Legenda sa vra­cia, značku Favo­rit vzkrie­sil slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ

Linda Cebrová / 24. mája 2016 / Business

Favo­rit Cze­cho­slo­va­kia ohlá­sil pred rokom veľký come­back a začal znovu vyrá­bať legen­dárne bicykle a tak vrá­tiť značke stra­tený lesk. Bicykle budú luxus­ným tova­rom. Vyrá­bajú sa na mieru a ručne.

S pri­bú­da­jú­cim sln­kom, aj keď bez cyk­lot­rás môžeme na uli­ciach stre­tá­vať čoraz viac cyk­lis­tov. Môžno je za tým ras­túca snaha o zdravý životný štýl, eko­lo­gická zod­po­ved­nosť alebo jed­no­du­cho fakt, že sa mest­ská cyk­lis­tika stala v posled­ných rokoch mód­nou zále­ži­tos­ťou. A tiež sa zdá, že cyk­lis­tika má predsa len väč­šiu šancu stať sa našim národ­ným špor­tom, než hokej.

fav

Na vlne popu­la­rity a sen­ti­mentu sa doslova vezie oprá­šená česká značka Favo­rit, ktorá pred­sta­vila svoje nové pro­to­typy.
Presne tak, ako to bolo naprí­klad pri pôvodne socia­lis­tic­kých topá­nok Botas, chystá ďal­šia tra­dičná značka po nie­koľ­ko­roč­nom v útlme „relaunch“. Chce pre­dá­vať nové modely mest­ských bicyk­lov, ktoré v minu­losti pat­rili za jed­ničky na trhu.

favcover

Favo­rit bol tým naj­lep­ším, na čom sa dalo jaz­diť. Kto ho mal, bol fra­jer, kto ho nemal, zasnene po ňom túžil.” – pri­po­mína ria­di­teľ spo­loč­nosti Richard Galo­vič. Pod­ni­ka­teľ Richard Galo­vič sa posta­ral o zno­vuz­ro­de­nie Favo­ritu. Po tom, čo odkú­pil ochrannú známku Favo­rit, pus­til sa do vývoja nových mode­lov.

Prvý favo­rit uzrel svetlo sveta v roku 1950 v Roky­ca­noch, kde sa začal vyrá­bať ako závodný cestný model typu F1 pre čes­kých repre­zen­tan­tov. Od tej doby jeho sláva stú­pala závrat­nou rých­los­ťou a to aj mimo východný blok a nie len vďaka tra­dič­ným závo­dom, ktoré zalo­žil ria­di­teľ firmy Sta­ni­slav Gab­riel. Popu­la­rita bicyk­lov však bohu­žiaľ padla súčasne so želez­nou opo­nou, až nako­niec roky­can­ský pod­nik v roku 2001 skra­cho­val.

1

Bicykle našich otcov a dedov si vzal znovu do parády tím pod vede­ním Richarda Galo­viča, ktorý si k práci pozval naprí­klad dizaj­néra J.Tomana. Ten má na sta­rosti rede­sign pôvod­ného loga Favo­rit z 80. rokov minu­lého sto­ro­čia. Podľa jeho slov sa úpravy týkali pre­dov­šet­kým vyčis­te­nia tva­rov alebo pri­da­nia úplne nových upra­ve­ných pís­men. „Logo je v pod­state nové, no základný pocit z neho zostáva, je to stále Favo­rit“hovorí Toman

Ak chceš vedieť, čo je drina, kúp si bicy­kel Ukra­jina, ak chceš letieť ako šíp, kúp si bicy­kel Favo­rit.“ hovo­rie­valo sa. Ako šíp budeš môcť opäť letieť aj ty, ak máš našet­re­ných okolo 2 490 eur. To je totiž základná cena tejto legendy. Nové tri pro­to­typy, ktoré odka­zujú na slávnu tra­dí­ciu značky, teda na ručnú výrobu tra­dič­ným spô­so­bom, sa vyrá­bajú už od marca.

2

Tech­nicky sa bicykle pris­pô­so­bili potre­bám dneš­ných cyk­lis­tov. Môžeš si dokonca vybrať aj mate­riál, z kto­rého bude vyro­bený rám plus rôzne dopl­nky. Za prí­pla­tok zhruba 1 340 eur dosta­neš aj elek­tro­nické rade­nie pre­vo­dov, ktoré sa ovláda tla­čid­lom.

V budúc­nosti sa oča­káva aj kolek­cia oble­če­nia Favo­rit alebo reťa­zec kaviarní vede­ných pod touto znač­kou. Uvi­díme, či sa Favo­ritu podarí znovu dosiah­nuť vrchol. Novému Favo­ritu sa poda­rilo zís­kať aj pre­stížne oce­ne­nie iF Design Award 2016 alebo neme­nej významné oce­ne­nie Red Dot Award: Pro­duct Design 2016 .

zdroj: f1.favorit.cz, startitup.cz, zdroj foto­gra­fií: lidovky.cz

Pridať komentár (0)