V kra­bici iPhonu 7 Plus budú naozaj bez­drô­tové slú­chadlá

Daška Vanková, thinkapple.sk / 4. septembra 2016 / Tech a inovácie

Okolo iPhonu 7 sa teraz točí celý svet Apple. Vychá­dza o 4 dni, no už sa na inter­nete obja­vili foto­gra­fie kra­bice, z kto­rých sme sa dozve­deli veľmi zau­jí­mavú infor­má­ciu.

Na kra­bici od iPhonu 7 Plus sa nachá­dza názov Air­Pods, čo zna­mená, že predsa budú k smart­fónu pri­ba­lené bez­drô­tové slú­chadlá. Spo­mí­nané fotky sa obja­vili na stránke App­le­In­si­der. Fotky s detail­ným zábe­rom na zadnú časť kra­bice, kde je nale­pený papier s infor­má­ciami o tele­fóne, im poslal ano­nym. Popis je uve­dený v anglic­kom a maďar­skom jazyku.

Zdroj: appleinsider.com

Okrem bez­drô­to­vých Air­Pods slú­cha­diel sa v balení nachá­dza, samoz­rejme, USB Light­ning kábeladap­tér na nabí­ja­nie. Avšak nevieme, či bez­drô­tové slú­chadlá budú pri­ba­lené iba k väč­ším mode­lom iPho­nov alebo či ich dosta­neme aj k men­šiemu iPhonu 7. To budeme vedieť už v stredu — 7. sep­tem­bra 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: app­le­in­si­der

Pridať komentár (0)