Life Paint od Volva zachra­ňuje cyk­lis­tom životy

Martin Bohunický / 28. decembra 2015 / Tech a inovácie

Volvo má dlho­dobo repu­tá­ciu výrobcu naj­bez­peč­nej­ších áut, no zame­riava sa aj na bez­peč­nosť chod­cov a cyk­lis­tov.

Preto pred­sta­vil švéd­sky výrobca Life Paint, nevi­di­teľný ref­lek­tívny sprej, ktorý zažiari pod svet­lami áut. Na ces­tách budeš tak dobre vidi­teľný, že nehrozí, aby si ťa vodič za volan­tom nevši­mol.

Volvo sa kvôli tomuto vyná­lezu spo­jilo s agen­tú­rou Grey Lon­don a švéd­skym star­tu­pom Albe­do­100. Hoci hlav­ným záme­rom bolo využi­tie pre cyk­lis­tov — na rám a helmy, Life Paint môžu bez obáv využiť aj chodci — a to dokonca aj na šaty, vodítka, topánky či batohy. Sprej totiž využíva tech­no­ló­giu, ktorá žiad­nym spô­so­bom mate­riál nezne­hod­no­cuje. Takýto postrek vydrží pri­bližne týž­deň a roz­diel neroz­poz­náš ani doty­kom.

Life Paint je súčas­ťou kam­pane 2020 Vision ini­tia­tive. V tejto bez­peč­nost­nej ini­cia­tíve Volvo sľu­buje, že do roku 2020 zariadi, aby žiadne Volvo nespô­so­bilo člo­veku smrť alebo zra­ne­nie.

Na začia­tok sú Life Paint spreje dostupné v nie­koľ­kých cyk­lis­tic­kých obcho­doch v Anglicku zadarmo. Ak sa pro­dukt osvedčí, Volvo má v pláne dis­tri­bu­ovať ho do celého sveta.

Ukážku, ako to celé fun­guje, si môžeš pozrieť na vyda­re­nom videu:

zdroj: gizmag.com

Pridať komentár (0)