Legen­dár­na Avia sa vra­cia. Obno­vu­je ju Slo­vák

Jakub Jablonický / 5. septembra 2016 / Business

Hol­ding slo­ven­ské­ho zbro­já­ra Jaro­sla­va Str­na­da obno­vu­je výro­bu áut iko­nic­kej znač­ky, kto­rá v roku 2019 oslá­vi sto rokov svo­jej exis­ten­cie.

Hol­ding Cze­cho­slo­vak Group (CSG) kúpil znač­ku Avia od indic­kej sku­pi­ny Ashok Ley­land, kto­rá ju dote­raz vlast­ni­la.

Sku­pi­na, kto­rú vlast­ní slo­ven­ský zbro­jár Jaro­slav Str­nad plá­nu­je obno­viť pro­duk­ciu stred­ných náklad­ných auto­mo­bi­lov tej­to legen­dár­nej znač­ky v čes­kom Pře­lou­či.

img_2215.igallery.image0000180

Prvot­ný plán počí­ta s pro­duk­ci­ou sto­viek vozi­diel roč­ne. “A ak pôj­de všet­ko dob­re, moh­li by sme sa časom dostať naprí­klad na hra­ni­cu tisíc áut roč­ne,” uvie­dol Jaro­slav Str­nad.

Na nové Avie sa vrá­ti pôvod­né logo z doby pred tým, ako znač­ku v roku 2006 kúpi­la indic­ká sku­pi­na. Pred­chá­dza­jú­cim vlast­ní­kom bola inves­tič­ná sku­pi­na Odien, kto­rá ju o dva roky skôr kúpi­la od juho­kó­rej­skej auto­mo­bil­ky Dae­woo. Tá ju vlast­ni­la od roku 1995.

Avia ešte v 90. rokoch vyrá­ba­la viac ako 10 tisíc áut roč­ne. V roku 2012 to už ale bolo iba 1000 áut. O rok neskôr iba šty­ri.

img_0187.igallery.image0000134

CSG chce opä­tov­ne spus­tiť výro­bu moder­ni­zo­va­nej rady D. Výro­bu pre­su­nu­li do Pře­lou­ča, lebo pôvod­ný závod v praž­ských Let­ňa­noch je prí­liš veľ­ký a neren­ta­bil­ný pre men­ší počet áut, kto­ré plá­nu­jú vyro­biť. V Pra­he je tak­tiež nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­kov. Osud Let­ňan­ské­ho závo­du je zatiaľ neroz­hod­nu­tý.

Sku­pi­na vlast­ní aj auto­mo­bil­ku Tat­ra, kto­rá vyrá­ba ťaž­ké a stred­né náklad­né autá. Je mož­né, že v budúc­nos­ti obe auto­mo­bil­ky budú spo­lu­pra­co­vať, no zatiaľ sa nič kon­krét­ne neprip­ra­vu­je. „Prie­mys­lo­vo sme sa na pre­po­je­nie Avie s Tat­rou ešte nepo­ze­ra­li, no na nie­kto­ré typy Tatier by naprí­klad paso­va­la kabí­na, kto­rú má Avia veľ­mi kva­lit­nú,“ uvie­dol člen pred­sta­ven­stva CSG Petr Rusek.

img_0370-004.igallery.image0000167

Cze­cho­slo­vak Group okrem Avie a Tat­ry vlast­ní aj pod­ni­ky, kto­ré vyrá­ba­jú a pre­dá­va­jú vojen­ské a špe­ciál­ne vozid­lá, zbra­ne a zbra­ňo­vé sys­té­my, muní­ciu ale­bo brz­do­vé sys­té­my pre koľa­jo­vé vozid­lá.

Pod­ni­ky v port­fó­liu sku­pi­ny minu­lý rok zamest­ná­va­li asi 4 tisíc ľudí a zaro­bi­li 12 miliárd čes­kých korún (444 mili­ó­nov eur).

zdroj titul­nej foto­gra­fie: avia.cz/chrudimskenoviny.cz, zdroj foto­gra­fií: avia.cz

Pridať komentár (0)