Koši­ce po štvr­tý raz pri­ví­ta­jú podu­ja­tie Star­tup Wee­kend

Filip Mosnár / 31. marca 2016 / Lifehacking

Medzi­ná­rod­né súťaž­né podu­ja­tie Star­tup Wee­kend si našlo svo­ju ces­tu do Košíc už po štvr­tý raz. Hlav­né mes­to výcho­du mu otvo­rí svo­je brá­ny počas víken­du, od 22.4. do 24.4.2016. Pre svoj úspech z uply­nu­lých rokov sa orga­ni­zá­to­ri roz­hod­li viac než zdvoj­ná­so­biť kapa­ci­tu na 100 súťa­žia­cich.

Star­tup Wee­kend je glo­bál­nym hnu­tím aktív­nych a začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí sa učia zákla­dy pre vytvá­ra­nie star­tu­pov a spúš­ťa­nia úspeš­ných pod­ni­kov. Je to naj­väč­šia komu­ni­ta svoj­ho dru­hu, s viac ako 1800 podu­ja­tia­mi v 120 kra­ji­nách, len v uply­nu­lom roku 2015. Zahra­nič­ná licen­cia a pod­po­ra zaru­ču­jú medzi­ná­rod­ný cha­rak­ter podu­ja­tia.

Vždy je to však orga­ni­zo­va­né lokál­ny­mi líd­ra­mi, nech je zaru­če­né čo naj­vyš­šie poro­zu­me­nie medzi pub­li­kom a orga­ni­zá­tor­mi. Na Slo­ven­sku sú kaž­do­roč­ne orga­ni­zo­va­né tri také­to podu­ja­tia, pri­čom Star­tup Wee­kend Koši­ce je jedi­ným na výcho­de Slo­ven­ska. Ten­to rok sa účast­ní­ci podu­ja­tia opäť stret­nú v pries­to­roch Uni­ver­zit­nej kniž­ni­ce Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Koši­ciach.

robime.it

zdroj fotografie:azu.sk

Opro­ti vla­ňajš­ku sme viac než zdvoj­ná­so­bi­li kapa­ci­tu podu­ja­tia. Okrem plá­no­va­ných 100 účast­ní­kov medzi nás prí­du aj skú­se­ní star­tu­pis­ti a pod­ni­ka­te­lia, kto­rí budú súťa­žia­cich počas víken­du men­to­ro­vať a pomá­hať im. Navy­še netre­ba zabú­dať ani na porot­cov a nás orga­ni­zá­to­rov. Kniž­ni­ca ponú­ka dosta­tok mies­ta pre také množ­stvo ľudí.“ hovo­rí Marek Lav­čák, orga­ni­zá­tor podu­ja­tia.

Na začiat­ku podu­ja­tia sú pre­zen­to­va­né nápa­dy účast­ní­kov, tie naj­zau­jí­ma­vej­šie sa spo­me­dzi nich vybe­rú. Zvyš­ní účast­ní­ci oko­lo nich vytvo­ria tímy a v prie­be­hu 54 hodín sa budú sna­žiť posu­núť ten­to nápad z teore­tic­kej rovi­ny čo najb­liž­šie k real-life pro­duk­tu. Pre­to sú víta­ní ino­vá­to­ri, deve­lo­pe­ri, mar­ke­té­ri a kaž­dý, kto chce pri­lo­žiť ruku k die­lu.

Hipster-new1

zdroj foto­gra­fie: we-are-ad.com

Stan­ley Mácha sa vyjad­ril k téme pla­giá­tor­stva. „Stre­tol som sa s tím, že ľudia nech­ce­li prí­sť. Ale­bo priš­li, a čaka­li len na to, kedy dora­zia men­to­ri, aby sa s nimi moh­li súkrom­ne poroz­prá­vať o svo­jom nápa­de. Báli sa, že im ho nie­kto ukrad­ne. Je to pre mňa skla­ma­nie. Prá­ve pohľad nezain­te­re­so­va­ných ľudí z davu uká­že, či má nápad šan­cu. A vďa­ka spät­nej väz­be sa môže zlep­šo­vať, pivo­to­vať. Vra­ví sa, že čo dnes vymys­líš, zaj­tra v Číne vyro­bia. Zby­toč­ne bude­te skla­do­vať svo­je pro­jek­ty v zásuv­ke.“ Je to cel­kom bež­ný jav na Slo­ven­sku, ľudia sa boja, že im fir­my ukrad­nú nápad, namies­to toto, aby im pre­do­stre­li ponu­ky na spo­lu­prá­cu.

cover-2-940x400

zdroj foto­gra­fie: eastcubator.sk

Medzi­ná­rod­ný cha­rak­ter podu­ja­tia zdô­raz­ní aj pozva­ný hosť z glo­bál­nej sie­te Star­tup Wee­kend. Podu­ja­tie bude spre­vá­dzať ako mode­rá­tor. Účast­ní­ci, kto­rí neo­vlá­da­jú anglič­ti­nu, sa však nemu­sia obá­vať.

Víken­do­vý mara­tón sa začne v pia­tok 22.4. o 17:00 regis­trá­ci­ou. Celý prog­ram vyvr­cho­lí v nede­ľu 24.4. o 14:00 záve­reč­ný­mi pre­zen­tá­cia­mi pro­jek­tov pred poro­tou a vyhlá­se­ním víťa­zov. Marek Lav­čák hovo­rí: „V uply­nu­lom roku sa nám ozý­va­li ľudia, kto­rí sa chce­li prí­sť iba pozrieť. Bolo ich však veľa a tímy by to ruši­lo. Pre­to mala verej­nosť prí­stup na podu­ja­tie až počas záve­reč­ných výstu­pov. Navy­še sme zabez­pe­či­li aj life stre­am na inter­ne­te, tak­že nás moh­li sle­do­vať aj z domu. Sta­čí len sle­do­vať náš web startupweekend.sk.”

StartUp5

zdroj foto­gra­fie: kosice.sk

Z minu­lých roč­ní­kov Star­tup Wee­ken­du v rôz­nych mes­tách na Slo­ven­sku vyšlo veľa víťa­zov. Sli.do, Bold­burg, Char­geb­rel­la, Won­Da­re a veľa ďal­ších zre­a­li­zo­va­li svo­je nápa­dy prá­ve vďa­ka tomu­to even­tu. Všet­ky tie­to úspeš­né pro­jek­ty sú záru­kou vyso­kej úrov­ne podu­ja­tia. Marek Lav­čák vidí v orga­ni­zo­va­ní toh­to podu­ja­tia posla­nie: „Môže sa to zdať ako scif-fi, no aj v Koši­ciach máme via­ce­ro úspeš­ných firiem, kto­ré začí­na­li na Košic­kom Star­tup Wee­ken­de. Pre­to vie­me, že to má zmy­sel.

Príď aj ty do Košíc a ukáž čo v tebe je!

zdroj titul­nej foto­gra­fie: azu.sk

Pridať komentár (0)