Legen­da sa vra­cia, znač­ku Favo­rit vzkrie­sil slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ

Linda Cebrová / 24. mája 2016 / Business

Favo­rit Cze­cho­slo­va­kia ohlá­sil pred rokom veľ­ký come­back a začal zno­vu vyrá­bať legen­dár­ne bicyk­le a tak vrá­tiť znač­ke stra­te­ný lesk. Bicyk­le budú luxus­ným tova­rom. Vyrá­ba­jú sa na mie­ru a ruč­ne.

S pri­bú­da­jú­cim sln­kom, aj keď bez cyk­lot­rás môže­me na uli­ciach stre­tá­vať čoraz viac cyk­lis­tov. Môž­no je za tým ras­tú­ca sna­ha o zdra­vý život­ný štýl, eko­lo­gic­ká zod­po­ved­nosť ale­bo jed­no­du­cho fakt, že sa mest­ská cyk­lis­ti­ka sta­la v posled­ných rokoch mód­nou zále­ži­tos­ťou. A tiež sa zdá, že cyk­lis­ti­ka má pred­sa len väč­šiu šan­cu stať sa našim národ­ným špor­tom, než hokej.

fav

Na vlne popu­la­ri­ty a sen­ti­men­tu sa doslo­va vezie oprá­še­ná čes­ká znač­ka Favo­rit, kto­rá pred­sta­vi­la svo­je nové pro­to­ty­py.
Pres­ne tak, ako to bolo naprí­klad pri pôvod­ne socia­lis­tic­kých topá­nok Botas, chys­tá ďal­šia tra­dič­ná znač­ka po nie­koľ­ko­roč­nom v útl­me „relaunch“. Chce pre­dá­vať nové mode­ly mest­ských bicyk­lov, kto­ré v minu­los­ti pat­ri­li za jed­nič­ky na trhu.

favcover

Favo­rit bol tým naj­lep­ším, na čom sa dalo jaz­diť. Kto ho mal, bol fra­jer, kto ho nemal, zasne­ne po ňom túžil.” – pri­po­mí­na ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Richard Galo­vič. Pod­ni­ka­teľ Richard Galo­vič sa posta­ral o zno­vuz­ro­de­nie Favo­ri­tu. Po tom, čo odkú­pil ochran­nú znám­ku Favo­rit, pus­til sa do vývo­ja nových mode­lov.

Prvý favo­rit uzrel svet­lo sve­ta v roku 1950 v Roky­ca­noch, kde sa začal vyrá­bať ako závod­ný cest­ný model typu F1 pre čes­kých repre­zen­tan­tov. Od tej doby jeho slá­va stú­pa­la závrat­nou rých­los­ťou a to aj mimo východ­ný blok a nie len vďa­ka tra­dič­ným závo­dom, kto­ré zalo­žil ria­di­teľ fir­my Sta­ni­slav Gab­riel. Popu­la­ri­ta bicyk­lov však bohu­žiaľ pad­la súčas­ne so želez­nou opo­nou, až nako­niec roky­can­ský pod­nik v roku 2001 skra­cho­val.

1

Bicyk­le našich otcov a dedov si vzal zno­vu do pará­dy tím pod vede­ním Richar­da Galo­vi­ča, kto­rý si k prá­ci pozval naprí­klad dizaj­né­ra J.Tomana. Ten má na sta­ros­ti rede­sign pôvod­né­ho loga Favo­rit z 80. rokov minu­lé­ho sto­ro­čia. Pod­ľa jeho slov sa úpra­vy týka­li pre­dov­šet­kým vyčis­te­nia tva­rov ale­bo pri­da­nia úpl­ne nových upra­ve­ných pís­men. „Logo je v pod­sta­te nové, no základ­ný pocit z neho zostá­va, je to stá­le Favo­rit“hovo­rí Toman

Ak chceš vedieť, čo je dri­na, kúp si bicy­kel Ukra­ji­na, ak chceš letieť ako šíp, kúp si bicy­kel Favo­rit.“ hovo­rie­va­lo sa. Ako šíp budeš môcť opäť letieť aj ty, ak máš našet­re­ných oko­lo 2 490 eur. To je totiž základ­ná cena tej­to legen­dy. Nové tri pro­to­ty­py, kto­ré odka­zu­jú na sláv­nu tra­dí­ciu znač­ky, teda na ruč­nú výro­bu tra­dič­ným spô­so­bom, sa vyrá­ba­jú už od mar­ca.

2

Tech­nic­ky sa bicyk­le pris­pô­so­bi­li potre­bám dneš­ných cyk­lis­tov. Môžeš si dokon­ca vybrať aj mate­riál, z kto­ré­ho bude vyro­be­ný rám plus rôz­ne dopl­n­ky. Za prí­pla­tok zhru­ba 1 340 eur dosta­neš aj elek­tro­nic­ké rade­nie pre­vo­dov, kto­ré sa ovlá­da tla­čid­lom.

V budúc­nos­ti sa oča­ká­va aj kolek­cia oble­če­nia Favo­rit ale­bo reťa­zec kaviar­ní vede­ných pod tou­to znač­kou. Uvi­dí­me, či sa Favo­ri­tu poda­rí zno­vu dosiah­nuť vrchol. Nové­mu Favo­ri­tu sa poda­ri­lo zís­kať aj pre­stíž­ne oce­ne­nie iF Design Award 2016 ale­bo neme­nej význam­né oce­ne­nie Red Dot Award: Pro­duct Design 2016 .

zdroj: f1.favorit.cz, startitup.cz, zdroj foto­gra­fií: lidovky.cz

Pridať komentár (0)