Kúpi Apple Teslu ?

Lukáš Gašparík jr. / 15. februára 2015 / Business

Už vyše roka je vonku infor­má­cia, že Apple sa pokúša o vývoj vlast­ného elek­tric­kého auto­mo­bilu. Dokonca už prišlo aj k stret­nu­tiu, na kto­rom si za jeden stôl sadla hlava výskumu v Apple a samotný Elon Musk.

Toto stret­nu­tie dvoch gigan­tov zo Sili­con Val­ley iba naz­na­čuje, že niečo sa deje. Dokonca aj samotný Elon Musk potvr­dil ofi­ciálne toto stret­nu­tie, ktoré oko­men­to­val slo­vami: “áno, mali sme s Apple spo­ločné stret­nu­tie. Avšak všetky infor­má­cie ohľa­dom akvi­zí­cie nemô­žem komen­to­vať”. 

Čo sa teda naozaj udialo za zatvo­re­nými dve­rami? 

Musk týmto výro­kom nepop­rel, že naozaj mohlo dôjsť k neja­kým roko­va­nia o akvi­zí­cií, avšak túto infor­má­ciu ani nepo­tvr­dil. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že pred rokom, v čase prvého stret­nu­tia, Apple schvá­lil prog­ram vývoja vlast­ného elek­tric­kého auta. Všetko sú to však dopo­siaľ iba špe­ku­lá­cie a my si nemô­žeme byť ničím istí. V kaž­dom prí­pade ak by aj nešlo o spo­mí­nanú akvi­zí­ciu, tak stále je v hre par­tner­stvo týchto dvoch gigan­tov. Takže je možné, že Apple sa v budúc­nosti podujte zastre­šiť Teslu po soft­vé­ro­vej stránke, čo by bolo takisto veľmi zau­jí­mavé.

Nechajme sa teda prek­va­piť :)

zdroj: BI

Pridať komentár (0)