Levi­tu­jú­ca Hyper­lo­op kap­su­la je náde­jou pre ces­to­va­nie budúc­nos­ti

Marianna Mikešová / 26. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ame­ric­kým štu­den­tom sa poda­ri­lo navr­hnúť špe­ciál­nu Hyper­lo­op kap­su­lu, kto­rá prvý­krát levi­to­va­la. Sľub­ný pro­jekt, kto­rý sa môže doč­kať rea­li­zá­cie, však čaká ďal­šia skúš­ka. Pozri si ten­to úspech na videu.

Tím štu­den­tov z Uni­ver­zi­ty v Cin­cin­na­ti pri­nú­til kap­su­lu dlhú 4,2 met­re mag­ne­tic­ky levi­to­vať pri­bliž­ne 0,63 cen­ti­met­rov nad zemou. Je to veľ­ký úspech, kto­rý pri­bli­žu­je sen o rých­lej a ino­va­tív­nej dopra­ve bliž­šie k rea­li­te. Ostá­va už len dúfať, že ich stroj bude rov­na­ko funkč­ný aj počas ďal­šie­ho tes­to­va­nia. “Sme veľ­mi hrdí na dizajn, kto­rý sme navrh­li,” pove­dal tím­lí­der Dha­val Shi­va­ni. “Spĺňa úpl­ne všet­ko — výkon, bez­peč­nosť aj šká­lo­va­teľ­nosť. Sme si istí, že v janu­ári s ním bude­me môcť počí­tať,” dodal.

Čo je to vlast­ne Hyper­lo­op? Ide o jedi­neč­ný hypo­te­tic­ký doprav­ný sys­tém, nie­čo ako superv­lak, kto­rý pou­ží­va potru­bie a levi­tá­ciu, aby extrém­nou rých­los­ťou dopra­vil ces­to­va­te­ľov v špe­ciál­nej kap­su­le do cie­ľo­vej sta­ni­ce. Elon Musk, kto­rý je tvor­com ori­gi­nál­nej idey, ho raz ozna­čil za kom­bi­ná­ciu air hoke­ja, elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho pro­jek­ti­lu a Con­cor­du. Prá­ve vďa­ka CEO Tes­ly a Spa­ceX teraz môžu mla­dé tímy na celom sve­te súťa­žiť o naj­lep­ší návrh také­ho­to Hyper­lo­opu. Dote­raz už o mož­nosť rea­li­zá­cie svoj­ho dizaj­nu súpe­ri­lo viac než 1 200 tímov.

hyperloopucheader_1024

foto: sciencealert.com

Ak bude pro­to­typ fun­go­vať, mohol by byť novou revo­lú­ci­ou v pre­pra­ve na dlhé vzdia­le­nos­ti. Poten­ciál­ne by mohol kon­ku­ro­vať aj lie­tad­lám, pre­to­že jeho kap­su­la je navr­hnu­tá tak, aby doká­za­la pre­ko­nať 1 126 kilo­met­rov za hodi­nu. Aby si si to vedel lep­šie pred­sta­viť, v takej­to rých­los­ti by si sa mohol dostať z New Yor­ku do Los Ange­les aj za menej než 4 hodi­ny.

phpv0l2t6

foto: Goog­le Ima­ges

Tím z Uni­ver­zi­ty Cin­cin­na­ti sa vďa­ka úspeš­né­mu prvé­mu tes­tu kap­su­le drží medzi top 30 tíma­mi, kto­ré by poten­ciál­ne moh­li svoj návrh rea­li­zo­vať. “Hyper­lo­op je glo­bál­nou dis­ku­si­ou a Elon Musk potre­bu­je počuť, čo sa deje v Cin­cin­na­ti,” pove­dal dočas­ný dekan uni­ver­zi­ty Peter Landg­ren. Ďal­ším kro­kom má byť janu­áro­vé tes­to­va­nie na 1,6 kilo­met­rov dlhej tra­ti v Kali­for­nii, kde budú súpe­riť pro­ti ostat­ným 29 tímom. “Sú to stro­já­ri, dizaj­né­ri a štu­den­ti eko­nó­mie pra­cu­jú­ci bok po boku — tak ako by to fun­go­va­lo v reál­nom sve­te. Zobra­li svo­je vízie sfor­mo­va­né via­ce­rý­mi hla­va­mi, spo­ji­li ich doko­py a pre­vied­li do rea­li­ty,” dodal dekan Fakul­ty stro­jár­stva a apli­ko­va­nej vedy Teik Lim.

phpu0crcy

Napriek tomu, že plnej rea­li­zá­cii Hyper­lo­opu sto­jí v ces­te ešte množ­stvo pre­ká­žok a výziev, je skve­lé vidieť, ako táto ino­va­tív­na myš­lien­ka napre­du­je. O nie­koľ­ko rokov mož­no bude­me ces­to­vať úpl­ne inak, než sme dote­raz boli zvyk­nu­tí.

Zdroj člán­ku a fot­ky: sciencealert.com, zdroj titul­nej fot­ky: Tes­la Hyper­lo­op

Pridať komentár (0)