Kto je väčší pán, prog­ra­má­tor či CEO?

Peter Šebesta / 22. jún 2015 / Tools a produktivita

Pamä­táte si ešte na časy kedy pánmi vo fir­mách boli vždy mana­žéri a prog­ra­má­tori len šedé myši? Karta sa oto­čila a veľmi rýchlo.

Budem teraz hovo­riť o Slo­ven­sku, aj keď sa to v pod­state týka celého sveta. Vráťme sa teda o 5 rokov dozadu.

Je rok 2010 a na Slo­ven­sku je počet star­tu­pov zhodný s počtom prs­tov na jed­nej ruke. Ven­ture kapi­tál fondy tu tak­mer neexis­tujú a pojem cowor­king sa práve rodí. Online mar­ke­ting a IT tech­no­ló­gie začí­najú prudko nabe­rať na dôle­ži­tosti, aj u firiem, ktoré s tech­no­ló­giami nemali nikdy nič spo­ločné. Sú to časy, kedy prie­merný plat prog­ra­má­tora bol na úrovni 1350€ a dopyt po tejto pra­cov­nej sile sa určite nedal pova­žo­vať za utr­hnutý z reťaze. Čo je však oveľa zau­jí­ma­vej­šie je fakt, že prog­ra­má­tor bol vtedy len skla­dač­kou, ktorá vhodne zapa­dala do kor­po­rát­nych plá­nov manaž­mentu. 

Prog­ra­má­tor v roku 2010 a Rocks­tar? Roz­hodne nie, skôr Nerd! Väč­šina z prog­ra­má­to­rov nemala pre­hnané ambí­cie v zmysle ria­diť firmu s desiat­kami zamest­nan­cov. Hlav­nou moti­vá­ciou bolo samotné kóde­nie, istota práce a pomerne slušný plat, ktorý dosta­točne vykryl všetky režíjné náklady jeho aj prí­pad­nej fra­jerky. 

Ubehlo len 5 rokov a veci nabrali úplne iný spád. Je rok 2015 a pánom celej hry sa postupne stáva prog­ra­má­tor, ktorý už dávno nie je ľahko mani­pu­lo­va­teľ­nou skla­dač­kou manaž­mentu firmy. Rých­lym roz­ma­chom smart­fó­nov vzni­kol vo veľmi krát­kom čase dopyt po Android a iOS deve­lo­pe­roch. Dovo­lím si pove­dať, že tento prob­lém má dve roviny. Prvú spô­so­bili slo­ven­ské tech­nické školy, ktoré nestihli dosta­točne rýchlo zare­a­go­vať na ras­túci dopyt po Android, iOS a Bac­kend deve­lo­pe­roch. Druhý prob­lém bol v samot­ných deve­lo­pe­roch, ktorí boli leniví dou­čiť sa ďalší prog­ra­mo­vací jazyk. Toto opoz­de­nie vytvo­rilo súčasnú situ­áciu, kedy kva­litný deve­lo­per zarába na Slo­ven­sku viac, ako nie­ktorí ľudia v manaž­mente firmy. 

Čo to zna­mená?

Bude vzni­kať viac a viac spoločností/startupov, kto­rých Cofoun­deri a CEO’s sú bývalí kóderi. Pár rokov dozadu by sa jed­nalo len o ano­má­liu, no teraz je to fakt! Práve tí istí prog­ra­má­tori, ktorí pred pár rokmi túžili mať pra­covnú istotu a zod­po­ved­nosť pre­ná­šať na ria­di­te­ľov, dnes chy­tajú odvahu a stá­vajú sa z nich…Rocks­tars! Tí, ktorí čítate tento člá­nok a ste finanční experti, pro­duk­ťáci, mar­ke­tin­goví kre­a­tívci.. sa budete musieť zamys­lieť, lebo dneš­ným pánom už nie ste vy ale MY!

Pridať komentár (0)