Life Paint od Vol­va zachra­ňu­je cyk­lis­tom živo­ty

Martin Bohunický / 28. decembra 2015 / Tech a inovácie

Vol­vo má dlho­do­bo repu­tá­ciu výrob­cu naj­bez­peč­nej­ších áut, no zame­ria­va sa aj na bez­peč­nosť chod­cov a cyk­lis­tov.

Pre­to pred­sta­vil švéd­sky výrob­ca Life Paint, nevi­di­teľ­ný ref­lek­tív­ny sprej, kto­rý zažia­ri pod svet­la­mi áut. Na ces­tách budeš tak dob­re vidi­teľ­ný, že nehro­zí, aby si ťa vodič za volan­tom nevši­mol.

Vol­vo sa kvô­li tomu­to vyná­le­zu spo­ji­lo s agen­tú­rou Grey Lon­don a švéd­skym star­tu­pom Albe­do­100. Hoci hlav­ným záme­rom bolo využi­tie pre cyk­lis­tov — na rám a hel­my, Life Paint môžu bez obáv využiť aj chod­ci — a to dokon­ca aj na šaty, vodít­ka, topán­ky či bato­hy. Sprej totiž využí­va tech­no­ló­giu, kto­rá žiad­nym spô­so­bom mate­riál nezne­hod­no­cu­je. Taký­to postrek vydr­ží pri­bliž­ne týž­deň a roz­diel neroz­poz­náš ani doty­kom.

Life Paint je súčas­ťou kam­pa­ne 2020 Visi­on ini­tia­ti­ve. V tej­to bez­peč­nost­nej ini­cia­tí­ve Vol­vo sľu­bu­je, že do roku 2020 zaria­di, aby žiad­ne Vol­vo nespô­so­bi­lo člo­ve­ku smrť ale­bo zra­ne­nie.

Na začia­tok sú Life Paint spre­je dostup­né v nie­koľ­kých cyk­lis­tic­kých obcho­doch v Anglic­ku zadar­mo. Ak sa pro­dukt osved­čí, Vol­vo má v plá­ne dis­tri­bu­ovať ho do celé­ho sve­ta.

Ukáž­ku, ako to celé fun­gu­je, si môžeš pozrieť na vyda­re­nom videu:

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)