Legen­dárna Avia sa vra­cia. Obno­vuje ju Slo­vák

Jakub Jablonický / 5. septembra 2016 / Business

Hol­ding slo­ven­ského zbro­jára Jaro­slava Str­nada obno­vuje výrobu áut iko­nic­kej značky, ktorá v roku 2019 oslávi sto rokov svo­jej exis­ten­cie.

Hol­ding Cze­cho­slo­vak Group (CSG) kúpil značku Avia od indic­kej sku­piny Ashok Ley­land, ktorá ju dote­raz vlast­nila.

Sku­pina, ktorú vlastní slo­ven­ský zbro­jár Jaro­slav Str­nad plá­nuje obno­viť pro­duk­ciu stred­ných náklad­ných auto­mo­bi­lov tejto legen­dár­nej značky v čes­kom Pře­louči.

img_2215.igallery.image0000180

Prvotný plán počíta s pro­duk­ciou sto­viek vozi­diel ročne. “A ak pôjde všetko dobre, mohli by sme sa časom dostať naprí­klad na hra­nicu tisíc áut ročne,” uvie­dol Jaro­slav Str­nad.

Na nové Avie sa vráti pôvodné logo z doby pred tým, ako značku v roku 2006 kúpila indická sku­pina. Pred­chá­dza­jú­cim vlast­ní­kom bola inves­tičná sku­pina Odien, ktorá ju o dva roky skôr kúpila od juho­kó­rej­skej auto­mo­bilky Dae­woo. Tá ju vlast­nila od roku 1995.

Avia ešte v 90. rokoch vyrá­bala viac ako 10 tisíc áut ročne. V roku 2012 to už ale bolo iba 1000 áut. O rok neskôr iba štyri.

img_0187.igallery.image0000134

CSG chce opä­tovne spus­tiť výrobu moder­ni­zo­va­nej rady D. Výrobu pre­su­nuli do Pře­louča, lebo pôvodný závod v praž­ských Let­ňa­noch je prí­liš veľký a neren­ta­bilný pre menší počet áut, ktoré plá­nujú vyro­biť. V Prahe je tak­tiež nedos­ta­tok kva­li­fi­ko­va­ných pra­cov­ní­kov. Osud Let­ňan­ského závodu je zatiaľ neroz­hod­nutý.

Sku­pina vlastní aj auto­mo­bilku Tatra, ktorá vyrába ťažké a stredné nákladné autá. Je možné, že v budúc­nosti obe auto­mo­bilky budú spo­lu­pra­co­vať, no zatiaľ sa nič kon­krétne neprip­ra­vuje. „Prie­mys­lovo sme sa na pre­po­je­nie Avie s Tat­rou ešte nepo­ze­rali, no na nie­ktoré typy Tatier by naprí­klad paso­vala kabína, ktorú má Avia veľmi kva­litnú,“ uvie­dol člen pred­sta­ven­stva CSG Petr Rusek.

img_0370-004.igallery.image0000167

Cze­cho­slo­vak Group okrem Avie a Tatry vlastní aj pod­niky, ktoré vyrá­bajú a pre­dá­vajú vojen­ské a špe­ciálne vozidlá, zbrane a zbra­ňové sys­témy, muní­ciu alebo brz­dové sys­témy pre koľa­jové vozidlá.

Pod­niky v port­fó­liu sku­piny minulý rok zamest­ná­vali asi 4 tisíc ľudí a zaro­bili 12 miliárd čes­kých korún (444 mili­ó­nov eur).

zdroj titul­nej foto­gra­fie: avia.cz/chrudimskenoviny.cz, zdroj foto­gra­fií: avia.cz

Pridať komentár (0)