Bratislavské námestie dostalo trávnik, ktorý ťa privedie do nemého úžasu

  • Námestie Slobody pomaly dostáva novú podobu
  • Avšak pri pohľade na niektoré rekonštrukčné riešenia sa zrejme len chytíš za hlavu
namestie
Nesrovnal, Peter Lenyi
  • Námestie Slobody pomaly dostáva novú podobu
  • Avšak pri pohľade na niektoré rekonštrukčné riešenia sa zrejme len chytíš za hlavu

Mnoho bra­ti­slav­ča­nov ho ani dnes ne­nazve inak ako „Gottko“. Priestor, ktorý už dlhé roky roz­hor­čuje nielen miest­nych, ale aj tu­ris­tov. Aj keď tu­risti sú pravdepodobne skôr udi­vení, ako roz­hor­čení.

Ná­mes­tie za­čalo chát­rať po roku 1989. Keď o dva roky ne­skôr od­strá­nili gi­gan­tickú so­chu, na mieste prestal plynúť čas. Mesto istý čas hľa­dalo in­ves­tora a ho­vo­rilo sa aj o pre­daji ná­mes­tia, o vy­bu­do­vaní po­d­zem­ných ga­ráži, o pa­mät­níku než­nej re­vo­lú­cie, ale aj o od­strá­není fon­tány Družba. V roku 2007 ju na­po­kon od­sta­vili od prívodu vody pre jej ha­va­rijný stav. Od­vtedy sa uvažovalo o oprave, no nikdy sa na ňu nenašli financie. Tie sa objavili až s príchodom investora HB Reavis, ktorý sa do obnovy námestia rozhodol prispieť sumou pól milióna eur.

V ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťaži na re­vi­ta­li­zá­ciu Ná­mes­tia Slo­body sa umiest­nili naj­lep­šie ar­chi­tek­tská kan­ce­lá­rie 2021 a LA­BAK. Ich štúdia bu­dú­ceho vzhľadu ná­mes­tia ,,zabodovala“. Projekt sa začal realizovať už toto leto a Na Námestí slobody je dnes možné vidieť prvé zmeny k lepšiemu. Už v auguste sa pochválil osadením nového trávnika primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Námestie slobody sa pod našimi rukami rozzelenelo. O kobercový trávnik sa už naplno stará automatický závlahový systém, no ešte stále je oplotený. Potrebuje sa totiž poriadne zakoreniť. Keď bude trávnik dokonale pripravený, oplotenie zmizne a budeme si ho môcť všetci dosýta užiť. Teším sa na to,“ napísal na svojom Facebooku primátor.

Internetom však preletela zaujímavá Petrova fotka, ktorá zachytila tento zelený trávnik v trocha inej, zvláštnej podobe. Na zelenom trávniku je položený ešte jeden kobercový trávnik, ktorý má už tie najlepšie časy za sebou a životom sa veru nezelená.

Mnoho ľudí sa začalo rozhorčovať, že celé ,,Gottko“ je zrejme pokryté takýmto neštandardným typom trávnika. Treba však podotknúť, že našťastie ide len o parciálny problém pri workout ihrisku pred vstupom na ministerstvo. Ale aj tak #GoodIdeaSlovakia.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech