Kreatívci v Čechách prerobili starý cukrovar na škôlku – jej priestory teraz vyzerajú úchvatne

  • Materská škola v areáli bývalého cukrovaru vznikla na základe požiadavky o rýchle rozšírenie kapacity škôlok v meste. Realizácia modulárnej stavby trvala iba 10 dní. Rýchlo sa rozrastajúca lokalita tak získala 120 nových miest, pričom koncept umožňuje pridávanie modulov a rozširovanie kapacity do budúcnosti. V Úvaloch sa má stavať aj škola, ktorej návrh vznikol na základe architektonickej súťaže v tomto roku.
cmsSiteBoxPhoto_21405-15019
  • Materská škola v areáli bývalého cukrovaru vznikla na základe požiadavky o rýchle rozšírenie kapacity škôlok v meste. Realizácia modulárnej stavby trvala iba 10 dní. Rýchlo sa rozrastajúca lokalita tak získala 120 nových miest, pričom koncept umožňuje pridávanie modulov a rozširovanie kapacity do budúcnosti. V Úvaloch sa má stavať aj škola, ktorej návrh vznikol na základe architektonickej súťaže v tomto roku.

Správa z českého mesta Úvaly:  Město Úvaly se nachází východně od Prahy směrem na Český Brod v členitém terénu v sousedství lesa Vidrholec na severozápadě a Škvorecké obory na jihozápadě. Přestože převážná část výstavby je situována na sever, západ a jih, centrem města zůstává náměstí Arnošta z Pardubic (dříve M. Majerové), nacházející se směrem východním, v podstatě na kraji města u lesa Vinice. Město je rozděleno jednak velmi frekventovanou železniční tratí Praha – Olomouc mezi jihovýchod a severozápad a jednak silnicí I. třídy (kolínská) mezi východ a západ. Pomyslnou osu města tvoří ulice Pražská, která následně přechází v ulici Husovu a náměstí Arnošta z Pardubic.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

Řešené území se nachází ve východní části města – rohový pozemek svíraný ulicemi Bulharská a Rumunská. Pozemek navazuje na transformované území bývalého cukrovaru. V této části se nachází převážně nevyužívané průmyslové objekty (snaha města o znovuvyužití této lokality) a ze západu navazují rodinné domy se zahradami. Pozemek je rovinný. Celková plocha území je 4 300 m2, pozemek má trojúhelníkový tvar – dvě strany jsou lemovány místními komunikacemi, severní pak především pěší trasou s občasným automobilovým provozem.

Výrazně podlouhlý objekt je umístěn spíše v severní části pozemku s atrii orientovanými k jihu. Přístup do jednotlivých oddělení je umožněn přes atrium a část společné zahrady buď z ulice Bulharská, nebo Rumunská. Zásobování kuchyně je zajištěno z ulice Bulharská. Objekt nové mateřské školky je uvažován s rozdělením na možné etapy stavby – doplnění o další 2 oddělení. Každá třída má svůj vlastní vstup, zázemí je částečně společné vždy pro dva sousední bloky. Nosnou myšlenkou návrhu jsou atria, která poskytují polouzavřený prostor pro každou jednotlivou třídu. Zde se mohou děti z jedné třídy volně pod dozorem učitelky pohybovat ve své „komunitě“ – rozšíření vnitřního prostoru třídy směrem ven. Z atrií pak mají děti přístup přímo na společnou zahradu, která je orientována do jižní části pozemku.

Ideou řešení bylo vytvoření přízemní bezbariérové stavby, zapadající do okolního prostředí s objekty individuálního bydlení, členící pozemek na jednotlivá prostranství, propojující interiér stavby s exteriérem přírodního prostředí, umožňující volný pohyb dětí. Základní myšlenkou bylo vytvoření přehledného a vysoce variabilní prostorového konceptu jednotlivých bloků s dětskými třídami, které je možno seskupovat do etapových celků, které jsou schopné fungovat samostatně, a ke kterým je možné připojit blok společné kuchyně.

Koncept stavby se opírá o kompozici vzájemně posunutých pravidelných geometrických bloků, prořezány atrii a střešními světlíky, reprezentujících jednotlivé funkční celky stavby. Jednotlivé hmoty objektu respektují pomyslnou severní linii uliční čáry, jižním směrem se kompozice rozvíjí do prostorů s atriovým charakterem.  Hmoty jsou vzájemně posunuty tak, aby poskytovaly ideální provozní podmínky pro jednotlivé třídy a také respektovaly okolní zástavbu.

Novostavba ve svém největším uspořádání má celkové půdorysné rozměry cca 60 x 48m – stavba je orientována atrii a hernami dětí směrem k jihu, ke komunikaci Rumunská. Jediné nadzemní podlaží má výšku 3,5m. Střecha je navržena jako plochá. Každé oddělení má svůj vlastní vstup z jižní pěší komunikace – skrz atrium do zádveří a dále do průchozí šatny. Z té je již přístupná umývárna a také prostorná herna se skladem na lehátka a další vybavení. Herna je společná s ložnicí, tomu odpovídá i její velikost cca 100 m2. V interiéru jsou rozmístěny kromě stolků s židlemi také lehké boxy na hračky, které se dají skládat do různých objemů, je možné na nich i sedět. Jedno oddělení je dimenzováno pro 24 dětí. Dále je v každém oddělení šatna s koupelnou pro zaměstnance, přístupná ze severu, stejně jako ostatní technické zázemí. Pro dvě sousední oddělení společně je v severní části dispozice umístěna výdejna obědů a svačin, ředitelna a technická místnost. Objekt kuchyně je připojen jako samostatná poslední etapa, je zde zázemí pro zaměstnance, vlastní technická místnost, všechny potřebné sklady a přípravny a samozřejmě varna. Odtud je ve várnicích převáženo jídlo do výše zmíněných výdejen. Zásobování kuchyně je prováděno po zpevněné cestě z ulice Bulharská. Vstupy na zahradu jsou řešeny z atrií jednotlivých oddělení. Parkovací stání jsou řešena jako kolmá, v návaznosti na vstupy do objektu.

Vzhledem k nerovnoměrnému demografickému vývoji je nutné uvažovat i o jiném využití objektů v době, kdy se do MŠ nebude hlásit tolik dětí. Jednotlivá oddělení MŠ je možno přizpůsobit novému využití komerčního i nekomerčního charakteru. Možnost i využití jako denní stacionář pro důchodce, zájmové kroužky pro větší děti nebo pořádání kulturních akcí.

Rezopohľad a pohľady

Objekt ve své plné velikosti se skládá ze 4 stejných sekcí (půdorysný tvar vykousnutého obdélníku s atriem o celkových rozměrech cca 21 x 12m) a obdélné kuchyně o rozměrech cca 10 x10m. Atria jsou vždy ze dvou stran chráněna samotnou hmotou domu, ze zbývajících jsou pak opticky oddělena od okolí transparentním přístřeškem. Je zde umístěn i venkovní sklad z barevného plechu (pro každé oddělení jiná barva, označení oddělení). Budova je zastřešená plochou střechou s minimální atikou. Ve střeše jsou prořezány čtvercové světlíky, které prosvětlují interiér dál do hloubky.

Fasáda obvodových stěn je tvořena vystupujícími dřevěnými lamelami různých barev. Barvy jsou rozděleny dle oddělení. Barvy usnadní dětem orientaci a zpříjemní jejich prostředí. Fasádu dále tvoří prosklené plochy, orientované do zahrady, které jsou stíněné exteriérovými textilními stínidly. Výše zmíněné prvky fasády objektu dále lemují čistě bílé plochy. Atria jsou částečně ohraničená střešními pergolami, hrací plochy v atriích jsou zpevněny a s odolným dřevěným povrchem. Na severní straně objektu vede po obvodu bloků komunikace pro obsluhu jednotlivých zázemí tříd a pro dovážku jídel z kuchyně. Cesta je zastřešena transparentním přístřeškem. Materiály pro vnitřní prostor: podlahy v pobytových prostorách jsou vinylové, sklady, zázemí, hygienické prostory budou opatřeny cementovou stěrkou. Oplocení pozemku je transparentní, doplněné popínavou zelení.

zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech