KPMG: Máme na to!

RIchard Bednár / 10. marec 2014 / Tools a produktivita

Pora­den­ská spo­loč­nosť KPMG pred­ne­dáv­nom pub­li­ko­vala pries­kum, ktorý ana­ly­zuje trh slo­ven­ských star­tu­pov. Usku­toč­nil sa v mesia­coch jún-júl 2013 a ana­ly­zo­val ino­va­tívne pod­niky (IDE – Inno­va­tion Dri­ven Enti­ties). Tak sa poďme pozrieť, ako pries­kum dopa­dol.

Slo­váci sú ambi­ci­ózni – až 50% z nás si myslí, že by doká­zalo pod­ni­kať a 16% to plá­nuje naozaj skú­siť. Na chvíľu ma z tejto infor­má­cie zamra­zilo. Sku­točne polo­vica má na to pod­ni­kať? Keď sa svo­jich štu­den­tov spý­tam (vyuču­jem štu­den­tov štvr­tého roč­níka na fakulte manaž­mentu), koľkí z nich si plá­nujú zalo­žiť firmu, z dvad­sia­tich zdvihnú ruku dvaja až traja (10 – 15%). Zvy­šok túži po tep­lej sto­ličke, káve, obede a plate. Hlavne po tom sta­bil­nom plate. Vďaka aj za tých dvoch-troch. Majú moje veľké sym­pa­tie, že túžia sami niečo vytvo­riť. Hádam sa im to podarí.

Ako je to s pod­po­rou štátu? Tak­mer 90% vlád­nych agen­túr vie, že star­tupy by zjavne pomohli eko­no­mic­kému rastu a ich pod­pora má zmy­sel. 78% týchto orga­ni­zá­cií podľa vlast­ných slov aj reálne mla­dým pod­ni­ka­te­ľom pomohlo. Ak je to takto, radosť začat pod­ni­kať. 

Z novo­za­lo­že­ných star­tu­pov už 37% vytvára príjmy (69% do 50 tis. eur, 23% viac ako 50 tis. a až 8% vytvo­rilo tržby vyš­šie ako pol mili­óna eur). Gra­tu­lu­jem! Zvyšné nedo­siahli žia­den prí­jem. Väč­šina kvôli tomu, že ich pro­dukt ešte nie je pri­pra­vený, na pre­daji sa len pra­cuje alebo jed­no­du­cho nie sú vo fáze gene­ro­va­nia príjmu.

Iba tre­tine star­tu­pov sa poda­rilo zís­kať externé finančné zdroje. Vo väč­šine to bolo 0 – 50 tis. eur, 29% sa môže pochvá­liť sumou 100 – 500 tis. eur a až 7% zís­kalo viac ako pol mili­óna eur. Tí, čo nezís­kali zdroje tvr­dia, že nemali záu­jem (10%), nie sú ešte pri­pra­vení pre inves­tora (40%) alebo sú v pro­cese zís­ka­va­nia (30%). Bez­ús­pešne dopadla pätina opý­ta­ných.

zdroj: https://s3-us-west-1.amazonaws.com/odesk-blog/uploads/2013/10/show-me-money.jpg

Zau­jí­ma­vým čís­lom je 75. Až toľko per­cent zo star­tu­pis­tov sa dostalo za hra­nice Slo­ven­ska. Naj­čas­tej­šie expan­do­vali do Stred­nej a Východ­nej Európy (50%), Západ­nej Európy (45%) a Sever­nej Ame­riky (41%). Ide o cel­kom logické čísla vzhľa­dom na náš malý trh a otvo­rené hos­po­dár­stvo. Je skvelé pre­zen­to­vať Slo­ven­sko v zahra­ničí, ako to robí naprí­klad Sygic, Piano Media alebo Eset. Možno sa star­tu­po­va­nie stane národ­ným špor­tom (pred­behne hokej?).

A čo nás pri zakla­daní star­tu­pov inšpi­ruje? V prvom rade je to Google a Elon Musk. Ten však v rámci celo­sve­to­vého pries­kumu spo­loč­nosti KPMG zís­kal len 4% hla­sov. Hold, máme väčší pre­hľad, ako sa zdá.

V akých oblas­tiach naj­čas­tej­šie star­tu­pu­jeme? Náš štan­dardný biz­nis je soft­vé­rová služba, vytvo­rená pre Strednú a Východnú Európu. Tá je úspešná vďaka kva­lit­nému, vysoko moti­vo­va­nému tímu, ktorý je mul­ti­nin­gválny. Slo­ven­ský star­tu­pista je invol­vo­vaný v 2 – 3 pro­jek­toch, má dobrý prí­stup k ľudom, vie rýchlo vytvo­riť kva­litný tím a túži po lep­šom prí­stupe k súkrom­nému alebo rizi­ko­vému kapi­tálu. Spo­ločný záu­jem firiem a star­tu­pov vzniká najmä v odvetví elek­tro­nic­kého naku­po­va­nia a pla­te­nia (64%), soft­véru (55%), soft­vé­ro­vých slu­žieb, mobil­ných apli­ká­cií a finanč­ných slu­žieb.

A čo sa deje s našimi star­tupmi po ich spus­tení? 77% zostane v rukách zakla­da­te­ľov (sme rarita, keďže v USA to je 45% a celo­sve­tovo 54%), 14% ide do akvi­zí­cie a 9% zostáva pre dobro ľud­stva (viď IPO pro­jekty). Zna­mená to jediné – veríme vlast­ným pro­jek­tom. Alebo sa ich nevieme vzdať? Alebo ich nikto nechce? O tom už pries­kum neho­vorí.

A pár šta­tis­tík, ktoré vznikli vďaka Spot.sk. Od jeho otvo­re­nia do mája 2012 sa v tomto pries­tore usku­toč­nilo 334 podu­jatí, ktoré nav­ští­vilo 3 900 účast­ní­kov. Tí vypili 20 500 káv a zahrali 1 600 kal­če­to­vých zápa­sov. Prí­jem­ným prek­va­pe­ním je účasť žien – 38%. KPMG sa v rámci pries­kumu pýtala aj StartupAwards.sk – v roku 2011 bolo vyfun­drai­so­va­ných 400 000 eur, v roku 2012 to bolo viac než 3,5 mili­óna eur. V roku 2011 naši star­tu­pisti nav­ští­vili len Sili­con Val­ley, o rok neskôr to bolo aj San Fran­cisco, Rio de Jane­iro, Lon­dýn, San Diego, New York a Aus­tin. Star­tu­pový eko­sys­tém sa výrazne zlep­šuje.

A čo nás čaká podľa KPMG v roku 2014? Lep­šia spo­lu­práca so záuj­mo­vými sku­pi­nami, väč­šia nie­len finančná, ale hlavne men­to­rin­gová pod­pora firiem, pod­pora pri­vát­neho sek­tora, uni­ver­zít a vlády, roz­voj slo­ven­ského cro­wd­fun­dingu (ide­ass­tar­ter) a pod­pora zo zahra­ni­čia. Uvi­díme. Kaž­do­pádne – je sa na čo tešiť.

zdroj: KPMG Start-Up Sur­vey 2013

Pridať komentár (0)