Levi­tu­júca Hyper­loop kap­sula je náde­jou pre ces­to­va­nie budúc­nosti

Marianna Mikešová / 26. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ame­ric­kým štu­den­tom sa poda­rilo navr­hnúť špe­ciálnu Hyper­loop kap­sulu, ktorá prvý­krát levi­to­vala. Sľubný pro­jekt, ktorý sa môže doč­kať rea­li­zá­cie, však čaká ďal­šia skúška. Pozri si tento úspech na videu.

Tím štu­den­tov z Uni­ver­zity v Cin­cin­nati pri­nú­til kap­sulu dlhú 4,2 metre mag­ne­ticky levi­to­vať pri­bližne 0,63 cen­ti­met­rov nad zemou. Je to veľký úspech, ktorý pri­bli­žuje sen o rých­lej a ino­va­tív­nej doprave bliž­šie k rea­lite. Ostáva už len dúfať, že ich stroj bude rov­nako funkčný aj počas ďal­šieho tes­to­va­nia. “Sme veľmi hrdí na dizajn, ktorý sme navrhli,” pove­dal tím­lí­der Dha­val Shi­vani. “Spĺňa úplne všetko — výkon, bez­peč­nosť aj šká­lo­va­teľ­nosť. Sme si istí, že v janu­ári s ním budeme môcť počí­tať,” dodal.

Čo je to vlastne Hyper­loop? Ide o jedi­nečný hypo­te­tický dopravný sys­tém, niečo ako superv­lak, ktorý pou­žíva potru­bie a levi­tá­ciu, aby extrém­nou rých­los­ťou dopra­vil ces­to­va­te­ľov v špe­ciál­nej kap­sule do cie­ľo­vej sta­nice. Elon Musk, ktorý je tvor­com ori­gi­nál­nej idey, ho raz ozna­čil za kom­bi­ná­ciu air hokeja, elek­tro­mag­ne­tic­kého pro­jek­tilu a Con­cordu. Práve vďaka CEO Tesly a Spa­ceX teraz môžu mladé tímy na celom svete súťa­žiť o naj­lepší návrh také­hoto Hyper­lo­opu. Dote­raz už o mož­nosť rea­li­zá­cie svojho dizajnu súpe­rilo viac než 1 200 tímov.

hyperloopucheader_1024

foto: sciencealert.com

Ak bude pro­to­typ fun­go­vať, mohol by byť novou revo­lú­ciou v pre­prave na dlhé vzdia­le­nosti. Poten­ciálne by mohol kon­ku­ro­vať aj lie­tad­lám, pre­tože jeho kap­sula je navr­hnutá tak, aby doká­zala pre­ko­nať 1 126 kilo­met­rov za hodinu. Aby si si to vedel lep­šie pred­sta­viť, v takejto rých­losti by si sa mohol dostať z New Yorku do Los Ange­les aj za menej než 4 hodiny.

phpv0l2t6

foto: Google Ima­ges

Tím z Uni­ver­zity Cin­cin­nati sa vďaka úspeš­nému prvému testu kap­sule drží medzi top 30 tímami, ktoré by poten­ciálne mohli svoj návrh rea­li­zo­vať. “Hyper­loop je glo­bál­nou dis­ku­siou a Elon Musk potre­buje počuť, čo sa deje v Cin­cin­nati,” pove­dal dočasný dekan uni­ver­zity Peter Landg­ren. Ďal­ším kro­kom má byť janu­árové tes­to­va­nie na 1,6 kilo­met­rov dlhej trati v Kali­for­nii, kde budú súpe­riť proti ostat­ným 29 tímom. “Sú to stro­jári, dizaj­néri a štu­denti eko­nó­mie pra­cu­júci bok po boku — tak ako by to fun­go­valo v reál­nom svete. Zobrali svoje vízie sfor­mo­vané via­ce­rými hla­vami, spo­jili ich dokopy a pre­viedli do rea­lity,” dodal dekan Fakulty stro­jár­stva a apli­ko­va­nej vedy Teik Lim.

phpu0crcy

Napriek tomu, že plnej rea­li­zá­cii Hyper­lo­opu stojí v ceste ešte množ­stvo pre­ká­žok a výziev, je skvelé vidieť, ako táto ino­va­tívna myš­lienka napre­duje. O nie­koľko rokov možno budeme ces­to­vať úplne inak, než sme dote­raz boli zvyk­nutí.

Zdroj článku a fotky: sciencealert.com, zdroj titul­nej fotky: Tesla Hyper­loop

Pridať komentár (0)