Kos­ta­rika už viac ako 76 dní fun­guje čisto na obno­vi­teľ­nej ener­gii

Veronika Šagátová / 17. septembra 2016 / Eko

Kos­ta­rika nie je len turis­tami obľú­be­nou kra­ji­nou, ale aj kra­ji­nou, kde náj­deš výborné pod­mienky pre eko­lo­gický život. A Kos­ta­ri­ča­nia to vedia zúžit­ko­vať. V súčas­nosti využí­vajú iba obno­vi­teľné zdroje na výrobu elek­tric­kej ener­gie, čím túto kra­jinu môžeme zara­diť medzi naje­ko­lo­gic­kej­šie kra­jiny svete.

Tento stre­do­ame­rický národ fun­go­val nepretr­žite, čisto na obno­vi­teľ­nej ener­gii naj­me­nej 76 dní. Tento rok už fun­go­val 150 dní len na geoter­mál­nej a hyd­ro­ter­mál­nej ener­gii a minulý rok neuve­ri­teľ­ných 300 dní vyrá­bali elek­trinu bez fosíl­nych palív.

Čo je to obrov­ský úspech, najmä preto, že zmena klímy sa stále zhor­šuje. Keď v roku 1949 roz­ší­rili svoju vojen­skú dik­ta­túru, Kos­ta­rika to využila ako hlavný cieľ a zame­rala sa na eko­lo­gicky udr­ža­teľný roz­voj. Do roku 2021 by chceli byť kra­ji­nou, ktorá neut­ra­li­zuje oxid uhli­čitý.

Za nor­mál­nych okol­ností sa asi 7% z elek­tric­kej ener­gie vyrába z fosíl­nych palív. Vďaka inten­zív­nej­šej daž­ďo­vej sezóne sa Kos­ta­rike darí záso­bo­vať kra­jinu elek­tric­kou ener­giou čisto z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Dažde napl­nili štyri kos­ta­rické veľké vodné elek­trárne tak­mer na maxi­mum. Pre odbe­ra­te­ľov to zna­mená men­šie výdaje.

Ako rela­tívne malá kra­jina majú to šťas­tie, že majú obrov­skú sieť riek, rov­nako ako spod­nej vody. Kos­ta­rika je schopná využiť geomet­rálnu, vodnú aj nie­koľko ďal­ších ener­gií.

Malá, 4,87 mili­ó­nová popu­lá­cia Kos­ta­riky, tiež zna­mená, že množ­stvo ener­gie potreb­nej na posky­to­va­nie ener­gie pre všet­kých je men­šie, ako v iných kra­ji­nách. Ich HDP je tiež rela­tívne nízke a chu­dob­nej­šie národy majú ten­den­ciu pou­ží­vať menej ener­gie ako bohat­šie.

Island — ďaleko bohat­šia, ale oveľa menej zaľud­nená kra­jina, je porov­na­teľná s Kos­ta­ri­kou v pro­du­ko­vaní ener­gie. Kos­ta­rika tak­mer nepot­re­buje žiadne ďal­šie zdroje ener­gie, ako veterné, jad­rové, bio­masu alebo fosilné palivá.

Ostatné, viac zaľud­nené kra­jiny veria, že tiež zní­žia svoju uhlí­kovú stopu. To si vyža­duje zmes obno­vi­teľ­ných zdro­jov a jad­rovú ener­giu, aby ich ener­ge­tické potreby boli spl­nené.

Fak­tom je, že Kos­ta­rika, rov­nako ako Island, nie je kra­ji­nou 100%-tne bez fosíl­neho paliva. Ich dodávky elek­tric­kej ener­gie sú tak­mer sú bez fosíl­neho paliva, ale ich dodávky ener­gie nie sú. To zahŕňa aj iné formy výroby ener­gie, ako je naprí­klad využi­tie dopravy. Kra­jina má ešte jeden milión vozi­diel, ktoré fun­gujú na fosílne palivá, čo zna­mená, že dove­zené zásoby ropy potre­buje viac ako polo­vica oby­va­te­ľov Kos­ta­riky.

Kos­ta­rika od roku 2004 pro­du­kuje 7,8 mili­óna ton z emi­sií oxidu uhli­či­tého ročne. Neďa­leká Bra­zí­lia pro­du­kuje 65-krát viac a USA pro­du­kuje až 713-krát viac ako spo­mí­naná Kos­ta­rika. Čína pro­du­kuje až 1241-krát viac oxidu uhli­či­tého ako Kos­ta­rika.

Cel­kovo sa môžu zdať kos­ta­rické úspe­chy s níz­kym obsa­hom uhlíka malé, ale sú dob­rým prí­kla­dom, kde by pri­ority národa mali byť.

Zdroj článku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: IFLS­cience

Pridať komentár (0)