Si kre­a­tívny génius? Toto je 5 potvr­dzu­jú­cich zna­kov

Henrieta Balázsová / 28. november 2016 / Tools a produktivita

Pova­žu­ješ kre­a­ti­vitu za spô­sob svojho života? Je toto slovo doko­na­lým vyjad­re­ním tvo­jej osob­nosti? V tom prí­pade si možno kre­a­tív­nym géniom. 

Nerobí ti prob­lém pra­co­vať v dez­or­ga­ni­zo­va­nom pro­stredí

Dez­or­ga­ni­zá­cia nie je tvo­jím nepria­te­ľom — možno skôr naopak. Vo svo­jich veciach máš rád poria­dok, avšak „svoj­ským“ spô­so­bom, ktorý by sa dal nazvať možno skôr orga­ni­zo­va­ným nepo­riad­kom. Podob­ným spô­so­bom práce sa vyzna­čo­vali aj veli­káni ako napr. Albert Eins­tein, čo Mark Twain.

Čo sa týka vedy, spo­ji­tosť medzi dez­or­ga­ni­zá­ciou a kre­a­ti­vi­tou potvr­dil už známy Indi­ká­tor osob­nost­ných typov podľa Myer­so­vej a Brigg­so­vej zve­rej­nený v roku 1962. Spo­ji­tosť potvr­dila aj nedávna štú­dia vyko­naná Min­ne­sot­skou uni­ver­zi­tou, ktorá pre­uká­zala, že neu­spo­ria­dané pro­stre­die pod­ne­cuje vznik kre­a­tív­nych myš­lie­nok.

Zaspá­vaš a vstá­vaš neskôr, než „nor­málni“ ľudia

Doslova a do pís­mena — kre­a­ti­vita ti nedá spá­vať. Výsled­kom je to, že väč­šinu nocí pra­cu­ješ a spať cho­díš až v sko­rých ran­ných hodi­nách. Práve preto nevs­tá­vaš skoro ráno, ale v doobed­ných, či nie­kedy dokonca v poobed­ných hodi­nách.

V noci sa ti jed­no­du­cho z neja­kého dôvodu pra­cuje naj­lep­šie a všetky naj­lep­šie nápady dostá­vaš práve v tejto časti dňa. Okrem toho v noci nie si nikým a ničím rušený a keď oko­litý svet stíchne, poná­raš sa do hlbín svo­jej tvo­ri­vosti.

Neskoré cho­de­nie do postele a neskoré vstá­va­nie sa však nedo­ká­zalo len pri ľuďoch s výni­močne veľ­kou kre­a­ti­vi­tou, ale aj pri ľuďoch s naj­vyš­ším IQ — tento spán­kový režim sa naj­čas­tej­šie vysky­to­val u ľudí s hod­no­tou IQ viac než 125 bodov.

pexels-photo

foto: pexels.com

Pre­fe­ru­ješ mačky pred psami

Výsledky štú­die Car­roll Uni­ver­sity vo Wis­con­sine maji­te­ľov psov prí­liš nepo­te­šia. Jej výsledky totiž tvr­dia, že maji­te­lia mačiek sú inte­li­gen­tnejší a kre­a­tív­nejší, než maji­te­lia psov. Je to údajne spô­so­bené tým, že maji­te­lia psov a mačiek majú vlast­nosti podobné týmto zvie­ra­tám, na základe čoho si ich aj vybe­rajú.

Kon­krétne pove­dané — maji­te­lia psov sú ener­gic­kejší, viac extro­vertní a nemajú prob­lém s dodr­žia­va­ním pra­vi­diel. Naopak, maji­te­lia mačiek sú hĺba­vejší, cit­li­vejší, viac intro­vertní a majú prob­lém s dodr­žia­va­ním sta­no­ve­ných pra­vi­diel.

Pre udr­ža­nie správ­nej rov­no­váhy je teda ide­álne zado­vá­žiť si obe, čo povieš? :-)

Si inšpi­rá­ciou pre ostat­ných

Pre svoje oko­lie si stud­ni­cou nápa­dov a inšpi­ru­ješ svo­jou tvor­bou ostat­ných. Prob­lé­mom je, že nie­kedy až prí­liš. Pre neus­tály „atak“ nápa­dov neus­tále niečo tvo­ríš, no hneď, ako sa tým pochvá­liš, obja­via sa nápadne podobné nápady aj u tvo­jich pria­te­ľov. Kres­líš? Začali kres­liť aj tvoji pria­te­lia. Píšeš? Zrazu začali písať aj tvoji pria­te­lia. Fotíš? Rov­naké fotky začí­naš vidieť aj u svo­jich pria­te­ľov.

Síce ti to nie­kedy môže už pekne liezť na nervy, ber to ako dar. Stále tu budú ľudia, ktorí budú nasle­do­vať každý jeden tvoj krok. No mys­líš, že by to robili, ak by to, čo robíš nebolo jedi­nečné a skvelé? Ber svoju schop­nosť inšpi­ro­vať ako niečo, čo máš tomuto svetu odo­vzdať za svoj obrov­ský dar kre­a­ti­vity.

wood-lighting-creativity-paper

foto: pexels.com

Kre­a­tívni géni­ovia sú náchyl­nejší na úzkosti, dep­re­sie a fóbie

Každá minca má 2 strany. Seneca, Vin­cent Van Gogh, Ernest Hemin­gway — všetci boli trpia­cimi géniami, ktorí svetu zane­chali nevý­slovne veľa, no skon­čili tra­gicky. O prob­lé­moch sve­to­zná­mych spi­so­va­te­ľov s alko­ho­lom hovo­riť rad­šej ani nej­deme.

Kre­a­tív­nych géniov totiž cha­rak­te­ri­zuje vysoká hod­nota emoč­nej inte­li­gen­cie (EQ). Tá spô­so­buje omnoho sen­zi­tív­nej­šie vní­ma­nie oko­li­tého sveta a uda­lostí, ktoré sa v ňom dejú. Na jed­nej strane je to výho­dou pri „nasá­vaní“ inšpi­rá­cií, na dru­hej strane táto schop­nosť člo­veka pre­dur­čuje na väč­šiu náchyl­nosť k dep­re­siám, úzkos­tiam a rôz­nym fóbiám.

Zdroj: learning-mind.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: pexels.com

Pridať komentár (0)