Kre­a­tívci v Čechách pre­ro­bili starý cuk­ro­var na škôlku – jej pries­tory teraz vyze­rajú úchvatne

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: doc. Ing. arch. Petr Šikola, PhD., Ing. arch. Jan Černoch, Ing. arch. Tereza Lemperová, v spolupráci s: Iveta Mandíková, Jan Pustějovský, Štěpán Lajda, Hana Klapalová, Jan Fiedler / 28. júla 2016 / Zaujímavosti

Mater­ská škola v are­áli býva­lého cuk­ro­varu vznikla na základe požia­davky o rýchle roz­ší­re­nie kapa­city škô­lok v meste. Rea­li­zá­cia modu­lár­nej stavby trvala iba 10 dní. Rýchlo sa roz­ras­ta­júca loka­lita tak zís­kala 120 nových miest, pri­čom kon­cept umož­ňuje pri­dá­va­nie modu­lov a roz­ši­ro­va­nie kapa­city do budúc­nosti. V Úva­loch sa má sta­vať aj škola, kto­rej návrh vzni­kol na základe archi­tek­to­nic­kej súťaže v tomto roku.

Správa z čes­kého mesta Úvaly: Město Úvaly se nachází východně od Prahy směrem na Český Brod v čle­ni­tém terénu v sou­sed­ství lesa Vidr­ho­lec na seve­ro­zá­padě a Škvo­recké obory na jiho­zá­padě. Přes­tože pře­vážná část výstavby je situ­ována na sever, západ a jih, cen­trem města zůs­tává náměstí Arnošta z Par­du­bic (dříve M. Maje­rové), nachá­ze­jící se směrem východ­ním, v pod­statě na kraji města u lesa Vinice. Město je roz­děleno jed­nak velmi frek­ven­to­va­nou želez­niční tratí Praha — Olo­mouc mezi jiho­vý­chod a seve­ro­zá­pad a jed­nak sil­nicí I. třídy (kolín­ská) mezi východ a západ. Pomy­sl­nou osu města tvoří ulice Praž­ská, která následně pře­chází v ulici Husovu a náměstí Arnošta z Par­du­bic.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Řešené území se nachází ve východní části města — rohový poze­mek sví­raný uli­cemi Bul­har­ská a Rumun­ská. Poze­mek nava­zuje na trans­for­mo­vané území býva­lého cuk­ro­varu. V této části se nachází pře­vážně nevy­uží­vané průmys­lové objekty (snaha města o zno­vu­vy­užití této loka­lity) a ze západu nava­zují rodinné domy se zahra­dami. Poze­mek je rovinný. Cel­ková plo­cha území je 4 300 m2, poze­mek má tro­j­ú­hel­ní­kový tvar — dvě strany jsou lemo­vány míst­ními komu­ni­ka­cemi, severní pak pře­dev­ším pěší tra­sou s občas­ným auto­mo­bi­lo­vým pro­vo­zem.

Výrazně pod­louhlý objekt je umís­těn spíše v severní části pozemku s atrii orien­to­va­nými k jihu. Pří­stup do jed­not­li­vých oddělení je umož­něn přes atrium a část spo­lečné zahrady buď z ulice Bul­har­ská, nebo Rumun­ská. Záso­bo­vání kuchyně je zajiš­těno z ulice Bul­har­ská. Objekt nové mate­řské školky je uva­žo­ván s roz­děle­ním na možné etapy stavby – dopl­nění o další 2 oddělení. Každá třída má svůj vlastní vstup, zázemí je čás­tečně spo­lečné vždy pro dva sou­sední bloky. Nos­nou myš­len­kou návrhu jsou atria, která posky­tují polo­uza­vřený pros­tor pro kaž­dou jed­not­li­vou třídu. Zde se mohou děti z jedné třídy volně pod dozo­rem uči­telky pohy­bo­vat ve své „komu­nitě“ — roz­ší­ření vni­třního pros­toru třídy směrem ven. Z atrií pak mají děti pří­stup přímo na spo­leč­nou zahradu, která je orien­to­vána do jižní části pozemku.

Ideou řešení bylo vytvo­ření pří­zemní bez­ba­ri­é­rové stavby, zapa­da­jící do okol­ního pros­tředí s objekty indi­vi­du­ál­ního byd­lení, čle­nící poze­mek na jed­not­livá pro­s­trans­tví, pro­po­ju­jící inte­riér stavby s exte­ri­é­rem pří­rod­ního pros­tředí, umož­ňu­jící volný pohyb dětí. Základní myš­len­kou bylo vytvo­ření přeh­led­ného a vysoce varia­bilní pros­to­ro­vého kon­ceptu jed­not­li­vých bloků s dět­skými tří­dami, které je možno ses­ku­po­vat do eta­po­vých celků, které jsou schopné fun­go­vat samos­tatně, a ke kte­rým je možné při­po­jit blok spo­lečné kuchyně.

Kon­cept stavby se opírá o kom­po­zici vzá­jemně posu­nu­tých pra­vi­del­ných geomet­ric­kých bloků, pro­ře­zány atrii a střeš­ními svět­líky, repre­zen­tu­jí­cích jed­not­livé funkční celky stavby. Jed­not­livé hmoty objektu res­pek­tují pomy­sl­nou severní linii uliční čáry, již­ním směrem se kom­po­zice roz­víjí do pros­torů s atri­ovým cha­rak­te­rem. Hmoty jsou vzá­jemně posu­nuty tak, aby posky­to­valy ide­ální pro­vozní pod­mínky pro jed­not­livé třídy a také res­pek­to­valy okolní zástavbu.

Novo­stavba ve svém nej­vět­ším uspo­řá­dání má cel­kové půdo­rysné roz­měry cca 60 x 48m — stavba je orien­to­vána atrii a her­nami dětí směrem k jihu, ke komu­ni­kaci Rumun­ská. Jediné nadzemní pod­laží má výšku 3,5m. Stře­cha je navržena jako plo­chá. Každé oddělení má svůj vlastní vstup z jižní pěší komu­ni­kace — skrz atrium do zád­veří a dále do průchozí šatny. Z té je již pří­stupná umý­várna a také pros­torná herna se skla­dem na lehátka a další vyba­vení. Herna je spo­lečná s lož­nicí, tomu odpo­vídá i její veli­kost cca 100 m2. V inte­ri­éru jsou roz­mís­těny kromě stolků s žid­lemi také lehké boxy na hračky, které se dají sklá­dat do růz­ných objemů, je možné na nich i sedět. Jedno oddělení je dimen­zo­váno pro 24 dětí. Dále je v kaž­dém oddělení šatna s kou­pel­nou pro zaměst­nance, pří­stupná ze severu, stejně jako ostatní tech­nické zázemí. Pro dvě sou­sední oddělení spo­lečně je v severní části dis­po­zice umís­těna výdejna obědů a sva­čin, ředi­telna a tech­nická míst­nost. Objekt kuchyně je při­po­jen jako samos­tatná poslední etapa, je zde zázemí pro zaměst­nance, vlastní tech­nická míst­nost, všechny potřebné sklady a příp­ravny a samo­zřejmě varna. Odtud je ve vár­ni­cích pře­vá­ženo jídlo do výše zmí­něných výde­jen. Záso­bo­vání kuchyně je pro­vá­děno po zpev­něné cestě z ulice Bul­har­ská. Vstupy na zahradu jsou řešeny z atrií jed­not­li­vých oddělení. Par­ko­vací stání jsou řešena jako kolmá, v návaz­nosti na vstupy do objektu.

Vzhle­dem k nerov­no­měr­nému demo­gra­fic­kému vývoji je nutné uva­žo­vat i o jiném využití objektů v době, kdy se do MŠ nebude hlá­sit tolik dětí. Jed­not­livá oddělení MŠ je možno přiz­půso­bit novému využití komerč­ního i neko­merč­ního cha­rak­teru. Mož­nost i využití jako denní sta­ci­onář pro důchodce, záj­mové kroužky pro větší děti nebo pořá­dání kul­tur­ních akcí.

Rezopohľad a pohľady

Objekt ve své plné veli­kosti se skládá ze 4 stej­ných sekcí (půdo­rysný tvar vykous­nu­tého obdél­níku s atriem o cel­ko­vých roz­měrech cca 21 x 12m) a obdélné kuchyně o roz­měrech cca 10 x10m. Atria jsou vždy ze dvou stran chrá­něna samot­nou hmo­tou domu, ze zbý­va­jí­cích jsou pak opticky oddělena od okolí trans­pa­ren­tním přís­třeš­kem. Je zde umís­těn i ven­kovní sklad z barev­ného ple­chu (pro každé oddělení jiná barva, ozna­čení oddělení). Budova je zastře­šená plo­chou stře­chou s mini­mální ati­kou. Ve střeše jsou pro­ře­zány čtver­cové svět­líky, které pros­vět­lují inte­riér dál do hloubky.

Fasáda obvo­do­vých stěn je tvo­řena vystu­pu­jí­cími dře­věnými lame­lami růz­ných barev. Barvy jsou roz­děleny dle oddělení. Barvy usnadní dětem orien­taci a zpří­jemní jejich pros­tředí. Fasádu dále tvoří prosk­lené plo­chy, orien­to­vané do zahrady, které jsou stí­něné exte­ri­é­ro­vými tex­til­ními stí­nidly. Výše zmí­něné prvky fasády objektu dále lemují čistě bílé plo­chy. Atria jsou čás­tečně ohra­ni­čená střeš­ními per­go­lami, hrací plo­chy v atri­ích jsou zpev­něny a s odol­ným dře­věným povr­chem. Na severní straně objektu vede po obvodu bloků komu­ni­kace pro obsluhu jed­not­li­vých zázemí tříd a pro dovážku jídel z kuchyně. Cesta je zastře­šena trans­pa­ren­tním přís­třeš­kem. Mate­riály pro vni­třní pros­tor: pod­lahy v poby­to­vých pros­to­rách jsou viny­lové, sklady, zázemí, hygie­nické pros­tory budou opa­třeny cemen­to­vou stěr­kou. Oplo­cení pozemku je trans­pa­rentní, dopl­něné popí­na­vou zelení.

zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)