Bojnice oficiálne otvorili turistickú dominantu v podobe obrovskej výhliadkovej veže s neskutočným výhľadom

Linda Cebrová / 12. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Nad kú­peľ­ným mes­tom vy­rá­stla nová tu­ris­tická at­rak­cia
  • Kú­pele Boj­nice tu po­sta­vili trid­sať met­rov vy­sokú vy­hliad­kovú vežu
  • Podľa od­bor­ní­kov na tu­riz­mus je bu­do­va­nie ta­kýchto veží nový trend nie­len u nás, ale aj v za­hra­ničí
zdroj: Jana Klopanová,youtube.com/slovenskozhora
  • Nad kú­peľ­ným mes­tom vy­rá­stla nová tu­ris­tická at­rak­cia
  • Kú­pele Boj­nice tu po­sta­vili trid­sať met­rov vy­sokú vy­hliad­kovú vežu
  • Podľa od­bor­ní­kov na tu­riz­mus je bu­do­va­nie ta­kýchto veží nový trend nie­len u nás, ale aj v za­hra­ničí

Veža je po­sta­vená podľa vzoru roz­hľadní v Česku a na Mo­rave. Tam po­dobné roz­hľadne na mno­hých mies­tach na­štar­to­vali tu­riz­mus a za­trak­tív­nili pre ľudí do­vtedy ne­zau­jí­mavé lo­ka­lity. In­ves­tor verí, že to tak bude aj v prí­pade Boj­níc. Vy­hliadku v skú­šob­nej pre­vádzke sprí­stup­nili ve­rej­nosti len ne­dávno. 

Vežu mô­žeš nav­ští­viť od 8:00 do 21:00. Vstupné je za­tiaľ sta­no­vené na 6 eur pre do­spe­lého a 3 eurá pre deti. Vy­hliad­ková veža s pre­vý­še­ním asi 30 met­rov má oce­ľovú kon­štruk­ciu a dre­venú lávku a stú­pa­nie šesť per­cent. Sú­čas­ťou stavby je aj to­bo­gan, kto­rým sa náv­štev­níci môžu spus­tiť z vr­cholu veže na­dol. 


Pô­vodný zá­mer kú­pe­ľov po­čí­tal s vý­stav­bou veže s pre­vý­še­ním 60 met­rov, s čím však ne­sú­hla­sili pa­miat­kari. Kú­pele sa podľa ich ria­di­teľa budú sna­žiť do­siah­nuť sú­hlas s jej ďal­ším zvý­še­ním. Ná­klady na vý­stavbu veže pred­sta­vo­vali 2,12 mi­li­óna eur. Vý­stavba veže si mala podľa tvr­de­nia ria­di­teľa kú­pe­ľov vy­žia­dať vý­rub šty­roch alebo pia­tich stro­mov. Ives­to­rom sú Kú­pele Boj­nice za kto­rými stojí Sla­vo­mír Eliaš.

Od 90. ro­kov mi­nu­lého sto­ro­čia síce po­pu­la­rita kú­pe­ľov kle­sala, Eliaš by však ich slávu rád opä­tovne vzkrie­sil. V roz­ho­vore pre Trend ho­vorí o in­ves­tí­cii pri­bližne 50 mi­li­ó­nov eur z vlast­ných zdro­jov, za ktoré by tu chcel vy­bu­do­vať ho­te­lové ka­pa­city, ob­no­viť ke­dysi po­pu­lárne kú­pa­lisko Čajka a vy­bu­do­vať menší zá­bavný park.

Podľa Fins­tatu Kú­pele Boj­nice, a.s. v roku 2017 zní­žili zisk o 10% na 2,410 mil.€ a tržby jej na­rástli o 6% na 10,82 mil.€. Čísla ro­bia z boj­nic­kých kú­pe­ľov nie­len ďa­leko naj­ren­ta­bil­nejší pod­nik v bran­dži, ale ra­dia ho aj do pr­vej po­lo­vice stovky naj­zis­ko­vej­ších fi­riem ce­lej kra­jiny.

S no­vou vy­hliad­kou sú­visí aj ďal­šia plá­no­vaná in­fra­štruk­túra. „In­fra­štruk­túra bude po­merne roz­siahla. Pred­po­kla­dám, že do roka by sme mali mať la­novku z pries­toru na kú­pa­lisku Čajka do tohto pries­toru. Po­tom, ako sme za­tiaľ do­hod­nutí s ria­di­te­ľom zo­olo­gic­kej záh­rady, by sme ot­vo­rili horný vstup do zo­olo­gic­kej záh­rady, čím sa pre­sme­ruje tok tu­ris­tov voči sú­čas­nému na bu­dúci opačný,“ ho­vorí Eliaš pre por­tál Pravda.

V pláne je aj vý­stavba veľ­ko­ka­pa­cit­ného kom­plexu pre autá, od­kiaľ tu­risti vy­stú­pia, pôjdu na la­novku, prídu do pries­toru veže a od­tiaľ budú po­kra­čo­vať do zo­olo­gic­kej záh­rady. Ná­sledne sa vrá­tia na­s­päť do toho is­tého miest od­kiaľ prišli.

Pridať komentár (0)