Kos­ta­ri­ka už viac ako 76 dní fun­gu­je čis­to na obno­vi­teľ­nej ener­gii

Veronika Šagátová / 17. septembra 2016 / Eko

Kos­ta­ri­ka nie je len turis­ta­mi obľú­be­nou kra­ji­nou, ale aj kra­ji­nou, kde náj­deš výbor­né pod­mien­ky pre eko­lo­gic­ký život. A Kos­ta­ri­ča­nia to vedia zúžit­ko­vať. V súčas­nos­ti využí­va­jú iba obno­vi­teľ­né zdro­je na výro­bu elek­tric­kej ener­gie, čím túto kra­ji­nu môže­me zara­diť medzi naje­ko­lo­gic­kej­šie kra­ji­ny sve­te.

Ten­to stre­do­ame­ric­ký národ fun­go­val nepretr­ži­te, čis­to na obno­vi­teľ­nej ener­gii naj­me­nej 76 dní. Ten­to rok už fun­go­val 150 dní len na geoter­mál­nej a hyd­ro­ter­mál­nej ener­gii a minu­lý rok neuve­ri­teľ­ných 300 dní vyrá­ba­li elek­tri­nu bez fosíl­nych palív.

Čo je to obrov­ský úspech, naj­mä pre­to, že zme­na klí­my sa stá­le zhor­šu­je. Keď v roku 1949 roz­ší­ri­li svo­ju vojen­skú dik­ta­tú­ru, Kos­ta­ri­ka to využi­la ako hlav­ný cieľ a zame­ra­la sa na eko­lo­gic­ky udr­ža­teľ­ný roz­voj. Do roku 2021 by chce­li byť kra­ji­nou, kto­rá neut­ra­li­zu­je oxid uhli­či­tý.

Za nor­mál­nych okol­nos­tí sa asi 7% z elek­tric­kej ener­gie vyrá­ba z fosíl­nych palív. Vďa­ka inten­zív­nej­šej daž­ďo­vej sezó­ne sa Kos­ta­ri­ke darí záso­bo­vať kra­ji­nu elek­tric­kou ener­gi­ou čis­to z obno­vi­teľ­ných zdro­jov. Daž­de napl­ni­li šty­ri kos­ta­ric­ké veľ­ké vod­né elek­trár­ne tak­mer na maxi­mum. Pre odbe­ra­te­ľov to zna­me­ná men­šie výda­je.

Ako rela­tív­ne malá kra­ji­na majú to šťas­tie, že majú obrov­skú sieť riek, rov­na­ko ako spod­nej vody. Kos­ta­ri­ka je schop­ná využiť geomet­rál­nu, vod­nú aj nie­koľ­ko ďal­ších ener­gií.

Malá, 4,87 mili­ó­no­vá popu­lá­cia Kos­ta­ri­ky, tiež zna­me­ná, že množ­stvo ener­gie potreb­nej na posky­to­va­nie ener­gie pre všet­kých je men­šie, ako v iných kra­ji­nách. Ich HDP je tiež rela­tív­ne níz­ke a chu­dob­nej­šie náro­dy majú ten­den­ciu pou­ží­vať menej ener­gie ako bohat­šie.

Island — ďale­ko bohat­šia, ale ove­ľa menej zaľud­ne­ná kra­ji­na, je porov­na­teľ­ná s Kos­ta­ri­kou v pro­du­ko­va­ní ener­gie. Kos­ta­ri­ka tak­mer nepot­re­bu­je žiad­ne ďal­šie zdro­je ener­gie, ako veter­né, jad­ro­vé, bio­ma­su ale­bo fosil­né pali­vá.

Ostat­né, viac zaľud­ne­né kra­ji­ny veria, že tiež zní­žia svo­ju uhlí­ko­vú sto­pu. To si vyža­du­je zmes obno­vi­teľ­ných zdro­jov a jad­ro­vú ener­giu, aby ich ener­ge­tic­ké potre­by boli spl­ne­né.

Fak­tom je, že Kos­ta­ri­ka, rov­na­ko ako Island, nie je kra­ji­nou 100%-tne bez fosíl­ne­ho pali­va. Ich dodáv­ky elek­tric­kej ener­gie sú tak­mer sú bez fosíl­ne­ho pali­va, ale ich dodáv­ky ener­gie nie sú. To zahŕňa aj iné for­my výro­by ener­gie, ako je naprí­klad využi­tie dopra­vy. Kra­ji­na má ešte jeden mili­ón vozi­diel, kto­ré fun­gu­jú na fosíl­ne pali­vá, čo zna­me­ná, že dove­ze­né záso­by ropy potre­bu­je viac ako polo­vi­ca oby­va­te­ľov Kos­ta­ri­ky.

Kos­ta­ri­ka od roku 2004 pro­du­ku­je 7,8 mili­ó­na ton z emi­sií oxi­du uhli­či­té­ho roč­ne. Neďa­le­ká Bra­zí­lia pro­du­ku­je 65-krát viac a USA pro­du­ku­je až 713-krát viac ako spo­mí­na­ná Kos­ta­ri­ka. Čína pro­du­ku­je až 1241-krát viac oxi­du uhli­či­té­ho ako Kos­ta­ri­ka.

Cel­ko­vo sa môžu zdať kos­ta­ric­ké úspe­chy s níz­kym obsa­hom uhlí­ka malé, ale sú dob­rým prí­kla­dom, kde by pri­ori­ty náro­da mali byť.

Zdroj člán­ku, zdroj foto­gra­fií a zdroj titul­nej foto­gra­fie: IFLS­cien­ce

Pridať komentár (0)