LEGI­ON Y-Games 2017 sa neza­dr­ža­teľ­ne blí­ži! Príď­te si vychut­nať tú pra­vú her­nú atmo­sfé­ru už 22. a 23. aprí­la do Bra­ti­sla­vy.

Zuzana Kotuliaková / 19. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Y-games

2 dni plné hier, súťa­ží, tech­no­lo­gic­kých novi­niek a cosp­la­y­ov – to všet­ko na vás čaká na naj­väč­šom slo­ven­skom her­nom tur­na­ji Y-GAMES. Ak milu­je­te hry a dob­rú zába­vu, urči­te by ste nema­li chý­bať na ďal­šom roč­ní­ku tur­na­ja Y-Games.

Slo­ven­skí a čes­kí hrá­či si zme­ra­jú sily v popu­lár­nych hrách CS:GO, Dota 2, Lea­gue of Legends, Hearths­to­ne a FIFA 17. Medzi súťaž­né hry pri­bud­la NHL 2017, kto­rá sa na tur­na­ji pred­sta­ví po prvý­krát. Víťa­zi sa môžu tešiť na skve­lé finanč­né a vec­né ceny od par­tne­rov tur­na­ja. Cel­ko­vá suma, kto­rú si hrá­či môžu odniesť je viac ako 4000 eur a ide o his­to­ric­ky naj­vyš­ší pri­ze­po­ol na tom­to tur­na­ji.

foto: archív Y-Games

Y-Games však nie je iba o hrách a ako vždy pote­ší aj všet­kých milov­ní­kov Cosp­lay súťa­že.
O víťa­zoch v cosp­lay súťa­ži roz­hod­nú tri uzná­va­né a krás­ne porot­ky­ne — Ger­mia, Grum­py­Cait a Hay­lin Cosp­lay. Pre­hliad­ku úžas­ných kos­tý­mov a finá­lo­vé zápa­sy si bude­te môcť pozrieť na vyno­ve­nom väč­šom pódiu. Novin­kou bude mož­nosť zakú­piť si potre­by pre tvor­bu kos­tý­mov pria­mo na tur­na­ji.

Orga­ni­zá­to­ri okrem hrá­čov mys­le­li aj na divá­kov, pre kto­rých si pri­pra­vi­li boha­tý sprie­vod­ný prog­ram. Náv­štev­ní­ci sa môžu tešiť na zná­me osob­nos­ti z onli­ne sve­ta: Saj­fa, Explo­ited, Ivan DEV1 Laza­rov, Ger­mia, Michalpzz, Lukáš Frlajs, Saj­mon, Dona­to a ďal­ších.

Na hlav­nom pódiu si v sobo­tu uži­je­te pane­lo­vé dis­ku­sie s hos­ťa­mi, vystú­pe­nie stand-up komi­kov Mar­ti­na Hata­lu a jemu podob­ných, či exhi­bič­ný zápas zná­mych stre­a­me­rov. V nede­ľu pódium ovlád­nu finá­lo­vé zápa­sy v jed­not­li­vých hrách, tak­že si náv­štev­ní­ci budú môcť pria­mo na mies­te užiť tú pra­vú atmo­sfé­ru her­né­ho tur­na­ja.

foto: archív Y-Games

Počas akcie budú stre­a­mo­va­né tie naj­zau­jí­ma­vej­šie zápa­sy, kto­ré si bude­te môcť pozrieť buď v stre­am kúti­koch na tur­na­ji, ale­bo z pohod­lia domo­va. Všet­ky odka­zy na jed­not­li­vé vysie­la­nia náj­de­te pred tur­na­jom na ofi­ciál­nej fan­pa­ge Y-Games.

Pre divá­kov, ale aj pre hrá­čov bude ten­to­krát pri­pra­ve­ná nová cate­rin­go­vá zóna a k dis­po­zí­cií bude skve­lá out­do­oro­vá Laser aré­na ale­bo novin­ka: Esca­pe Room.

Výni­moč­nou bude aj nová inte­rak­tív­na súťaž pri­pra­ve­ná pre náv­štev­ní­kov tur­na­ja. Počas nej budú divá­ci plniť urče­né „ques­ty“ a za zvlád­nu­tie všet­kých dosta­nú vec­né ceny. Navy­še jeden šťast­li­vec si odne­sie z tur­na­ja novú PS4 Pro, kto­rú do súťa­že veno­va­la spo­loč­nosť ProHR. Sta­čí vypl­niť tom­bo­lo­vý lís­tok v stán­ku tej­to spo­loč­nos­ti a kon­zo­la môže byť vaša.

Na tur­na­ji nebu­dú chý­bať ani tech­no­lo­gic­ké novin­ky a stán­ky spo­loč­nos­tí, v kto­rých si bude­te môcť obzrieť rôz­ne her­né novin­ky. To však zďa­le­ka nie­je všet­ko čo ten­to tur­naj ponú­ka. Pre­to sle­duj­te novin­ky na ofi­ciál­nom webe www.ygames.sk ale­bo na FB fan­pa­ge kde sa dozvie­te viac infor­má­cií.

foto: archív Y-Games

Dvoj­dňo­vé vstu­pen­ky pre verej­nosť sú dostup­né v pred­pre­da­ji na por­tá­li Btic­ket iba za 6€. Na mies­te sú vstu­pen­ky dostup­né za 8€.

Tur­naj Y-Games ti pri­ná­ša­jú dob­ro­voľ­ní­ci a štu­den­ti, v spo­lu­prá­ci s orga­ni­zá­cia­mi Akcie na Mly­noch a ŠPE­AI. Iba nece­lé tri roky sta­či­li orga­ni­zá­to­rom na to, aby pre­me­ni­li lokál­nu lan­ku na špič­ko­vé her­né podu­ja­tie s maj­strov­ským pun­com. Pri zalo­že­ní a začiat­koch tur­na­ja stá­lo aj o. z. Ynet.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va Y-Games

Pridať komentár (0)