Latin­ská Ame­rika ožíva star­tupmi !

Šandi / 8. marec 2014 / Tools a produktivita

V akej fáze star­tu­po­vej rene­san­cie sa Latin­ská Ame­rika práve nachá­dza a prečo by ste sa o ňu mali zau­jí­mať?

Počia­točná fáza dospie­va­nia — tak by sa dal nazvať star­tu­pový eko­sys­tém, v kto­rom sa Latin­ská Ame­rika práve nachá­dza. Sao Paulo a San­tiago De Chile sú hlav­ným cen­trom dia­nia a zara­ďujú sa medzi Top 20 star­tu­po­vých miest podľa Start-Up Eco­sys­tem Report 2012, ktorý vypra­co­vala Tele­fo­nica spolu so Star­tup Genome.

Vlády tla­čia Star­tupy do pop­re­dia

Hneď za Bra­zí­liou a Chille sa do Top latin­ských des­ti­ná­cií zara­ďuje Mexiko a Kolum­bia. V kra­ji­nách Latin­skej Ame­riky sa lokálne vlády sna­žia čoraz viac pod­po­ro­vať akti­vity domá­cich a zahra­nič­ných pod­ni­ka­te­ľov. Pomá­hajú im vo finan­co­vaní a men­to­ringu miest­nych star­tu­pov. Tu je zopár prí­kla­dov:

Star­tup Chile – Pod­porný prog­ram vytvo­rený chil­skou vlá­dou, ktorý spra­vuje Chil­ská agen­túra pre eko­no­mický roz­voj cez Inno­va­Chile. Cie­ľom je pri­lá­kať začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov s veľ­kým poten­ciá­lom. Agen­túra tak­tiež pomáha star­tu­pom pre­nik­núť na zahra­ničné trhy.

RutaN Medel­lin – Orga­ni­zá­cia vytvo­rená mes­tom Medel­lin za úče­lom pod­pory a pro­pa­gá­cie miest­nych a regi­onál­nych pod­ni­ka­te­ľov a star­tu­pov.

Inn­pulsa Colom­bia – Kolum­bíj­ská vládna agen­túra zalo­žená na pod­poru ino­vá­cií a pod­ni­ka­nia.

Star­tup Bra­sil – Fede­rálny prog­ram vytvo­rený bra­zíl­skym Minis­ter­stvom pre vedu, tech­no­ló­gie a výskum, ktorý je urče­ným novým star­tu­pom s tech­no­lo­gic­kým zame­ra­ním.

Pod­ni­ka­te­lia z Latin­skej Ame­riky sú iní, tak ako sú iní pod­ni­ka­te­lia z Izra­ela, Indie, USA, Slo­ven­ska a ďal­ších kra­jín. Práve na tom by mali sta­vať — na svo­jej odliš­nosti, ktorá ich pre­dur­čuje uspieť v oblasti, v kto­rej to nedo­ká­zali iní.

Zdroj: fusion.net

Pridať komentár (0)