čase sme sa zača­li stre­tá­vať so záuj­mom oko­lia o Kon­ten­ti­no, pre­to sme sa roz­hod­li ho pokúk­nuť verej­nos­ti. :)

Pre­čo by mali zákaz­ní­ci využí­vať Kon­ten­ti­no? Aká je pod­ľa vás, vaša naj­väč­šia kon­ku­renč­ná výho­da?

Naj­väč­šia kon­ku­renč­ná výho­da opro­ti ostat­ným social media toolom je hlav­ne v jeho jed­no­du­chos­ti. Pod­ľa nás obsa­hu­je všet­ky potreb­né a prak­tic­ké fun­kcie pre plá­no­va­nie a sch­va­ľo­va­nie face­bo­ok postov a záro­veň je aj veľ­mi jed­no­du­chý pre kli­en­tov, kto­rí nema­jú čas štu­do­vať nároč­nej­šie nástro­je. Jedi­né čo vidia, je reál­ne vyze­ra­já­ci face­bo­ok post a mož­nosť pri­po­mien­ko­vať ho ale­bo schvá­liť.

Na akých trhoch v súčas­nos­ti pôso­bí­te ale­bo na aké by ste sa chce­li v búdúc­nos­ti zame­rať?

V súčast­nos­ti sme ešte v pod­sta­te na začiat­ku, zbie­ra­me hlav­ne veľa feed­bac­ku od prvých kli­en­tov a pris­pô­so­bu­je­me pro­dukt požia­dáv­kam zvon­ka. Začiat­kom feb­ru­ára plá­nu­je­me začať s komu­ni­ká­ci­ou, aby sa základ­ňa kli­en­tov roz­ší­ri­la. Keď­že sme len v štar­to­va­cej fáze, Kon­ten­ti­no je zatiaľ využí­va­né len na slo­ven­skom a čes­kom trhu, ale plá­nu­je­me pre­nik­núť aj do zahra­ni­čia.

Moh­li by ste nám pre­zra­diť, kto všet­ko sto­jí za tým­to nápa­dom?

Kon­ten­ti­no vznik­lo v TRIA­De. Sto­ja za ním via­ce­rí šikov­ní ľudia z agen­tú­ry, taž­ko pove­dať, kto pris­pel k dneš­né­mu pro­duk­tu naj­viac. Zo začiat­ku mal Kon­ten­ti­no na sta­ros­ti náš šéf Marek Mrá­zik, odke­dy sme sa ale roz­hod­li, že s ním chce­me ísť von, vytvo­ri­li sme inter­ný tím ľudí, kto­rí sa o Kon­ten­ti­no sta­ra­jú. Komu­ni­ká­ciu a vede­nie celé­ho pro­jek­tu mám dnes na sta­ros­ti ja.

Teraz mož­no troš­ku osob­nej­šie. Čo je pre vás a váš tím naj­väč­šou moti­vá­ci­ou pri prá­ci?

Našou moti­vá­ci­ou je hlav­ne pocit robiť na nie­čom, čo nám veľ­mi zjed­no­du­ši­lo a spre­hľad­ni­lo našu vlast­nú prá­cu a vidí­me, že by to moh­lo zjed­no­du­šiť prá­cu aj daľ­ším ľuďom. A samoz­rej­me to, že sa stre­tá­va­me s veľ­mi pozi­tív­ny­mi reak­ci­ami oko­lia a kli­en­tov, kto­rí Kon­ten­ti­no pou­ží­va­jú. Tak vie­me, že to má zmy­sel.

A na záver, aké sú vaše cie­le do budúc­na, pove­dz­me v hori­zon­te pia­tich rokov?

Pred pia­ti­mi rok­mi bolo social media úpl­ne na začiat­ku. Mys­lím, že ani neexis­to­va­la pozí­cia social media špe­cia­lis­tu. O päť rokov bude social media a hlav­ne Face­bo­ok úpl­ne inde. Ťaž­ko teda pove­dať, čo bude s Kon­ten­ti­nom, ale dúfam, že dovte­dy ovlád­ne­me svet social media! ;) Ale nie, naším cie­ľom je samoz­rej­me, aby Kon­ten­ti­no zís­ka­lo čo naj­viac spo­koj­ných pou­ží­va­te­ľov, či už u nás ale­bo v zahra­ni­čí. Vie­me, že podob­ných toolov je vo sve­te naozaj veľa, ale žiad­ny z nich nám úpl­ne nevy­ho­vo­val. Urči­te je takých ľudí tam von­ku viac :)

Hlav­né fea­tu­res:

- posty vyze­ra­jú rov­na­ko ako na Face­bo­oku

- posty sú uspo­ria­da­né do pre­hľad­né­ho kalen­dá­ra

- mož­nosť pri­ra­de­nia fun­kcie admin, mana­žér, kli­ent, gra­fik a pre­kla­da­teľ

- mož­nosť komen­to­vať a pri­po­mien­ko­vať posty

- ozna­čo­va­nie postov pomo­cou tagov pod­ľa témy

- emai­lo­vé noti­fiá­cie o pri­po­mien­kách k postom

export postov pria­mo na vašu Face­bo­ok strán­ku

- plá­no­va­nie bud­ge­tu ku kon­rét­ne­mu postu

- mož­nosť pri­dať pre­klad k postu

- a mno­ho ďal­ších..

Pridať komentár (0)