Kos­ta­rika patrí k naj­ze­len­ším kra­ji­nám sveta. Už viac ako 115 dní vyrába ener­giu len z obno­vi­teľ­ných zdro­jov

Lucia M., interez.sk / 29. augusta 2016 / Eko

Alter­na­tívne a obno­vi­teľné zdroje sú kaž­dým rokom vo svete stále obľú­be­nej­šie a využí­va­nej­šie. Dnes, keď si už (skoro) každý oby­va­teľ tejto pla­néty uve­do­muje obrov­ské následky ľud­skej čin­nosti na pri­ro­dzený chod prí­rody, sú tieto alter­na­tívy často vyhľa­dá­vané.

Rok 2015

Už v roku 2014 bola Kos­ta­rika neví­dane úspešná. Z obno­vi­teľ­ných zdro­jov vtedy vyro­bili až 94% elek­tric­kej ener­gie. Toto číslo je sku­točne obdi­vu­hodné, no zdá sa, že naj­bo­hat­šej kra­jine Stred­nej Ame­riky to nesta­čilo. Kos­ta­rika totiž vyhlá­sila, že do roku 2021 bude od uhlia úplne nezá­vislá. A zdá sa, že sa jej to sku­točne podarí.

kostarika1

99% je pozo­ru­hodné číslo. Pred­stavte si, že by si Kos­ta­riku za vzor zobrali aj ostatné kra­jiny sveta. Svet by bol o toľko čis­tejší, krajší a zelenší a kli­ma­tické zmeny by viac neboli takým stra­šia­kom. Na tomto pre­krás­nom čísle začala kra­jina pra­co­vať hneď od začiatku roka 2015. V marci oble­teli svet zau­jí­mavé správy. Kos­ta­rika dosiahla šnúru 75 dní bez využi­tia bez tepel­ných elek­trární.

kostarika5

Hlav­nou výho­dou Kos­ta­riky je dosta­tok vody, silné dažde a sieť vod­ných elek­trární. Práve vodná ener­ge­tika pokrýva asi 80% pro­duk­cie elek­tric­kej ener­gie v tejto kra­jine. Zvy­šok zastre­šuje solárna, veterná a geoter­málna ener­gia. Silné dažde v prvých mesia­coch roku 2015 veľmi pomohli kra­jine k his­to­ric­kému momentu, 75 dňom bez zapo­je­nia tepel­ných elek­trární. Cel­kovo žila Kos­ta­rika zele­ným živo­tom až 285 dní za rok 2015.

kostarika2

K takýmto výsled­kom je však nutné pozna­me­nať nie­koľko kľú­čo­vých fak­to­rov. Kos­ta­rika ako nemalá kra­jina s nie veľmi veľ­kým počtom oby­va­te­ľov je ide­ál­nym štá­tom na využí­va­nie zele­nej ener­gie. V kra­jine chýba výrobný sek­tor, ktorý požiera ohromné množ­stvá elek­tric­kej ener­gie. Hlavné zdroje príj­mov sú poľ­no­hos­po­dár­stvo a ces­tovný ruch, ktoré nie sú až tak ener­ge­ticky náročné. Obdo­bia sil­ných daž­ďov, geoter­málna ener­gia a prí­rodné pomery sú v tejto kra­jine priam ide­álne na využi­tie. Kos­ta­rika sa chy­tila šance a svoj poten­ciál naplno využila.

Rok 2016

kostarika3

Kos­ta­rika je zele­ným rajom pre kaž­dého milov­níka eko­ló­gie a tohto život­ného štýlu. Už celých 113 dní vyrába táto kra­jina 100% ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov, a to ešte nie je ani zďa­leka na konci. Dni stále pri­bú­dajú. Cie­ľom je “pre­žiť” jeden celý rok bez fosíl­nych palív. So svo­jím 113-dňo­vým rekor­dom je Kos­ta­rika stále bliž­šie a bliž­šie k napl­ne­niu tohto cieľa.

kostarika4

Vďaka jedi­neč­nému pod­ne­biu a terénu je táto kra­jina schopná využí­vať celý rad obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Má roz­siahly riečny sys­tém a tak­tiež obrov­ské daž­ďové pra­lesy. Väč­šina ener­gie teda pochá­dza z vod­ných elek­trární, pri­čom dôle­žitú a kľú­čovú úlohu zohrá­vajú aj solárna ener­gia, veterná ener­gia, bio­masa a geoter­málna ener­gia. Cieľ exis­to­vať bez fosíl­nych palív by sa mal napl­niť v najb­liž­ších pia­tich rokoch. S veľ­kými inves­tí­ciami do geoter­mál­nych ener­ge­tic­kých pro­jek­tov a s pred­po­ve­ďou na ďal­šie výdatné zrážky v najb­liž­ších rokoch je možné, že sa tento cieľ naplní aj oveľa skôr.

13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: inha­bi­tat

Pridať komentár (0)