Lexus pred­sta­vil sku­toč­ný hover­bo­ard!

Tomáš Kahn / 25. júna 2015 / Tech a inovácie

Svet sa doč­kal funkč­né­ho hover­bo­ar­du. Aspoň to doka­zu­je naj­nov­šie video, kto­ré vče­ra vypus­til do sve­ta Lexus. Na videu je vidieť levi­tu­jú­cu dosku, z kto­rej vychá­dza para. Hover­bo­ard od Lexu­su sa pri tom vzná­ša pri­bliž­ne 3 cm nad zemou.

Spl­nia sa koneč­ne naše sny lie­ta­jú­com ska­te­bo­ar­de — hover­bo­ar­de, tak ako tomu v nejed­nom fil­me? Pod­ľa naj­nov­šie videa, kto­ré vče­ra vydal Lexus, sa máme na čo tešiť. Počas posled­ných rokov sme už mno­ho krát vide­li hover­bo­ar­dy, avšak všet­ko to boli iba poku­sy, kto­ré sa nepre­nies­li do reál­ne­ho kon­ca. Tomu by mal byť teraz koniec, pre­to­že Lexus tvr­dí, že má funkč­ný hover­bo­ard. Pokým ostat­ní sa sna­ži­li zostro­jiť hover­bo­ar­dy na tech­no­ló­gii stá­le väč­ších super mag­ne­tov, Lexus na to ide úpl­ne inak. Na to, aby udr­žal svoj hover­bo­ard vo vzdu­chu pou­ží­va tech­no­ló­giu mag­ne­tic­kej levi­tá­cie v spo­lu­prá­ci s vyso­ko­tep­lot­ný­mi sup­ra vodič­mi, kto­ré sú chla­de­né teku­tým dusí­kom. Celá táto tech­no­ló­gia by mala zaru­čiť pocit jaz­dy, ako na sku­toč­nom ska­te­bo­ar­de.

Lexus tvr­dí, že sa im poda­ril prie­lom a priš­li na tech­no­ló­giu, vďa­ka kto­rej doká­žu ich kon­cept pre­me­niť aj na rea­li­tu. Pro­jekt hover­bo­ar­du je vo vývo­ji už viac ako 18 mesia­cov a spo­lu­pra­cu­jú na ňom 3 tímy. Tie sú roz­de­le­né v Nemec­ku, Lon­dý­ne a Bar­ce­lo­ne. Pokým nemec­ký a lon­dýn­sky tím majú na sta­ros­ti čis­to tech­no­lo­gic­ký vývoj hover­bo­ar­du, bor­ci v Bar­ce­lo­ne tes­tu­jú je pou­ži­teľ­nosť. Ide o pro­fe­si­onál­nych ska­te­bo­ar­dis­tov, kto­rí pomá­ha­jú Lexu­su dola­diť funkč­nosť tak, aby ste sa cíti­li ako na sku­toč­nosť ska­te­bo­ar­de.

Avšak pokiaľ neuvi­dí­me sku­toč­ný hover­bo­ard na vlast­né oči, asi ťaž­ko uve­rí­me. Exis­tu­je už ale množ­stvo indí­cií, kto­ré naz­na­ču­jú, že by to moh­lo byť v blíz­kej dobe. Pred­tým je potre­ba vyrie­šiť ešte jed­nu dôle­ži­tú otáz­ku. Všet­ky dote­raz pred­sta­ve­né hover­bo­ar­dy fun­gu­jú na tech­no­ló­gii mag­ne­tov, čo však zna­me­ná, že v star­ších betó­no­vých ska­te­par­koch si jed­no­du­cho neza­jaz­dí­te.

Lexus dokon­ca aj sám ten­to prob­lém pri­znal a potvr­dil, že video bolo natá­ča­né na kovo­vom pod­kla­de. Inak by totiž­to ich hover­bo­ard nefun­go­val. Pod­ľa sľu­bov, kto­ré sme dosta­li, by sme sa ďal­ších videí mali doč­kať už one­dl­ho.

Kedy sa koneč­ne doč­ká­me už funkč­né­ho hover­bo­ar­du? Poda­rí sa to Lexu­su, kto­rý do toh­to boja vstú­pil cel­kom neča­ka­ne?

zdroj: Giz­mo­do

Pridať komentár (0)