Košice po štvrtý raz pri­ví­tajú podu­ja­tie Star­tup Wee­kend

Filip Mosnár / 31. marca 2016 / Tools a produktivita

Medzi­ná­rodné súťažné podu­ja­tie Star­tup Wee­kend si našlo svoju cestu do Košíc už po štvrtý raz. Hlavné mesto východu mu otvorí svoje brány počas víkendu, od 22.4. do 24.4.2016. Pre svoj úspech z uply­nu­lých rokov sa orga­ni­zá­tori roz­hodli viac než zdvoj­ná­so­biť kapa­citu na 100 súťa­žia­cich.

Star­tup Wee­kend je glo­bál­nym hnu­tím aktív­nych a začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov, ktorí sa učia základy pre vytvá­ra­nie star­tu­pov a spúš­ťa­nia úspeš­ných pod­ni­kov. Je to naj­väč­šia komu­nita svojho druhu, s viac ako 1800 podu­ja­tiami v 120 kra­ji­nách, len v uply­nu­lom roku 2015. Zahra­ničná licen­cia a pod­pora zaru­čujú medzi­ná­rodný cha­rak­ter podu­ja­tia.

Vždy je to však orga­ni­zo­vané lokál­nymi líd­rami, nech je zaru­čené čo naj­vyš­šie poro­zu­me­nie medzi pub­li­kom a orga­ni­zá­tormi. Na Slo­ven­sku sú kaž­do­ročne orga­ni­zo­vané tri takéto podu­ja­tia, pri­čom Star­tup Wee­kend Košice je jedi­ným na východe Slo­ven­ska. Tento rok sa účast­níci podu­ja­tia opäť stretnú v pries­to­roch Uni­ver­zit­nej kniž­nice Tech­nic­kej uni­ver­zity v Koši­ciach.

robime.it

zdroj fotografie:azu.sk

Oproti vla­ňajšku sme viac než zdvoj­ná­so­bili kapa­citu podu­ja­tia. Okrem plá­no­va­ných 100 účast­ní­kov medzi nás prídu aj skú­sení star­tu­pisti a pod­ni­ka­te­lia, ktorí budú súťa­žia­cich počas víkendu men­to­ro­vať a pomá­hať im. Navyše netreba zabú­dať ani na porot­cov a nás orga­ni­zá­to­rov. Kniž­nica ponúka dosta­tok miesta pre také množ­stvo ľudí.“ hovorí Marek Lav­čák, orga­ni­zá­tor podu­ja­tia.

Na začiatku podu­ja­tia sú pre­zen­to­vané nápady účast­ní­kov, tie naj­zau­jí­ma­vej­šie sa spo­me­dzi nich vyberú. Zvyšní účast­níci okolo nich vytvo­ria tímy a v prie­behu 54 hodín sa budú sna­žiť posu­núť tento nápad z teore­tic­kej roviny čo najb­liž­šie k real-life pro­duktu. Preto sú vítaní ino­vá­tori, deve­lo­peri, mar­ke­téri a každý, kto chce pri­lo­žiť ruku k dielu.

Hipster-new1

zdroj foto­gra­fie: we-are-ad.com

Stan­ley Mácha sa vyjad­ril k téme pla­giá­tor­stva. „Stre­tol som sa s tím, že ľudia nech­celi prísť. Alebo prišli, a čakali len na to, kedy dora­zia men­tori, aby sa s nimi mohli súkromne poroz­prá­vať o svo­jom nápade. Báli sa, že im ho nie­kto ukradne. Je to pre mňa skla­ma­nie. Práve pohľad nezain­te­re­so­va­ných ľudí z davu ukáže, či má nápad šancu. A vďaka spät­nej väzbe sa môže zlep­šo­vať, pivo­to­vať. Vraví sa, že čo dnes vymys­líš, zaj­tra v Číne vyro­bia. Zby­točne budete skla­do­vať svoje pro­jekty v zásuvke.“ Je to cel­kom bežný jav na Slo­ven­sku, ľudia sa boja, že im firmy ukradnú nápad, namiesto toto, aby im pre­do­streli ponuky na spo­lu­prácu.

cover-2-940x400

zdroj foto­gra­fie: eastcubator.sk

Medzi­ná­rodný cha­rak­ter podu­ja­tia zdô­razní aj pozvaný hosť z glo­bál­nej siete Star­tup Wee­kend. Podu­ja­tie bude spre­vá­dzať ako mode­rá­tor. Účast­níci, ktorí neo­vlá­dajú anglič­tinu, sa však nemu­sia obá­vať.

Víken­dový mara­tón sa začne v pia­tok 22.4. o 17:00 regis­trá­ciou. Celý prog­ram vyvr­cholí v nedeľu 24.4. o 14:00 záve­reč­nými pre­zen­tá­ciami pro­jek­tov pred poro­tou a vyhlá­se­ním víťa­zov. Marek Lav­čák hovorí: „V uply­nu­lom roku sa nám ozý­vali ľudia, ktorí sa chceli prísť iba pozrieť. Bolo ich však veľa a tímy by to rušilo. Preto mala verej­nosť prí­stup na podu­ja­tie až počas záve­reč­ných výstu­pov. Navyše sme zabez­pe­čili aj life stream na inter­nete, takže nás mohli sle­do­vať aj z domu. Stačí len sle­do­vať náš web startupweekend.sk.”

StartUp5

zdroj foto­gra­fie: kosice.sk

Z minu­lých roč­ní­kov Star­tup Wee­kendu v rôz­nych mes­tách na Slo­ven­sku vyšlo veľa víťa­zov. Sli.do, Bold­burg, Char­geb­rella, Won­Dare a veľa ďal­ších zre­a­li­zo­vali svoje nápady práve vďaka tomuto eventu. Všetky tieto úspešné pro­jekty sú záru­kou vyso­kej úrovne podu­ja­tia. Marek Lav­čák vidí v orga­ni­zo­vaní tohto podu­ja­tia posla­nie: „Môže sa to zdať ako scif-fi, no aj v Koši­ciach máme via­cero úspeš­ných firiem, ktoré začí­nali na Košic­kom Star­tup Wee­kende. Preto vieme, že to má zmy­sel.

Príď aj ty do Košíc a ukáž čo v tebe je!

zdroj titul­nej foto­gra­fie: azu.sk

Pridať komentár (0)