Jablčnô zmizlo z povrchu zemského a my sme si to (takmer) ani nevšimli

Mária Ambrozová / 16. januára 2018 / Biznis

  • V roku 2013 sa par­tia ka­ma­rá­tov roz­hodla po­núk­nuť Slo­ven­sku prvý do­máci ci­der len z tých naj­lep­ších ja­bĺk
  • Pro­dukty ako Ja­blčnô, To­nyk alebo Nie­alko si zís­kali množ­stvo fa­nú­ši­kov
  • Dnes už však ná­poje náj­deš v pre­vádz­kach len ťažko, od mi­nu­lého leta sa to­tižto ne­vy­rá­bajú
zdroj: facebook.com
  • V roku 2013 sa par­tia ka­ma­rá­tov roz­hodla po­núk­nuť Slo­ven­sku prvý do­máci ci­der len z tých naj­lep­ších ja­bĺk
  • Pro­dukty ako Ja­blčnô, To­nyk alebo Nie­alko si zís­kali množ­stvo fa­nú­ši­kov
  • Dnes už však ná­poje náj­deš v pre­vádz­kach len ťažko, od mi­nu­lého leta sa to­tižto ne­vy­rá­bajú

Šty­ria cha­lani spo­jili v roku 2013 svoje sily a vy­tvo­rili uni­kátny slo­ven­ský pro­dukt, „saj­der“ Ja­blčnô. Ten po pr­vý­krát pre­zen­to­vali na mód­nej pre­hliadke ná­vrhárky Lý­die Eck­hardt. Poc­tivá re­cep­túra čis­tej ja­bl­ko­vej šťavy bez kon­zer­van­tov a pri­da­ných ume­lín z ja­bĺk pes­to­va­ných v Kra­va­noch pri Du­naji si okam­žite zís­kala množ­stvo fa­nú­ši­kov. S hes­lom „žiadna veda, len prí­roda“, pri­šiel ne­skôr aj druhý pro­dukt, Ja­blčnô Nie­alko a ja­bl­kový To­nyk.

Pred­ne­dáv­nom však vý­roba za­stala. A my by sme si to ani ne­boli všimli. Ivan Ha­luza, re­dak­tor TRENDu, si jed­ného dňa v re­štau­rá­cii slo­ven­ský ná­poj vy­pý­tal a do­stal prek­va­pu­júcu od­po­veď: „Ja­blčnô nám už ne­do­dáva, lebo s vý­ro­bou skon­čili. A tak ich máme v ná­po­jo­vom lís­tku len do vy­tla­če­nia no­vého. Na ci­der si hľa­dáme už iného do­dá­va­teľa.“

O tom, že vý­roba na­ozaj stojí, sme sa pre­sved­čili aj my po tom, ako sme Ja­blčnô kon­tak­to­vali. Spo­loč­nosť ozná­mila 15.6.2017 od­stávku tech­no­ló­gie z dô­vodu zá­važ­nej tech­nic­kej od­stávky, ktorá nemá ohra­ni­če­nie a v prí­pade opä­tov­ného spus­te­nia svo­jich pô­vod­ných od­be­ra­te­ľov bude kon­tak­to­vať. Dô­vo­dom za­sta­ve­nia vý­roby bol podľa TRENDu od­chod nie­koľ­kých za­kla­da­te­ľov firmy„Roz­išli sme sa, lebo sme mali na biz­nis iné ná­zory. A za roz­cho­dom boli aj ne­jaké osobné veci.“

Čo je však po­te­šu­jú­cou sprá­vou pre fa­nú­ši­kov slo­ven­ského „sajdru“? Že hoci v sú­čas­nosti sa môže zdať jeho bu­dúc­nosť ne­jasná, ne­končí a plá­nuje sa na trh opä­tovne vrá­tiť. Aj na­priek tomu, že straty boli v pr­vých ro­koch pod­ni­ka­nia o niečo vyš­šie než sa­motný prí­jem, veľké in­ves­tí­cie do tech­no­ló­gií a to, že si ná­poje ob­ľú­bilo množ­stvo Slo­vá­kov by mohlo byť zá­klad­nými pi­liermi ob­no­ve­nia vý­roby. Na otázky, čomu sa cha­lani po skon­čení vý­roby ve­nujú a či mô­žeme Ja­blčnô v obehu ča­kať už čo­skoro, sme sa opý­tali priamo spo­loč­nosti. Na od­po­veď ča­káme.

Zdroj: et­rend.sk

Pridať komentár (0)