Live stream z ves­míru už v plne fareb­nej HD kva­lite!

Lukáš Gašparík jr. / 22. jún 2015 / Tools a produktivita

Nič sa nevy­rovná pohľadu z ves­míru na Zem. Vďaka pokroku, ktorý je neza­sta­vi­teľný, sme opäť o kus ďalej a už teraz si môžeme vychut­nať skvelé zábery, ktoré nasní­mali astro­nauti z medzi­ná­rod­nej ves­mír­nej sta­nice ISS.

Práca astro­nauta je snom kaž­dého chlapca, avšak splní sa to len vyvo­le­ným. A tých pár vyvo­le­ných, ktorí obý­vajú medzi­ná­rodnú ves­mírnu sta­nicu ISS, má teraz ešte viac o zábavu posta­rané. Na Zem zoslali totižto skvelé zábery, ktoré sú vôbec po prvý krát nasní­mane v plne fareb­nej HD kva­lite. A zábery roz­hodne stoja za pozre­tie.

Celý pro­jekt sa začal už v decem­bri 2013 a janu­ári 2014, kedy ruský astro­nauti namon­to­val na ves­mírnu sta­nicu ISS ultra HD kamery, ktoré majú dúhovku na von­kaj­šej strane sta­nice ISS, takže sú neus­tále oto­čené k Zemi. Kamery zachy­tá­vajú 60 až 90 sekúnd dlhé videá v 4K roz­lí­šení. Ako môžete vidieť na výsled­nom videu, tak z ves­míru už vieme rozo­zná­vať aj jed­not­livé autá idúce po diaľ­nici. Skvelé!

Tieto zábery sú však len akýmsi medzi­stup­ňom pred tým, čo nás ešte len čaká. V blíz­kej dobe by sme sa totižto mali doč­kať live stre­amu v 4K kva­lite. Live stream z ves­míru je však možné sle­do­vať už aj teraz, avšak nie v takej kva­lite. Nový pro­jekt Urt­he­Cast by tak mal poskyt­núť kva­lit­nej­šie zábery a čo je ešte dôle­ži­tej­šie, tento stream budete môcť využí­vať kedy­koľ­vek sa vám bude chcieť. Samoz­rejme, pokiaľ práve nebude vaša oblasť na odvrá­te­nej strane.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)