Kre­a­tívne rie­šene, ako si spra­viť “poria­dok” na scho­doch

Lukáš Gašparík jr. / 25. júna 2015 / Tools a produktivita

Pred­stav si situ­áciu, že sa ponáh­ľaš a zrazu sú pred tebou schody plné ľudí. Jedni krá­čajú, druhí počas nich cha­tujú a ďalší sa na nich roz­prá­vajú. Tento veľký prob­lém sa jedna z ame­ric­kých uni­ver­zít roz­hodla vyrie­šiť po svo­jom.

Určite poznáš aj ty ten prob­lém, keď v škole zazvoní alebo skončí pred­náška a zrazu sa všetci nahrnú na schody s cie­ľom utiecť už konečne zo školy. Schody sú úzke a ľudí je veľa, večný prob­lém. Nie­ktorí z nich ešte pop­ri­tom cha­tujú a krá­čajú si ako keby mali na tie schody celý deň. Mnoho krát sa teda stáva, že ľudia na scho­doch do seba nará­žajú, čím vzniká nebez­pe­čen­stvo pádu zo scho­dov. Čo sa s tým však dá spra­viť? Zaká­zať cha­to­va­nie na scho­doch alebo nebo­daj zru­šiť schody a za viesť všade výťahy? Nie!

Ria­di­teľ ame­ric­kej Uni­ver­sity of Utah pri­šiel roz­hodne s lep­ším a kre­a­tív­nym rie­še­ním, pomo­cou kto­rému sa mu poda­rilo vyrie­šiť večný prob­lém záp­chy na scho­doch. A pri­tom sta­čilo tak málo. Jediné čo spra­vil je to, že roz­de­lil schody na tri pruhy. Schody sú tak roz­de­lené na časť pre krá­ča­jú­cich, časť pre tých, ktorí sa ponáh­ľajú a bežia, a neuve­ríte, ale aj na časť pre tých, ktorí cha­tujú.

Naozaj kre­a­tívne rie­še­nie ako vyrie­šiť záp­chu na scho­doch. Za nás má tento ria­di­teľ určite palce hore. A čo ty, zaží­vaš podobné prob­lémy? Pri­jal by si podobné pruhy na scho­doch aj na tvo­jej škole? :)

zdroj: collegehumor.com

Pridať komentár (0)