Kra­jina, ktorú sa roz­hodne oplatí nav­ští­viť

Martina Rypáková / 19. október 2016 / Zaujímavosti

Kra­jina s úžas­nou his­tó­riou, kra­jina kadid­lov­ní­kov, kra­jina tisí­cov hôr a pláží s bie­lym pies­kom, kra­jina s tre­ťou naj­sil­nej­šou menou na svete, kra­jina usmia­tych a milých ľudí. Uhád­neš, ktorá to je? 

Slo­ven­sko je krásna kra­jina, o tom niet žiad­nych pochýb. A som hrdá Slo­venka. Dote­raz som však nespoz­nala nikoho, kto by nerád ces­to­val. Okrem mojej babičky. Tá sa ma vždy spýta: Na čo zas nie­kam ideš? A ja jej vždy trpez­livo a s poko­rou odpo­viem: Idem si pre nové zážitky a inšpi­rá­ciu. Tak ako ma ovplyv­ňuje každý jeden člo­vek v mojom živote, moje obzory roz­ši­ruje kul­túra kaž­dej jed­nej kra­jiny, ktorú nav­ští­vim. O veľ­kej inšpi­rá­cii bol aj môj posledný trip.

img_3150

Omán. Kra­jina, ktorá sa otvo­rila svetu len pred nie­koľ­kými rokmi. Kra­jina, ktorá má však bohatú his­tó­riu a v sve­to­vej eko­no­mike neza­stu­pi­teľné miesto, a to aj napriek tomu, že má len 3,7 mil. oby­va­te­ľov.
img_3430

Prečo bol Omán lás­kou na prvé vystú­pe­nie z lie­tadla, a prečo by si sa mal pokú­siť o osobnú skú­se­nosť?

Omán je arab­ská kra­jina situ­ovaná v Perz­skom zálive, nábo­žen­stvom je iba­dí­jov­ský islam. Tento druh je v mno­hých zna­koch odlišný od tra­dič­ného sun­nit­ského či šíit­skeho vní­ma­nia. Pre­ja­vuje sa to nie­len v poli­tike, ale aj v samot­nej kul­túre. Oby­va­te­lia Ománu sú neuve­ri­teľne milí, stále usmiati a veľmi otvo­rení. Radi sa s teboui pode­lia o akú­koľ­vek infor­má­ciu o ich kra­jine, kul­túre či rodin­nom živote.

img_3457

Ústa do korán som mala najmä keď roz­prá­vali o sul­tá­novi. Takú úctu, akú všetci pre­ja­vujú tomuto panov­ní­kovi je neví­daná.
Mys­lím si, že ak by som to mala porov­nať s poli­tic­kou scé­nou na Slo­ven­sku, je to akoby som porovnávala…Supermana…so Scra­tom. Qaboos bin Said al Said vládne v kra­jine od roku 1970. V tomto roku zvr­hol svojho otca. V prie­behu 40 rokov zvý­šil významne úro­veň vzde­la­nia. Samotní Omán­ča­nia hovo­ria s úsme­vom, že na kaž­dom kroku náj­deš školu a ťavu. :)

img_3438

A áno ťavy. Neod­mys­li­teľná súčasť kul­túry Ománu. Divé ťavy, kto­rým dávate pred­nosť, lebo sa práve roz­hodli vyme­niť pašienky za cestu. Pri­pá­jam auten­tické video „ori­gi­nál­neho muža z hôr“, ktorý so zápa­lom vysvet­ľuje, že nie ropa je dôle­žitá, ale ťavy. Ropa sa minie, ale ťavy sú istota. Svo­jim pre­ja­vom žiada všet­kých turis­tov, aby mu teda už nedá­vali nevhodné otázky typu: „tak kde ukrý­vate tú ropu?“

Nesmiem ešte zabud­núť na dôle­žitú infor­má­ciu. V Ománe nepla­tíš dane. Ale sys­tém nikto nezne­užíva. Sú nesku­točne jed­notní, nie­len čo sa týka názoru na sul­tána, ale aj súdr­žní. Spo­loč­nosť sa delí na „trupms“, t.j. rodinné zosku­pe­nia. Každé takéto zosku­pe­nie má vole­ného zod­po­ved­ného, ktorý má pod sebou ešte ďal­ších.

img_3464

Zdra­vot­níc­tvo v Ománe zatiaľ nie je na tom tak dobre, mnohí sa cho­dia lie­čiť do Európy, najmä do Rakúska a Nemecka (aj samotný sul­tán tam už lieta 8 rokov). Pokiaľ teda naprí­klad nastane situ­ácia, že nie­kto z trump ocho­rie, zvolá sa porada, zistí sa koľko finanč­ných pros­tried­kov je na liečbu potreb­ných, urobí sa krátky pre­po­čet a do 2 – 3 dní je celá suma vyzbie­raná. Peniažky sa zdie­ľajú v spo­loč­nosti aj pri iných život­ných uda­los­tiach, ako je pod­pora vzde­la­nia v zahra­ničí, svadba, poh­reb, prí­rodná kata­strofa a tak ďalej.

img_3455

Výni­močná je aj fauna a flóra…

Úplne ma dostala kom­bi­ná­cia zele­ných hôr a pláží s bie­lym pies­kom, na kto­rých si úplne sám. A najmä ten bož­ský pokoj. Všade. A vedel si, že exis­tujú kadid­lov­níky? Kadid­lov­ník, je strom, kto­rého živica je veľmi vzácna. Hovorí sa jej aj biele zlato. Áno, ak si si pred­sta­vil špe­ci­fickú vôňu kadidla v kos­tole, máš pravdu.

img_3398

Ale kadidlo sa využíva pri výrobe najd­rah­ších par­fu­mov na svete. Mestu Sala­lah sa dokonca hovorí mekka par­fu­mov. Cesta kadidla je zapí­saná do kul­túr­neho dedič­stva Ománu. A práve medzi mes­tom Sala­lah a Jemen­skými hra­ni­cami je miesto, kde ich ras­tie viac ako 5000.

Ako Tif­fany stále zdôraňuje…watch the detail.
img_3481
Omán­ča­nia si dali pove­dať. V hote­lo­vých izbách náj­deš na fľaš­kách s vodou nápisy: „Prij­mite túto vodu s kom­pli­men­tom od nás“. Pri pamiat­kach zas slo­gan, kto­rým by som to ukon­čila, pre­tože u mňa dosia­hol Jedi mas­ter level mar­ke­tingu vôbec…

Beauty has an add­ress – Oman.

img_3450

zdroj foto­gra­fií: archív Mar­tina Rypá­ková

Pridať komentár (0)