Lexus vytvo­ril auto so sku­toč­ným tlko­tom srdca!

Rišo Néveri / 21. júl 2015 / Tools a produktivita

Nie, autá nie sú živé bytosti. Teda pokiaľ nebe­rieme “Autá” roz­právku… Toto auto však pre­ja­vuje známky života neví­da­ným spô­so­bom. Lexus vyba­vil upra­vený model RC-F ozaj­st­ným tlko­tom srdca.

Jedná sa o nový kon­cept aus­trál­skej pobočky Lexusu a kre­a­tív­neho tech­no­lo­gic­kého odde­le­nia M&C Saat­chi. Dva tímy si za spo­ločný cieľ sta­no­vili vytvo­riť medzi vozid­lom a jeho šofé­rom užšie spo­je­nie. Coupé je pokryté elek­tro­lu­mi­nenč­nou far­bou, ktoré pod elek­tric­kým napä­tím vyža­ruje svetlo. Reak­ciu auta na tlkot srdca pre­te­kárky je výborne vidieť vo videu, ktoré by mimo­cho­dom kľudne obstálo ako trai­ler na nový Need For Speed.

Panely pokryté far­bou sú pre­po­jené elek­tric­kým obvo­dom, ktorý zbiera dáta sen­zo­rov pri­po­je­ných na telo vodiča. Stú­pa­ním a kle­sa­ním tepu pre­te­kára sa auto záro­veň osvet­ľuje a zha­sína. V pod­state sa dá pove­dať, že Lexus je roz­ší­re­ným “wea­rable” zaria­de­ním, s tým malým roz­die­ľom, že v ste skôr vy pri­po­jený na auto ako auto na vás.

Lexus pova­žuje toto pre­po­je­nie auta a pre­te­kára, ako jeden z kro­kov, ktoré vedú k vytvo­re­niu vozi­diel schop­ných rozo­zná­vať pociti vodi­čov. Takéto vozidlá by mohli byť v budúc­nosti schopné zare­a­go­vať na agre­si­vitu vodi­čov alebo nebez­pečné mik­ros­pánky, ktoré sa mno­hým stá­vajú. Môžme pred­po­kla­dať, že počet nehôd by sa rádovo zní­žil a cesty by boli omnoho bez­peč­nej­šie.

Jedná sa prav­daže iba o jed­no­rá­zový pro­jekt. Takéto autá na našich dera­vých vozov­kách neuvi­díme, ale výsledky z pro­jektu poslú­žia, ako základ budú­cich pro­jek­tov a pomôžu výskum­ní­kom zdo­ko­na­liť mapo­va­nie člo­veka na tech­no­ló­gie — auto­mo­bily. Možno z dát vyply­nie, že šofé­rom je skôr auto, ako člo­vek… V čase, kedy sa autá stá­vajú auto­nóm­nymi a rušíme spo­je­nie medzi šofé­rom a samot­ným vozid­lom je dobré vidieť prácu na pra­vom opaku.

Zdroj: theverge.com, wired.co.uk

Pridať komentár (0)