Lexus pred­sta­vil sku­točný hover­bo­ard!

Tomáš Kahn / 25. júna 2015 / Tech a inovácie

Svet sa doč­kal funkč­ného hover­bo­ardu. Aspoň to doka­zuje naj­nov­šie video, ktoré včera vypus­til do sveta Lexus. Na videu je vidieť levi­tu­júcu dosku, z kto­rej vychá­dza para. Hover­bo­ard od Lexusu sa pri tom vznáša pri­bližne 3 cm nad zemou.

Spl­nia sa konečne naše sny lie­ta­jú­com ska­te­bo­arde — hover­bo­arde, tak ako tomu v nejed­nom filme? Podľa naj­nov­šie videa, ktoré včera vydal Lexus, sa máme na čo tešiť. Počas posled­ných rokov sme už mnoho krát videli hover­bo­ardy, avšak všetko to boli iba pokusy, ktoré sa nepre­niesli do reál­neho konca. Tomu by mal byť teraz koniec, pre­tože Lexus tvrdí, že má funkčný hover­bo­ard. Pokým ostatní sa sna­žili zostro­jiť hover­bo­ardy na tech­no­ló­gii stále väč­ších super mag­ne­tov, Lexus na to ide úplne inak. Na to, aby udr­žal svoj hover­bo­ard vo vzdu­chu pou­žíva tech­no­ló­giu mag­ne­tic­kej levi­tá­cie v spo­lu­práci s vyso­ko­tep­lot­nými supra vodičmi, ktoré sú chla­dené teku­tým dusí­kom. Celá táto tech­no­ló­gia by mala zaru­čiť pocit jazdy, ako na sku­toč­nom ska­te­bo­arde.

Lexus tvrdí, že sa im poda­ril prie­lom a prišli na tech­no­ló­giu, vďaka kto­rej dokážu ich kon­cept pre­me­niť aj na rea­litu. Pro­jekt hover­bo­ardu je vo vývoji už viac ako 18 mesia­cov a spo­lu­pra­cujú na ňom 3 tímy. Tie sú roz­de­lené v Nemecku, Lon­dýne a Bar­ce­lone. Pokým nemecký a lon­dýn­sky tím majú na sta­rosti čisto tech­no­lo­gický vývoj hover­bo­ardu, borci v Bar­ce­lone tes­tujú je pou­ži­teľ­nosť. Ide o pro­fe­si­onál­nych ska­te­bo­ar­dis­tov, ktorí pomá­hajú Lexusu dola­diť funkč­nosť tak, aby ste sa cítili ako na sku­toč­nosť ska­te­bo­arde.

Avšak pokiaľ neuvi­díme sku­točný hover­bo­ard na vlastné oči, asi ťažko uve­ríme. Exis­tuje už ale množ­stvo indí­cií, ktoré naz­na­čujú, že by to mohlo byť v blíz­kej dobe. Pred­tým je potreba vyrie­šiť ešte jednu dôle­žitú otázku. Všetky dote­raz pred­sta­vené hover­bo­ardy fun­gujú na tech­no­ló­gii mag­ne­tov, čo však zna­mená, že v star­ších betó­no­vých ska­te­par­koch si jed­no­du­cho neza­jaz­díte.

Lexus dokonca aj sám tento prob­lém pri­znal a potvr­dil, že video bolo natá­čané na kovo­vom pod­klade. Inak by totižto ich hover­bo­ard nefun­go­val. Podľa sľu­bov, ktoré sme dostali, by sme sa ďal­ších videí mali doč­kať už one­dlho.

Kedy sa konečne doč­káme už funkč­ného hover­bo­ardu? Podarí sa to Lexusu, ktorý do tohto boja vstú­pil cel­kom neča­kane?

zdroj: Giz­modo

Pridať komentár (0)