Krutá pravda o pod­ni­kaní

Martina Ditrichová / 18. október 2016 / Business

Stať sa pod­ni­ka­te­ľom a byť sám sebe pánom by chcela väč­šina ľudí. Podarí sa to však len tým naj­lep­ším.

Dať do biz­nisu všetko, a potom sle­do­vať ako ras­tie a pros­pe­ruje. Znie to priam idy­licky, nie? Pri­ná­šame ti ale pár kru­tých právd o tom, že nie každý sa reálne môže stať pod­ni­ka­te­ľom.

Keď odídeš zo školy, nezna­mená to auto­ma­ticky, že sa sta­neš ďal­ším Ste­veom Job­som.

10jvoagqnx7jilzvb__8wba

foto: medium.com

Veľa pre­hnane seba­ve­do­mých indi­vi­du­álov si myslí, že ak by zaho­dili okovy vyš­šieho vzde­la­nia, mohli by vytvo­riť ďalší Apple. Mys­lia si, že vysoká škola mrhá ich poten­ciá­lom a strá­cajú čas. Určite to v nja­kom prí­pade môže byť pravda. Samotný odchod zo školy ťa ale mili­oná­rom neurobí. Spý­taj sa cha­lana, čo robí v McDonald’s.

Prav­dou je, že ani Steve Jobs ani Bill Gates neprišli zo školy len tak, aby vymýš­lali biz­nis a pop­ri­tom hrali WoW-ko. Steve Jobs nav­šte­vo­val pred­nášky ešte vyše roka po ofi­ciál­nom pre­ru­šení a Gates plá­no­val svoju soft­vé­rovú spo­loč­nosť ešte počas štú­dia na Har­varde. A navyše obaja boli vzácne výnimky. Máš oveľa väč­šiu šancu stať sa úspeš­ným až po ukon­čení štú­dia. Mini­málne sa potré­nu­ješ vo vytrva­losti.

0i6dlhvn39olp38qy

foto: medium.com

A keď už sme pri tom, Eins­tein nebol zlý v matike, bol exce­lentný štu­dent. A tak­tiež si zobral vlastnú ses­ter­nicu a nikdy neno­sil ponožky, takže možno je načase, nebrať ho ako mode­lový prí­klad.

Musíš byť až šia­lene moti­vo­vaný (pre­mo­ti­vo­vaný).

18xjv-kwelyuvmeg8ui03zg

foto: medium.com

Jed­no­du­cho, oby­čajná moti­vá­cia, aby si sa stal úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom ti nestačí. Musíš byť ten typ člo­veka, ktorý robí dane v janu­ári a papie­ro­vačky tak dva­krát denne. Budeš musieť byť zve­davý, s túž­bou rie­šiť prob­lém, hneď ako sa objaví, nič nene­chať na náhodu. Ak spus­tíš star­tup, ideš na vlastnú päsť. Postupne pri­ve­dieš na palubu tím skve­lých ľudí, ktorí ti pomôžu. Na začiatku ale budeš sám. To zna­mená, že ty sám budeš obchod­ník, finančný mana­žér, PR špe­cia­lista, vedúci zákaz­nic­kého ser­visu a tak ďalej.

Nesta­neš sa bohá­čom zo dňa na deň.

0f8zd6g1vzdeuswhd

foto: medium.com

Ten pocit, keď tvoj biz­nis začne pre­kvi­tať a stane sa úšpešný, je fan­tas­tický. Zrazu máš dolá­riky v očiach, máš chuť nakú­piť akcie Tesly, pre­tože sa predsa musíš odme­niť za tvrdú robotu. Prav­dou je, že by si sa nemal odme­ňo­vať vôbec. Naj­lep­šie je všetky zárobky napum­po­vať opäť do biz­nisu, aby kvi­tol ešte viac.

Prok­ras­ti­ná­cia je smrť.

1vqqnxy_n04k8di_mf4mogq

foto: medium.com

V škole je prok­ras­ti­ná­cia iba zloz­vy­kom. Stále sa dá napra­viť sil­nou kávou a pre­bde­nou nocou pred skúš­kou. Keď sa ale sta­neš svo­jim vlast­ným šéfom, nebude pro­fe­sor, ktorý ťa donúti to dohnať. Je to iba na tebe. Tvo­jou kan­ce­lá­riou bude najb­liž­šia kavia­reň či tvoja obý­vačka. Tento nedos­ta­tok štruk­túry a pra­vi­del­nosti je extrémne nebez­pečný pre prok­ras­ti­ná­to­rov.

Vytvo­riť si svoj “dre­am­team” je náročné.

Začí­nať svoje vlastné pod­ni­ka­nie je nesmierne vzru­šu­júce. Môže však byť ťažké pre­niesť svoj entu­ziaz­mus aj na tvoje oko­lie. Nebuď prí­liš šoko­vaný, keď tvoji pria­te­lia a kole­go­via nebudú nad­šene ská­kať vedľa teba na tvo­jej magic­kej pod­ni­ka­vej ceste. A keď do teba nebo­daj nebudú chcieť inves­to­vať. A pri hľa­daní svo­jich zamest­nan­cov nepo­ze­raj len na CV, sústreď sa osobu za ním a na poten­ciál v nej.

Tvoja pýcha môže byť vážne zra­nená.

Fak­tom je, že okolo 80% biz­ni­sov skra­chuje. Hor­šie je, že ako pod­ni­ka­te­ľovi, sa tvoje zly­ha­nia stanú verejne zná­mymi. Rodina, pria­te­lia a známi sa ťa budú neus­tále pýtať, ako sa darí tvojmu biz­nisu a ty to budeš zase raz musieť opa­ko­vať. Vyža­duje si to určitý stu­peň pokory, pri­jať aj neús­pech, pou­čiť sa z neho a vedieť ho zúžit­ko­vať.

Úspech ale nikdy nechutí lep­šie

1_zusfgkwyhuh6ozprveocq

foto: medium.com

Byť pod­ni­ka­te­ľom bude náročné. A veľmi. Ale tá odmena bude stáť za to. Tá radosť a uspo­ko­je­nie zo svojho vlast­ného úspeš­ného biz­nisu je skrátka na neza­pla­te­nie.

zdroj: medium.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: investopedia.com

Pridať komentár (0)