Len za tri mesiace Austrália obmedzila využívanie plastových tašiek až o 80 percent. Takto sa jej to podarilo

Interez.sk / 7. decembra 2018 / Eko

  • Plas­tové po­háre sa na­hrá­dzajú inými al­ter­na­tí­vami, vzniká mnoho ná­pa­dov, vďaka kto­rým možno čo­skoro pre­sta­neme piť vodu z plas­to­vých fliaš, jed­no­ra­zové prí­bory po­maly ubú­dajú aj na Slo­ven­sku
  • Do­konca tu náj­dete aj eko­lo­gicky za­lo­žené ob­chody, kde ne­náj­dete plas­tové obaly
  • Veľ­kým kro­kom vpred je aj úspech Aus­trá­lie, ktorá do­ká­zala za 3 me­siace ob­me­dziť po­u­ží­va­nie plas­to­vých ta­šiek až o 80 per­cent
zdroj: Unsplash
  • Plas­tové po­háre sa na­hrá­dzajú inými al­ter­na­tí­vami, vzniká mnoho ná­pa­dov, vďaka kto­rým možno čo­skoro pre­sta­neme piť vodu z plas­to­vých fliaš, jed­no­ra­zové prí­bory po­maly ubú­dajú aj na Slo­ven­sku
  • Do­konca tu náj­dete aj eko­lo­gicky za­lo­žené ob­chody, kde ne­náj­dete plas­tové obaly
  • Veľ­kým kro­kom vpred je aj úspech Aus­trá­lie, ktorá do­ká­zala za 3 me­siace ob­me­dziť po­u­ží­va­nie plas­to­vých ta­šiek až o 80 per­cent

Malý krok vpred

Kým sa plasty v prí­rode roz­lo­žia, môže to tr­vať de­siatky ro­kov, no ľu­dia sú na plas­toch zá­vislí a svet sa nimi do­slova dusí. Možno si mys­líte, že je­den plas­tový po­hár, v kto­rom si ráno vez­mete kávu do práce, nič ne­zmení, opak je však prav­dou a Aus­trá­lia je toho dô­ka­zom. Aj malý krok je krok vpred. The Gu­ar­dian uvá­dza, že Aus­trá­lia pred nie­koľ­kými me­siacmi za­viedla zá­kaz po­u­ží­va­nia plas­to­vých ta­šiek vo všet­kých veľ­kých su­per­mar­ke­toch a vý­sle­dok na seba ne­ne­chal dlho ča­kať. Už po tak krát­kom čase sa po­čet plas­to­vých ta­šiek po­da­rilo zní­žiť až o 80 per­cent.

Zá­kaz plas­to­vých ta­šiek

Sa­moz­rejme, za­čiatky ne­boli vô­bec ľahké a re­ťazce sa zmene brá­nili. Tvr­dili, že vďaka zá­kazu klesá pre­daj a je­den z re­ťaz­cov Co­les sa preto roz­ho­dol, že na­miesto úpl­ného zá­kazu za­ve­die za plas­tové tašky po­vinný po­pla­tok. Na­po­kon sa však snaha vy­pla­tila a šta­tis­tiky od­ha­dujú, že zá­kaz plas­to­vých ta­šiek v re­ťaz­coch vie­dol k tomu, že ľu­dia ože­leli až 1,5 mi­liardy plas­to­vých ta­šiek. To je pre ži­votné pro­stre­die sku­točne veľká úľava.

Plasty v Európ­skej únii

O za­ká­zaní jed­no­ra­zo­vých plas­tov sa ne­ho­vorí len v Aus­trá­lii, ale aj v Európe. Uva­žuje sa, že jed­no­ra­zové plasty by z Európy mohli zmiz­núť do roku 2021, no stále je ešte na čom pra­co­vať. Aby sa plán po­da­rilo na­pl­niť, je nutné, aby po­trebné zá­kony schvá­lilo ešte nie­koľko európ­skych kra­jín. Ho­vorca Na­ti­onal Re­tail As­so­cia­tion, Da­vid Stout sa pre The Gu­ar­dian vy­jad­ril, že každý pre­dajca by mal niesť zod­po­ved­nosť za to, v čom to­var pre­dáva. Upo­zor­ňuje, že spo­loč­nosť vy­víja čo­raz väčší tlak na to, aby vzni­kalo čo naj­me­nej plas­to­vého od­padu a to­muto trendu sa treba pris­pô­so­biť.

Ve­ríme, že ta­káto zmena čo­skoro na­stane aj u nás na Slo­ven­sku a jed­no­ra­zové plasty uvi­díme v ob­cho­doch, a na iných mies­tach, čo­raz me­nej. Čo mys­líte, po­darí sa v bu­dúc­nosti Slo­ven­sku zba­viť sa plas­tov?

viac_podobnych_clankov_na_www_interez_sk
Pridať komentár (0)